Count - diagramfunktion

Count() används för att aggregera antalet värden, textvärden och numeriska värden, i varje diagramdimension.

Syntax:  

Count([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Datatyp som returneras: heltal

Argument:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

​Se: Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

I följande exempel antas att alla kunder är valda, utom där det särskilt anges.

Exempel Resultat
Count(OrderNumber)

10, eftersom det finns 10 fält som kan ha ett värde för OrderNumber, och alla poster, även tomma sådana, räknas.

Observera: "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
Count (Customer) 10 eftersom Count evaluerar antalet förekomster i alla fält.
Count (DISTINCT [Customer]) 4 eftersom räkning med Distinct-kvalificeraren innebär att Count endast evaluerar unika förekomster.

Anta att kunden Canutility är vald

Count (OrderNumber)/Count ({1} TOTAL OrderNumber

0.2 eftersom uttrycket returnerar antal order från den valda kunden i form av en procentsats av order från alla kunder. I detta fall 2/10.

Anta att kunderna Astrida och Canutility är valda

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5 eftersom detta är antalet order lagda för produkter för enbart de valda kunderna och tomma celler räknas.

Data som används i exempel:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?