Bokmärkesobjekt

Bokmärkesobjektet är ett arkobjekt som används för att visa och välja bokmärken. Beroende på hur objektet har konfigurerats kan det även användas för att lägga till nya bokmärken och ta bort gamla. Bokmärkesobjektet erbjuder alternativen i Bokmärkes-menyn.

Genom att högerklicka på objektet, visas Bokmärkesobjekt: Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när bokmärkesobjektet är det aktiva objektet.

Bokmärkesobjekt i parallella tillstånd

Bokmärkesobjekt kan placeras i ett parallellt tillstånd. Däremot kommer bokmärken som anropas och skapas genom objektet att påverka alla tillstånd. Det finns ingen mekanism som påverkar specifika tillstånd i bokmärkesobjekt. Med andra ord ignoreras tillståndet för ett bokmärkesobjekt.

See also:

 
 • Objekt
 • Egenskaper bokmärkesobjekt: AllmäntEgenskaper
 • TeckensnittStilStorlek
 • Objektegenskaper: TeckensnittTillämpa på objektDokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Dokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Användarinställningar: Teckensnitt
 • färgfastberäknas
 • Färgfunktioner

 • Använd ramar
 • EnkelLayoutnivåDokumentegenskaper: AllmäntIntensitet på skuggaKantbredd
 • Runda hörn
 • Runda hörnRunda hörnAvanceradLayoutnivåDokumentegenskaper: Allmänt
 • Skikt
 • Skikt
 • Skapa tema...
 • Skapa tema
 • Använd tema...
 • Layout-teman
 • Visa
 • Visa
 • Alternativ
 • AlternativDokumentegenskaper: LayoutArkegenskaper: Säkerhet
 • Rullningslister
 • Rullningslister
 • objektets
  dokumentets
 • Namnlist
 • Aktiva färgerInaktiva färger
 • BakgrundsfärgTextfärgFärgytaBakgrundsfärgenenfärgadtoningFärgytaTextfärgenFastUträknad
 • Färgfunktioner
 • NormalMinimerad
 • Justering av namnlist
 • Ikoner i namnlist

Objektmeny

Egenskaper... Öppnar dialogen Bokmärkesobjektets egenskaper där ett antal parametrar kan ställas in.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

Skicka längst fram
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka längst bak
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka framåt
Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.

Skicka bakåt
Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.


Lägg till bokmärke Öppnar dialogen Skapa bokmärke där bokmärkets namn kan redigeras.
Ersätt bokmärke Öppnar en kaskadmeny med de tio senast använda bokmärkena i dokumentet. När man väljer ett av dessa bokmärken kommer dess innehåll att ersättas av de aktuella valen och variabelvärdena.
Tag bort bokmärke Öppnar en kaskadmeny med de tio senast använda bokmärkena i dokumentet. Välj ett av dem för att ta bort det från dokumentet.
Importera bokmärken...

När du har valt en tidigare skapad bokmärkesfil (.qbm) kan du importera bokmärken med hjälp av dialogen Importera bokmärken.

Importera bokmärken

Exportera bokmärken...

Öppnar dialogen Exportera bokmärken där du kan exportera valda bokmärken till en QlikView-bokmärkesfil (.qbm).

Exportera bokmärken

Kopiera till Urklipp Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Bild
Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. I dialogen Användarinställningar, sidan Export kan man ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt:
Justera placering av länkade objekt
Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
Ta bort länken från detta objekt
Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

Minimera Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Titel

Den text som ska visas i bokmärkesobjektets rubrikrad. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
ObjektID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För bokmärkesobjekt, börjar ID-numret med BM01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

Intern makrotolk

Bakgrund Färg
Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
Genomskinlighet
Här ställer man in vilken grad av genomskinlighet bokmärkesobjektets bakgrund ska ha. Vid 0 % är bakgrunden heltäckande i den färg som har angetts ovan under Bakgrundsfärg. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.
Visa Lägg till-knapp

Markera detta alternativ för att visa en Lägg till bokmärke-knapp i bokmärkesobjektet. Alternativet är förvalt.
Text
Här kan du skriva in en text som du vill visa på knappen Lägg till bokmärke. Detta kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Om man inte skriver något i redigeringsrutan visas <använd standard> och texten “Lägg till bokmärke” kommer att visas på knappen.
Textfärg
Ställer in textfärgen på knappen Lägg till bokmärke.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Placering av knappar Här anger du hur knapparna Lägg till och Ta bort ska placeras när båda visas: Välj mellan Horisontell (sida vid sida) eller Vertikal (lodrät) justering.
Visa Tag bort-knapp Markera detta alternativ om en Tag bort bokmärke-knapp ska visas i bokmärkesobjektet. Alternativet är förvalt.
Text
Här kan du skriva in en text som du vill visa på knappen Ta bort bokmärke. Den kan definieras som en dynamisk formel. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Om man inte skriver något i redigeringsrutan visas <använd standard> och texten “Ta bort bokmärke” kommer att visas på knappen.
Textfärg
Ställer in textfärgen på knappen Ta bort bokmärke.
Visa mina bokmärken Markera detta alternativ för att visa personliga bokmärken i bokmärkesobjektets lista över bokmärken. De personliga bokmärkena visas längst ner, efter dokumentbokmärkena.
Visa info-text om bokmärke Markera detta alternativ för att visa den text som är angiven under Redigera info.

Teckensnitt

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.
Bakgrundsskugga Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
Understruken Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Layout

Intensitet på skugga I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
Format ram Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Fylld
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
Kantbredd Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
Regnbåge Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.
Runda hörn Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
Hörn De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk form Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
Hörnradie Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Nedre Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
Normal När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
Övre Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
Anpassad Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.
Alltid Arkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

Info

Anpassa efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

Rullningsknappar Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
Bakgrund

Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.

Bredd på rullningslist Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil

Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.

Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Titeltext Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.
Radbrytning Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
Namnlisthöjd (rader) Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.
X-pos. Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
Y-pos. Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
Bredd Anger QlikView-arkobjektets bredd.
Höjd Anger QlikView-arkobjektets höjd.
Horisontell Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
Vertikal Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.
Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
Tillåt minimering Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
Automatisk minimering Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
Tillåt maximering Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?