Knapp - AJAX/Webview

Knappar används i QlikView för att utföra kommandon, för att exportera data till filer, för att starta andra applikationer eller för att utföra makron.

Högerklicka på objektet för att visa dess Objektmeny.

Knapp: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper knapp

Dialogen Egenskaper öppnas när man väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har man antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra förändringar i egenskapsdialogen.

Knapptext Skriv den text som ska visas på knappen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Aktiviteter För att lägga till en aktivitet klicka på . Popup-fönstret Aktivitetsinställningar för den nya aktiviteten öppnas automatiskt. Det går även att välja en aktivitet i listrutan och klicka på för att redigera. Ikonen flyttar elementen i listan. Ikonen tar bort elementen från listan.

Popup-fönstret Aktivitetsinställningar

Typ
Välj en Typ i listrutan.
Undertyp
Välj en Undertyp i listrutan. Undertyperna varierar beroende på vilken Typ av aktivitet som har valts.

Aktivitetstyper och aktiviteter

Urval

Välj i fält

Väljer de fält och värden som har angivits. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Välj uteslutna

Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.

Välj möjliga

Väljer de möjliga värdena i det fält som har angets.

Växla mellan val

Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Framåt

Går ett steg framåt i listan över gjorda val.

Bakåt

Backar ett steg i listan över gjorda val.

Pareto-urval

Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om man till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80% av omsättningen, kan Kunder användas som fält, summa(omsättning) som uttryck och 80 som procentdel.

Lås fält

Låser valen i det fält som angetts.

Lås alla

Låser alla värden i alla fält.

Lås upp fält

Låser upp valen i det fält som angetts.

Lås upp alla

Låser upp alla värden i alla fält.

Lås upp och radera alla

Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.

Radera i andra fält

Raderar alla relaterade fält utom det angivna.

Radera allt

Raderar alla val utom låsta.

Radera fält

Raderar ett specifikt fält.

Layout

Aktivera objekt

Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.

Aktivera ark

Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.

Aktivera nästa ark

Öppnar nästa flik i dokumentet.

Aktivera föregående ark

Öppnar föregående ark i dokumentet.

Minimera objekt

Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Maximera objekt

Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Återställ objekt

Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.

Bokmärke

Använd bokmärke

Tillämpar det bokmärke som anges av BokmärkesID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 

Skapa bokmärke

Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange BokmärkesID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt/Dolda för att skapa ett dolt bokmärke.

Ersätt bokmärke

Ersätter det bokmärke som angetts av BokmärkesID med aktuellt val.

Skriv ut

Skriv ut objekt

Skriver ut det objekt som anges i fältet ObjektID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Skriv ut ark

Skriver ut det ark som anges i fältet ArkID. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger! Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Skriv rapport

Skriver ut den rapport som anges av RapportID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Extern

Vissa klienter stöder inte denna inställning!

 

Exportera

Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Starta

Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
Program
Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Filnamn
Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovanför. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Parametrar
Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Arbetskatalog
Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Avsluta applikationen när QlikView stängs
Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger)
Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Öppna URL

Öppnar länken i standardwebbläsaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Öppna QlikView-dokument

Öppnar det angivna dokumentet. Filändelse måste anges. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Kryssa i rutan Transferstatus för att överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till det dokument du vill öppna. Det öppnade dokumentet kommer först att rensas på val.
Kryssa i rutan Tillämpa urval ovanpå befintligt för att behålla urvalen från det andra dokumentet och tillämpa det ursprungliga dokumentets urval ovanpå dem.

Observera: Använd Tillämpa urval ovanpå befintligt med försiktighet eftersom detta kan orsaka oförutsägbara resultat om de två dokumenturvalen står i konflikt med varandra. I de flesta fall räcker det förmodligen att använda alternativet Överför status.

Öppna i samma fönster öppnar det nya dokumentet i samma webbläsarflik när man använder AJAX Zero Footprint-klienten.

Observera: Aktiviteten Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när Internet Explorer-plugin används

Kör makro

Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.

Ange variabel

Anger ett värde till en variabel som angetts.

Visa information

Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Stäng detta dokument

Stänger aktuellt dokumentfönster.

Ladda data

Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.

Dynamisk uppdatering

Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.

Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

Observera! Den laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Exempel:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Observera: För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.
Villkor för aktivering Genom att skriva in ett uttryck i denna ruta bestämmer man knappens tillstånd. Om uttrycket returnerar 0, blir knappen inaktiv; om uttrycket returnerar 1, blir knappen aktiv. Om ingen rad angetts, antas 1. Knappar som är inaktiva p.g.a. bakomliggande tillstånd kan inte aktiveras med hjälp av ett villkor. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Knappegenskaper: Presentation

Presentation

Bakgrundsformat Aqua
Standardinställning för nya knappar. Resultatet blir en rundad knapp med tredimensionellt, glasartat utseende. Klicka på för att välja en färg.
Slät
Ger en traditionell, slät QlikView-knapp. Klicka på för att välja en färg.
Systeminställning
Detta alternativ ger en täckande bakgrund i den färg som har angetts för knappar i operativsystemet.

Enkel bild
En bild används för knappen. Klicka på för att välja en bild.

Kombinerad bild
Ger en bildknapp med tre delar, en för varje möjligt tillstånd (aktiv, inaktiv eller nedtryckt). Klicka på för att välja en bild. Filen måste innehålla tre bilder av knappen, sida vid sida; den första föreställande den aktiva knappen, den andra knappen i nedtryckt tillstånd, den tredje den inaktiva knappen.
Genomskinlighet Ange graden av genomskinlighet för objektets bakgrund genom att skriva ett värde eller dra i kontrollen. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.
Justera text Vänster-, Centrerad eller Höger-justering för knapptexten.
Mer.../Mindre...

Format

Text på knapp För att ange en teckenfärg klicka på . För att ange ett teckensnitt klicka på .
Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .
Inaktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .
Använd ram Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.
Kantbredd Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.
Runda hörn Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Knappegenskaper: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Knappegenskaper: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i ett uttryck som ständigt utvärderas beroende på de val som görs o.s.v. Arkobjektet visas endast om det uttryck som skrivs i redigeringsrutan antar värdet sant. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Standard Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter de användare som ska tas bort.