Dokumentegenskaper: Server

På denna flik definierar man vissa aspekter av hur dokument ska bete sig när de körs på en QlikView Server.

Uppdatering av dokument på servern

Denna inställning definierar hur ett uppdaterat dokument på QlikView Server ska hanteras.

Klienten initierar uppdateringen. Om gamla data inte finns på servern eller klientversionen är för gammal, avslutas sessionen. Välj detta alternativ om servern aldrig ska starta en datauppdatering i klienten automatiskt. När en ny version av dokumentet blir tillgänglig på servern erbjuds klienten en uppdatering i enlighet med de inställningar som gjorts under Uppdatering – klient-initierad nedan. Om detta inte är möjligt, eftersom servern har ställts in till Tillåt endast en kopia av dokumentet i minnet i QlikView Servers kontrollpanel, kommer sessionen att avslutas.
Klienten initierar uppdateringen. Om gamla data ej finns på servern eller klientversionen är för gammal, görs uppdateringen automatiskt. Välj detta alternativ om klienten ska kunna initiera en uppdatering av data i klienten när det är möjligt, men servern samtidigt tillåts initiera en uppdatering automatiskt om det behövs. När en ny version av dokumentet blir tillgänglig på servern erbjuds klienten en uppdatering i enlighet med de inställningar som gjorts under Uppdatering – klient-initierad nedan. Om detta inte är möjligt, eftersom servern har ställts in till Tillåt endast en kopia av dokumentet i minnet i QlikView Servers kontrollpanel, kommer uppdateringen att göras automatiskt.
Servern uppdaterar automatiskt, utan initiativ från klienten Man ska välja detta alternativ om man alltid vill att servern ska initiera uppdatering av data i klienten automatiskt. När en ny version av dokumentet blir tillgängligt på servern uppdateras data i klienten.

Uppdatering - klientinitierad

Denna inställning definierar hur klienten ska meddelas att det finns nya data på servern och initiera en uppdatering. Denna inställning är endast giltig när klientinitierad uppdatering har valts under Alternativ när dokument uppdateras på servern ovan.

Visa med knapp i verktygsfältet Att nya data finns tillgängliga visas med att knappen Uppdatera i verktygsfältet blir grön och aktiveras (och motsvarande kommando i Arkiv-menyn blir aktiverat). Tillgängligheten av nya data indikeras endast om användaren interagerar med en visualisering. Uppdateringen görs på en tidpunkt som användaren väljer genom att klicka på knappen i verktygsfältet eller med kommandot Uppdatera i Arkiv-menyn.
Visa dialog med uppmaning Utöver att knappen Uppdatera i verktygsfältet blir grön visas det även att nya data finns tillgängliga med en dialog. Tillgängligheten av nya data indikeras endast om användaren interagerar med en visualisering. I dialogen kan användaren välja mellan att omedelbart göra en uppdatering eller vänta, och då välja en valfri tid genom att klicka på knappen i verktygsfältet eller kommandot Uppdatera i Arkiv-menyn.
Uppdatera automatiskt, men meddela användaren Uppdateringen initieras så snart som servern indikerar att nya data finns tillgängliga. En dialog visas som indikerar att en uppdatering sker.
Uppdatera automatiskt Uppdateringen initieras så snart som servern indikerar att nya data finns tillgängliga. Ingen dialog visas för att indikera att en uppdatering sker. Användaren kommer att märka att dokumentet ”fryser till” i allt från bråkdelen av en sekund upp till flera minuter beroende på serverinställningar och dokumentets storlek.

Serverobjekt

Med inställningarna i denna grupp kan man inaktivera klientens möjlighet att skapa och dela vissa objekt när dokumentet körs på QlikView Server. Observera att det är möjligt att inaktivera alla typer av samverkande objekt för alla dokument på en server genom att inaktivera inställningen Allow Server Collaboration i QlikView Servers kontrollpanel. Den inställningen förbigår inställningarna nedan.

Tillåt serverbokmärken Denna kryssruta måste vara aktiverad om fjärranslutna klienter ska tillåtas skapa och dela bokmärken med detta dokument på QlikView Server. Dessutom måste Tillåt serverobjekt aktiveras.
Tillåt serverobjekt Denna kryssruta måste vara aktiverad om fjärranslutna klienter ska tillåtas skapa och dela arkobjekt med detta dokument på QlikView Server.
Tillåt serverrapporter Denna kryssruta måste vara aktiverad om fjärranslutna klienter ska tillåtas skapa och dela rapporter med detta dokument på QlikView Server.

OEM-produktnyckel

Med inställningarna i denna grupp kan man lägga till en OEM-produktnyckel i dokumentet. OEM-produktnyckeln ser till att endast OEM-kunder kan använda dokumentet. Det här alternativet är endast tillgängligt med en OEM Partner-licens.

​Se: Lägg till OEM-produktnyckel

OEM-produktnyckel Välj OEM-produktnyckel från listan.

Timeout för QlikView Server

Om ett dokument publiceras på en QlikView Server, kan det vara bra ur säkerhetshänseende att ange en maximal tidsgräns för sessioner och låta servern avsluta sessioner som är inaktiva eller alltför långvariga. Med inställningarna nederst på sidan kan man göra detta på dokumentnivå. Det gör till exempel att man kan ha striktare begränsningar för dokument med känsliga data än för andra dokument.

Motsvarande inställningar finns även på serversidan och gäller då alla publicerade dokument. Den mer restriktiva inställningen används.

Maximal inaktiv tid för sessionen (i sekunder) Kryssrutan aktiverar timeout för inaktiva sessioner, d.v.s. servern avslutar en session om användaren inte klickat inom angiven tid. Timeout-tiden anges i sekunder.
Maximal sessionslängd totalt (i sekunder) Kryssrutan aktiverar en sessions-timeout, d.v.s. servern avslutar en session efter en angiven tid oavsett om användaren klickat eller ej. Timeout-tiden anges i sekunder.
Aktivera push från server Markera denna kryssruta om Servern ska tillåta dokumentuppdatering.
Tillåt dynamisk datauppdatering Markera denna kryssruta om Servern ska tillåta dynamisk datauppdatering i dokument.
Filtrera AccessPoint-dokumentlistan baserat på Section Access

När detta alternativ är aktiverat kommer användare bara att se de dokument i dokumentlistan på AccessPoint och i Öppna i server som han eller hon har åtkomst till baserat på section access, utöver andra åtkomsträttigheter. Observera att de namn som finns i kolumnen NTNAME i section access kommer att sparas som klartext i qvw-filen - några lösenord kommer dock inte att sparas.

Observera: Även när detta alternativ är aktiverat kan AccessPoint i vissa fall lista dokument som användaren inte har tillgång till, baserat på Section Access. Detta beror på Section Access-funktionaliteten. Användaren kan dock bara se sådana dokument, inte öppna dem.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?