Indatabox

Indataboxen är ett arkobjekt som används för att föra in data i QlikViews variabler och visa deras värde.

Högerklicka på indataboxen för att visa objektmenyn. Den kan även nås från Objekt-menyn när indataboxen är det aktiva objektet.

Att använda indataboxar

En indatabox består av tre kolumner i en multibox-liknande layout. Den första kolumnen visar en lista över variabler. Den andra ett likhetstecken '=' och den tredje kolumnen visar variablernas värden. Den kan innehålla en eller flera variabler som ligger på separata rader.

Variabler i QlikView är namngivna enheter som innehåller ett enda värde till skillnad från fält som kan innehålla flera värden (vilket de oftast har). Ytterligare en skillnad är att fält hämtar sina värden från load- och select-satser i skriptet, medan variabler får sina värden från let- och set-satser i skriptet, via Automation-anrop eller med indataboxar.

Variabler kan innehålla numeriska och alfanumeriska data. Om det första tecknet i ett variabelvärde är ett likhetstecken ”=” kommer QlikView att försöka utvärdera värdet som en formel (QlikView-uttryck) och därefter visa eller returnera resultatet snarare än visa den faktiska formeln.

I en indatabox visas variabelns aktuella värde. När man klickar på värdet i indataboxen försätts cellen i redigeringsläge så att man kan mata in ett nytt värde eller ändra det gamla. Om variabeln innehåller en formel, visas formeln och inte resultatet av den. I redigeringsläget innehåller cellen vanligen en ...-knapp som öppnar ett redigeringsfönster som underlättar när man ska skapa avancerade formler. Den funktion som en variabels cellvärde har i en indatabox är jämförbar med funktionen hos en cell i ett kalkylblad.

Ibland innehåller indataboxens variabelvärdecell en ikon som kan fällas ut till en lista över de senast använda värdena eller fördefinierade värden. En variabel kan ha begränsningar för indata, man kan välja att spärra värden som inte uppfyller vissa kriterier. I vissa fall kan en variabel i en indatabox vara spärrad (skrivskyddad), vilket innebär att det inte går att komma till redigeringsläget.

Se även:

 
 • Objekt
 • Egenskaper indataboxAllmäntEgenskaper
 • Egenskaper indataboxBegränsningarEgenskaperVariabler som visasVariablerBegränsningar
 • DokumentegenskaperVariablerInställningarDokumentegenskaperVariablerVisa systemvariablerNy...Ta bort
 • Inställningar för vald variabelvärde...Redigera uttryck
 • Inkludera i Bokmärken
 • Begränsningar av indata
 • Värdelista
 • Fördefinierade värden
 • Se även:

 • Egenskaper indataboxTalEgenskaper
 • Variabler
 • ​Se: Dokumentegenskaper: Tal
 • Förbigå dokumentets inställningar
 • Visa i (%)TalHeltalFastställd till
 • DecimalTusentalAvgränsare
 • ISO
 • System
 • Se även:

 • TeckensnittStilStorlek
 • Objektegenskaper: TeckensnittTillämpa på objektDokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Dokumentegenskaper: Teckensnitt
 • Användarinställningar: Teckensnitt
 • färgfastberäknas
 • ​Se: Färgfunktioner

 • Använd ramar
 • EnkelLayoutnivåDokumentegenskaper: AllmäntIntensitet på skuggaKantbredd
 • Runda hörn
 • Runda hörnRunda hörnAvanceradLayoutnivåDokumentegenskaper: Allmänt
 • Skikt
 • Skikt
 • Skapa tema...
 • Skapa tema
 • Använd tema...
 • ​Se: Layout-teman
 • Visa
 • Visa
 • Alternativ
 • AlternativDokumentegenskaper: LayoutArkegenskaper: Säkerhet
 • Rullningslister

Objektmeny

Egenskaper... Öppnar sidan Egenskaper indatabox där egenskaperna kan ställas in.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

Skicka längst fram
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka längst bak
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka framåt
Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möljliga värde är 127.

Skicka bakåt
Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möljliga värde är -128.


Skriv ut... Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges.
Skriv ut som PDF...

Öppnar dialogen Skriv ut med PDF-XChange 3.0-skrivaren förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.

Skicka till Excel Exporterar indataboxens värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. QlikView exporterar i BIFF-format (Excel-originalformat). De exporterade värdena visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 97 eller senare krävs för denna funktion.
Exportera... Öppnar en dialog där man kan exportera innehållet i indataboxen till önskad fil. Exempel på möjliga filformat är teckenavgränsade textfilformat, HTML, XML, BIFF (Excels originalformat) och QVO (QlikView Export Files).
Kopiera till Urklipp Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Data
Kopierar dataraderna i indataboxen till Urklipp. 
Cellvärde
Kopierar textvärdet hos den cell i indataboxen som högerklickades (när Objekt-menyn öppnades) till Urklipp.
Bild
Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt:
Justera placering av länkade objekt
Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
Ta bort länken från detta objekt
Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

Minimera Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen () i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Titel

Den text som ska visas i indataboxens rubrikrad. Titeln kan även definieras som ett uttryck för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

​Se: Syntax för uttryck i dynamiska formler

Tillgängliga variabler Tillgängliga variabler är listade i denna kolumn. Om du vill inkludera systemvariablerna markerar du kryssrutan Visa systemvariabler. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.
Visa systemvariabler Gör så att Systemvariabler visas i listan över Tillgängliga variabler.
Ny variabel Öppnar dialogen Ny variabel, där en ny variabel kan definieras.
Variabler som visas I denna kolumn listas de variabler som ska visas i indataboxen. Kolumnen är från början tom.
Flytta fram Flyttar en variabel uppåt i visningsordning.
Flytta bak Flyttar en variabel nedåt i visningsordning.
Etikett

Ett alternativt namn på variabeln, som visas som variabeltitel i indataboxen, kan skrivas här. Etiketten kan definieras som ett uttryck för dynamisk uppdatering. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

​Se: Syntax för uttryck i dynamiska formler

Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objeketet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
ObjektID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. För indataboxar börjar detta med IB01. Länkade arkobjekt delar samma ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

​Se: Intern makrotolk

Presentation

Variabler Visar en lista över alla variabler i den aktuella indata-boxen. När ett variabelnamn i listan har valts kan dess egenskaper ändras.
Visa likhetstecken Avmarkera rutan om du inte vill att likhetstecknet ska visas indataboxen. Inställningen är generell för alla variabler.
Bakgrund... Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.
Justering Man kan justera variablerna enskilt. Variablerna kan vara vänster- eller högerjusterade eller centrerade.
Färg på rad I denna grupp gör man individuella färginställningar för den rad som har valts i listan Variabler som visas till vänster.
Bakgrund
Anger bakgrundsfärgen för den markerade raden. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
Text
Anger textfärgen för den markerade raden.
Tillämpa på alla rader
Om detta alternativ markeras innan du klickar på Tillämpa eller OK kommer de valda färgerna att tillämpas på alla rader i indataboxen.

Begränsningar

Inga begränsningar Indatavärden kontrolleras inte mot några angivna begränsningar.
Standard Indatavärdena kontrolleras mot en av ett antal standardbegränsningar som kan väljas i listrutan. Som standard är ingen begränsning vald, d.v.s. alla värden kan föras in i variabeln. Endast ett av alternativen: Standard, Anpassad, Endast fördefinierade värden och Spärrad kan väljas.
Egna värden Indatavärden kontrolleras mot begränsningar som användaren själv har ställt upp. Begränsningen definieras i redigeringsrutan och måste var ett QlikView-uttryck som returnerar SANT (ett icke-noll värde) om indatavärdet är godtagbart. Indatavärdet refereras till med ett dollartecken ($) i uttrycket.

Exempel:  

$>0 gör att indataboxen endast accepterar positiva tal i den valda variabeln.

Variabelns tidigare värde kan refereras till via variabelnamnet.

Exempel:  

$>=abc+1 som begränsning på en variabel som heter abc innebär att endast numeriska värden som är lika stora som det gamla värdet plus 1 kommer att godtas.

Endast fördefinierade värden Indatavärden kontrolleras mot de värden som listas i gruppen Fördefinierade värden. Endast de indata-värden som återfinns i listan godtas.
Spärrad Markerar att variabeln är skrivskyddad. Inga värden kan anges.
Aktivera dialogen Redigera uttryck Markera detta alternativ för att göra variabelns värde redigerbart i dialogen Redigera uttryck som öppnas från knappen ... som visas när man klickar på själva värdet.
Varningsljud vid otillåtet värde Om detta alternativ är markerat kommer QlikView att ge en ljudvarning om användaren försöker skriva in ett värde som inte faller inom begränsningarna.
Felmeddelande

Om man försöker föra in ett ogiltigt värde i variabeln ignoreras det normalt och ersätts med det existerande variabelvärdet. Om du markerar detta alternativ kan du ange egna felmeddelanden som kommer att visas om användaren försöker att ange ett felaktigt värde. Felmeddelandet skrivs in i redigeringsrutan. Texten kan definieras som ett uttryck för dynamisk uppdatering. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

​Se: Egna felmeddelanden

​Se: Syntax för uttryck i dynamiska formler

Ingen lista Ingen lista över de värden som tidigare har använts i variabeln sparas.
Lista _ senast använda värden En listruta med de senast använda värdena visas för den valda variabeln i indataboxen. I rutan anger du antalet tidigare värden som ska sparas.
Fördefinierade värden i lista Användaren får tillgång till en listruta med Fördefinierade värden för den valda variabeln i indata-boxen.
Fördefinierade värden med rullningslist En kontroll med rullningslist för den valda variabeln i indatafält visas för användaren . Det går att välja mellan de fördefinierade värdena.
Talserier Markera detta alternativ för att generera en lista över fördefinierade numeriska värden baserat på en nedre gräns (From), en övre gräns (To) och ett värde för Steg. Detta alternativ kan användas separat eller kombineras med Listade värden.
Listade värden Markera detta alternativ för att ange en lista med godtyckligt fördefinierade värden. Värdena kan vara numeriska eller alfanumeriska. Alfanumeriska värden ska omges av citattecken (t.ex. 'abc'). Varje värde ska avgränsas med semikolon( ; ) (t.ex. 'abc';45;14.3;'xyz' ). Detta alternativ kan användas separat eller kombineras med Talserier.
Kommentar Kommentar är ett kommentarsfält där den som skapar en variabel kan beskriva dess syfte och funktion.

Tal

Blandat Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
Tal Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till _ decimaler Visar numeriska värden med det antal digitaler som är angivet i fältet Decimal.
Valuta Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tid Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tidsmarkör Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Intervall Visar tid som tidsintervall, dvs. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Teckensnitt

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.
Bakgrundsskugga Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
Understruken Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Layout

Intensitet på skugga I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
Format ram Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Fylld
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
Kantbredd Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
Regnbåge Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.
Runda hörn Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
Hörn De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk form Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
Hörnradie Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Nedre Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
Normal När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
Övre Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
Anpassad Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.
Alltid Arkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet visas endast om villkoret returnerar värdet SANT.

​Se: Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

​Se: Dokumentegenskaper: Säkerhet

Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

​Se: Info

Anpassa efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

Rullningsknappar Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
Bakgrund

Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.

Bredd på rullningslist Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil

Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.

Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Titeltext Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

​Se: Färgfunktioner

Radbrytning Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
Namnlisthöjd (rader) Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

X-pos. Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
Y-pos. Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
Bredd Anger QlikView-arkobjektets bredd.
Höjd Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

Horisontell Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
Vertikal Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
Tillåt minimering Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
Automatisk minimering Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
Tillåt maximering Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

​Se: Syntax för uttryck i dynamiska formler

Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?