Direct Discovery med QlikView Server och Publisher

Inställningar för QlikView Server

Du bör se över vissa inställningar för QlikView Server om du tänker använda Direct Discovery på ett QlikView-dokument.

Observera: Inställningarna påverkar alla QlikView-dokument som finns i samma QlikView Server.

Tidsgräns för objektberäkning

Eftersom Direct Discovery gör anrop mot ett externt system inifrån QlikView beror diagrammens uträkningstid på det underliggande systemets prestanda. Vi rekommenderar att du anger gränsen Object Calculation Time Limit i QlikView Management Console så att QlikView-diagrammet hinner hämta Direct Discovery-sökresultatet från datakällan. Inställningen finns på fliken Performance i QlikView Server, listad i QlikView Management Console.

Maximalt antal symboler i diagram

Inställningen Maximalt antal symboler i diagram används för att ange antalet datapunkter som ska visas i QlikView-diagram. Observera att en Direct Discovery-fråga kan returnera många distinkta värden. Det är en god idé att se över denna inställning så att QlikView visar önskat antal datapunkter i diagram.
QVS-tidsgränsinställning i Config.xml-filen

När Direct Discovery används för att ställa en fråga till ett extern system som är separat från QlikView Server, bör serverns tidsgränsinställning i config.xml-filen justeras för att ge QlikView tillräckligt med tid att få tillbaka frågeresultaten. Om man inte låter det gå tillräcklig lång tid innan frågorna slutförs blir resultatet felet ”Lost connection to server” vid användning av Ajax-klienten.

Standardinställningen är 60 sekunder. Inställningen kan behöva ökas till den maximala frågetiden. En config.xml-fil finns i katalogen C:\ProgramData\QlikTech\WebServer. XML-taggen är <QvsTimeout>. Observera att inställningen skrivs över med standardvärdet vid uppgraderingar.

QlikView Publisher

QlikView Publisher kräver läsåtkomst till databastabeller som används av Direct Discovery. När QlikView-applikationerna som utnyttjar Publisher använder Direct Discovery kontrollerar du att servicekontot som kör Publisher har den läsåtkomst som krävs. Om den inte har det kommer Publisher inte att kunna läsa Direct Discovery-tabellen under schemalagda datauppdateringar.