Max - skriptfunktion

Max() hittar det högsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Genom att ange en rank n återfinns det n:te högsta värdet.

Syntax:  

Max ( expr [, rank])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Expression

Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMax

18

5

8

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMaxRank2

10

4

-