First - diagramfunktion

First() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den första kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Syntax:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Argument:  

Argument Beskrivning
expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en förskjutning, offset, n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till höger om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First-funktionen fungerar likadant som Last-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

n

Om en tredje parameter, n, anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av n-värden, ett för var och en av n-tabellraderna. Raderna räknas åt höger från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5))returnerar ett medelvärde av resultaten från funktionen sum(x) utvärderat på de fem kolumnerna längst till vänster i det aktuella radsegmentet.