QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

First

First() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den första kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Syntax:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Arguments:  

Argument Beskrivning
expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader till höger om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First-funktionen fungerar likadant som Last-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

n

Om du anger en tredje parameter n som är större än 1, returnerar funktionen ett intervall på n värden, ett för varje n tabellrader räknat till höger från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Examples:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) returnerar ett medelvärde av resultaten från funktionen sum(x) utvärderat på de fem kolumnerna längst till vänster i det aktuella radsegmentet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?