Använda citattecken i skriptet

Du kan använda citattecken i skriptsatser på många olika sätt.

Inuti LOAD-satser

I en LOAD-sats används följande symboler som citationstecken:

  Beskrivning Symbol Kodpunkt Exempel

Fältnamn

dubbla citationstecken

" " 34 "sträng"
  hakparenteser [ ] 91, 93 [sträng]
  grav accent ` ` 96 `sträng`

stränglitteraler

enkla citationstecken

' '

39 'sträng'

I SELECT-satser

För en SELECT-sats som tolkas av ODBC-drivrutinen förhåller det sig dock något annorlunda. Normalt bör du använda raka dubbla citattecken (Alt + 0034) för fält- och tabellnamn och raka enkla citattecken (Alt + 0039) för litteraler. Undvik att använda grav accent. Det är emellertid så att vissa ODBC-drivrutiner inte bara accepterar, utan rentav föredrar grava accenter som citattecken. I så fall innehåller den genererade SELECT-satsen sneda citationstecken.

Exempel: citattecken i Microsoft Access

Microsoft Access ODBC Driver 3.4 (ingår i Microsoft Access 7.0) accepterar följande citattecken när SELECT-satsen analyseras:

Fält- och tabellnamn:

[ ]

" " ` `

Stränglitteraler:

' '

Andra databaser kan ha andra förutsättningar.

Utanför LOAD-satser

Utanför en LOAD-sats, på ställen där QlikView förväntar ett uttryck anger dubbla citationstecken en variabelreferens och inte en fältreferens. Om du använder dubbla citattecken kommer den inneslutna strängen att tolkas som en variabel och värden på variabeln används.

Fältreferenser och tabellreferenser utanför kontexten

En del skriptfunktioner hänvisar till fält som redan har skapats, eller som finns i utdata till en LOAD-sats, till exempel Exists() och Peek(). Dessa fältreferenser kallas fältreferenser utan kontext, i motsatt till källfältsreferenser som hänvisar till fält som finns i kontexten, det vill säga indatatabellen till LOAD-satsen.

Fältreferenser och tabellreferenser utanför kontakt bör ses som litteraler och behöver därmed enkla citationstecken.

Skillnaden mellan namn och litteraler

Skillnaden mellan namn och litteraler framstår tydligare om man jämför följande exempel:

Exempel:  

'Sweden' as Country

När detta uttryck används som del av fältlistan i en LOAD- eller SELECT-sats, läses textsträngen ”Sweden” in som fältvärde i QlikView-fältet ”Country”.

Exempel:  

"land" as Country

När detta uttryck används som del av fältlistan i LOAD- eller SELECT-satsen, läses innehållet i databasfältet eller tabellkolumnen med namnet "land" in som fältvärden i QlikView-fältet "Country". land behandlas således som en fältreferens.

Skillnaden mellan tal och stränglitteraler

Skillnaden mellan tal och stränglitteraler framstår tydligare om man jämför följande exempel.

Exempel:  

'12/31/96'

När en sträng används som en del av ett uttryck tolkas den i ett första steg som textsträngen "12/31/96", vilket i sin tur kan tolkas som ett datum om datumformatet är "MM/DD/YY". I det här fallet sparas den som ett dualt värde med både numerisk representation och textrepresentation.

Exempel:  

12/31/96

När den här strängen används som en del av ett uttryck tolkas den numeriskt som 12 delat med 31 delat med 96.

Använda enkla citationstecken inuti en sträng

Om du behöver använda enkla citationstecken inuti en sträng kan du använda ett extra enkelt citationstecken för att se till att det inte läses som kod.

Exempel:  

Strängen '10 O''clock News' tolkas som 10 O'clock News.