Gå till huvudinnehåll

Tabellbox

An example of a table box

Tabellboxen är ett arkobjekt som visar flera fält samtidigt. Varje rads innehåll är logiskt kopplat. Kolumnerna kan hämtas från olika interna tabeller, så att användaren kan skapa tabeller från alla möjliga kombinationer av interna tabeller.

Högerklicka på tabellboxen för att visa menyn Objekt.

Observera: Om du lägger till stora mängder fältdata från olänkade datatabeller till en tabellbox kommer QlikView skapa kartesiska joins för att lösa länkningen. Detta kan leda till att en stor mängd minne används eller andra prestandaproblem.

Använda tabellboxen

Sortering

Man kan sortera den tabellboxen utifrån vilken kolumn som helst: högerklicka på kolumnen och välj Sortera från snabbmenyn. Dubbelklicka på namnlisten på den kolumnen du ska sortera efter. Genom att välja Sortera från snabbmenyn eller dubbelklicka på samma kolumnlist inverteras sorteringsordningen.

Ändra kolumnernas ordning

Man kan ändra tabellkolumnernas ordning med drag-och-släpp-metoden. Peka på kolumnens titel och håll sedan musknappen nedtryckt medan du drar kolumnen till sitt nya läge. För att göra denna funktion inaktiv, avmarkera kryssrutan Tillåt dra och släpp i dialogen Egenskaper tabellbox: Sidan Presentation

Objekt-menyn

Det finns två olika visningslägen för Objekt-menyn för tabellboxar. Om man klickar på namnlisten visas kommandon som gäller hela boxen. Om ett enskilt fält ligger under muspekaren kommer menyn att utökas med sådana kommandon som gäller detta fält. Tillsammans innehåller menyerna följande kommandon:

 • Egenskaper…: Öppnar dialogen Tabellboxens egenskaper där ett antal parametrar kan ställas in.
 • Anteckningar: Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.
 • Anpassa kolumner till data: Anpassar alla kolumners bredd i tabellerna till den bredaste posten i respektive kolumn. Rubriken är inkluderad i uträkningen.
 • Lika kolumnbredd: Gör alla kolumner i tabellen lika breda som den kolumn man klickat på.
 • Sortera: Sorterar posterna efter det fält man klickat på.
 • Formatera cell: Öppnar dialogen Formatera cell där du kan formatera celler i den kolumn och rad som du har klickat på. Denna överlappande meny är endast tillgänglig när kommandot Designrutnät i Visa-menyn är aktiverat.
 • Placering: Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.
  • Skicka längst fram: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
  • Skicka längst bak: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
  • Skicka framåt: Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.
  • Skicka bakåt: Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.
 • Ändra värde: Alternativet visas endast för tabellboxkolumner med indatafält. Cellen man klickar på hamnar i redigeringsläge för indata. Motsvaras av att klicka på indataikonen i cellen.
 • Återställ värden: Alternativet visas endast för tabellboxkolumner med indatafält. Öppnar en meny som innehåller följande kommandon:
  • Återställ enstaka värden: Återställer värdet i det fält du klickar på till dess standardvärde från skriptet.
  • Återställ möjliga värden: Återställer alla möjliga fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.
  • Återställ alla värden: Återställer alla fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.
 • Välj möjliga: Alla icke-uteslutna värden i fältet markeras.
 • Välj uteslutna: Alla uteslutna värden i fältet markeras.
 • Markera alla: Alla värden i fältet markeras.
 • Radera alla val: Upphäver alla val i alla fält som visas i tabellboxen.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val för fältet.
 • Radera i andra fält: Väljer alla möjliga värden i det aktuella fältet och raderar sedan valen i alla andra fält.
 • Lås: Låser alla valda värden i fältet.
 • Lås upp: Låser upp alla låsta värden i fältet.
 • Skriv ut…: Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges.
 • Skriv ut som PDF…: Öppnar dialogen Skriv ut med skrivaren Microsoft Skriv ut till PDF förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. De exporterade värdena visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.
 • Exportera…: Exporterar innehållet i tabellen till önskad fil. Filen kan sparas i något av följande format: Kommaavgränsad, Avgränsad med semikolon, Tabbavgränsad, Hypertext (HTML), XML och Excel (xls eller xlsx). Det förvalda formatet är .qvo (QlikView-Output), en tabbavgränsad fil. Bilder i en tabellbox inkluderas inte vid export till html-format.
 • Kopiera till Urklipp: Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
  • Hela tabellen: Kopierar den kompletta tabellen med rubrik och urvalsstatus till Urklipp.
  • Tabellvärden: Kopierar endast tabellens värden till Urklipp.
  • Cellvärde: Kopierar textvärdet hos den listboxcell som du högerklickade på (när objektmenyn öppnades) till Urklipp.
  • Bild: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera. Namn på tabeller som genereras av det dolda skriptet kommer inte att visas i systemfältet $Table.
  • Objekt: Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
 • Länkade objekt: Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt. Justera placering av länkade objekt: Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
  Ta bort länken från detta objekt: Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

 

 • Minimera: Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
 • Maximera: Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
 • Återställ: Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
 • Hjälp: Öppnar QlikView-hjälpen.
 • Ta bort: Avlägsnar arkobjektet från arket.

Dialogen Formatera cell

I dialogen kan man ange egna format för en eller flera grupper av celler i tabeller. Den kan öppnas från objektmenyerna för tabellboxar, raka tabeller eller pivottabeller under förutsättning att kommandot Designrutnät i Visa-menyn är aktiverat eller alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat.

Vilken grupp av celler som påverkas av formateringen beror på var man högerklickar i tabellen för att nå kommandot. Den minsta cellgrupp som kan formateras som en enhet är ett fält (normalt en kolumn) i en tabellbox eller ett uttryck eller en dimension i ett tabelldiagram. Om ränder används formateras varje rand separat.

När denna dialog används för att formatera en del av en tabell kommer det Format som är angivet på sidan Format i dialogen Egenskaper att ställas in till [Egen]. Om en av de fördefinierade stilarna väljs för inställningen för Stil förloras den egna formateringen.

Observera: Formatering som görs med hjälp av attribut-uttryck ersätter normalt sett vanliga tabellstilar.
 • Förhandsgranskningsfönster för tabeller: I förhandsgranskningsfönstret visas hur formateringsändringar påverkar gruppen/grupperna av tabellceller. I motsats till det mindre förhandsgranskningsfönstret till höger, Exempeltext, visas ändringarna här i sitt sammanhang och efter det att värdeindikatorer och/eller attribututtryck har angivits.
  Inom fönstret kan man flytta fokus fritt inom tabellen och formatera de olika cellgrupperna. Klicka i en cell för att flytta formateringsfokus.
 • Ångra: Knappen Ångra kan användas för att steg-för-steg ångra ändringar som har gjorts i dialogen Formatera cell.
  Efter att ha lämnat dialogen Formatera cell kan alla ändringar som gjorts i dialogen ångras med ett enda klick på knappen Ångra i standardverktygsfältet.
 • Gör om: Knappen Gör om kan användas för att steg för steg återskapa gjorda ändringar som har ångrats med hjälp av knappen Ångra i dialogen Custom Formatera cell.
 • Exempeltext: I denna förhandsgranskningscell visas inställningarna.
 • Bakgrundsfärg: Anger cellens bakgrundsfärg.
 • Textfärg: Anger cellens textfärg.
 • Kantlinje före cell: Här anger man inställningar för den kantlinje som ska visas före cellen. I listrutan väljer man en kantlinjestil och med knappen anger man färg för kantlinjen. Observera att kantlinjer slås samman mellan celler. Därför kan kantlinjen i den slutliga tabellen skilja sig från förhandsgranskningen.
 • Kantlinje efter cell: Här anger man inställningar för den kantlinje som ska visas efter cellen. I listrutan väljer man en kantlinjestil och med knappen anger man färg för kantlinjen. Observera att kantlinjer slås samman mellan celler. Därför kan kantlinjen i den slutliga tabellen skilja sig från förhandsgranskningen.
 • Textinställningar: I gruppen kan ett antal ändringar göras i celltexten.
  • Textstorlek: Använd listrutan för att ändra storlek på det standardteckensnitt som används i tabellen.
  • Fetstil: Kryssa för om texten ska vara fetstilt.
  • Kursiv: Kryssa för om texten ska vara kursiv.
  • Understruken: Kryssa för om texten ska vara understruken.
  • Bakgrundsskugga: Kryssa för om texten ska ha bakgrundsskugga.
 • Tillämpa ändringar på: Ändringar tillämpas normalt bara på det uttryck, den dimension eller det fält (i tabellboxar) man har högerklickat på för att nå dialogen. Med hjälp av listrutan kan man välja att tillämpa samma formatering på andra uttryck, dimensioner eller fält.

Allmänt

Fliken Egenskaper tabellbox: Allmänt öppnas genom att högerklicka på en tabellbox och välja kommandot Egenskaper eller genom att välja Egenskaper från Objekt-menyn när en tabellbox är aktiv.

 • Titel: Under Titel kan tabellboxen få ett namn som visas i fönstrets namnlist. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

  Syntax för uttryck i dynamiska formler


 • Tillgängliga fält: Här visas fälten från datakällan. Till att börja med visas alla fält (utom systemfält) i kolumnen. Markera Visa systemfält om du vill inkludera systemfälten. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.
 • Fält som visas i tabellbox: I denna kolumn visas namnen på de fält som är valda från listan Tillgängliga fält för att inkluderas i tabellboxen. Listan är tom till att börja med.
  När ett fält är markerat i listan kan du ge det en egen Etikett i redigeringsrutan.
 • Visa systemfält: Markera denna ruta för att göra systemfälten synliga i kolumnen Tillgängliga fält.
 • Visa fält från tabell: Härifrån kontrollerar du vilka fält som ska visas i listan över Tillgängliga fält. I listrutan visas normalt alternativet Alla tabeller . Om du vill visa fält från en viss tabell i listan väljer du tabellens namn i listrutan.
  Alternativet Alla tabeller (kvalificerade) visar fälten kvalificerat utifrån de tabeller de förekommer i. Detta innebär att nyckelfält (kopplade fält) kan visas mer än en gång. (Detta alternativ används enbart för visning och har inget att göra med kvalificerande fält (Qualify) i laddningsskriptet.)
 • Flytta fram: Flyttar ett fält uppåt i visningsordningen.
 • Flytta bak: Flyttar ett fält nedåt i visningsordningen.
 • Numerisk ordning: Sorterar fälten i kolumnen Fält som visas i tabellbox numeriskt.
 • Laddningsordning: Sorterar fälten i kolumnen Fält som visas i tabellbox i laddningsordning, d.v.s. den ordning i vilken de läses in från databasen.
 • Alfabetisk ordning: Sorterar fälten i kolumnen Fält som visas i tabellbox i alfabetisk ordning.
 • Parallella tillstånd:

  Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.

  • Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
  • Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
 • Objekt-ID: Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För tabellboxar, börjar ID-numret med TB01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

  Intern makrotolk

 • Beräkningsvillkor: Ange ett Villkor för uträkning som måste uppfyllas för att tabellboxen ska visas. Så länge villkoret inte uppfylls viasas meddelandet "Villkor för uträkning inte uppfyllt".
 • Felmeddelanden: Standardfelmeddelanden i tabellboxar (och diagram) kan modifieras i dialogen Egna felmeddelanden som öppnas med knappen Felmeddelanden.

  Egna felmeddelanden

Sortera

Fliken Egenskaper tabellbox: Sortera öppnas genom att högerklicka på en tabellbox och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn.

I listan Sorteringsprioritet visas fälten i tabellboxen. Fältens ordning bestämmer den sorteringsordning som gäller när kommandot Sortering exekveras. Fältens ordning kan ändras genom att använda knapparna Flytta upp och Flytta ned. Du kan ange de kriterier som ska användas vid sorteringen av varje fält. Sorteringskriterierna beskrivs nedan.

Sorteringsordning:

 • Uttryck: Fältvärden sorteras efter ett valfritt uttryck som anges i textrutan nedanför detta sorteringsalternativ.
 • Frekvens: Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter frekvens eller inte.
 • Numeriskt värde: Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter numeriskt värde eller inte.
 • Text: Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter alfabetisk ordning enligt ASCII-standarden eller inte.
 • Laddningsordning: Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter laddningsordning eller inte.

Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning.

Presentation

Fliken Egenskaper tabellbox: Presentation öppnas genom att högerklicka på en tabellbox och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn.

I den här dialogen ställer du in tabellboxens layout.

 • Justering: Standardjusteringen för fältvärdena kan ställas in separat för Text och Tal genom att välja fältet i listan Fält och lämpligt alternativ i gruppen Justering. Som standard är textvärden vänsterjusterade och talvärden högerjusterade.
 • Uteslut rader med NULL: Om detta alternativ är förkryssat utesluts rader som har ett fältvärde med NULL. NULL betyder ”inget värde”.
 • Listruta: Om detta alternativ är förkryssat läggs en pilikon till på vänster sida om det valda fältets kolumnrubrik. Klicka på ikonen för att få upp fältvärden i en listruta. Förfarandet är detsamma som att göra val i en multibox.

 

 • Avancerat…: Den här knappen öppnar dialogen Avancerade fältinställningar där du ställer in hur fältvärden ska representeras i bildform och speciella textsökningsalternativ.
 • Radbrytning: I den här gruppen kan du ange att tabellens rubrikrad och dataceller ska visa värden i flera rader. Detta är användbart för långa textsträngar.
  • Radbrytning Rubrikhöjd n Rader: När detta alternativ är valt visas innehållet i rubrikraden på flera rader. Här anger man önskade begränsningar för antal rubrikrader.
  • Radbrytning Cellhöjd n Rader: När detta alternativ är valt visar en cell sitt innehåll på flera rader. Här anger man önskade begränsningar för antal cellrader.

 

 • Vertikala etiketter: Om det här alternativet är förkryssat roteras alla fältetiketter till vertikalt läge.
 • Tillåt dra och släpp: Om det här alternativet är förkryssat är det möjligt att sortera tabellboxens fält genom att klicka och dra rubrikerna.
 • Sorteringsindikator: Om det här alternativet är förkryssat läggs en sorteringsindikator till till höger om kolumnrubriken för det fält som tabellboxen för närvarande sorteras efter. Ikonen byter orientering för att visa stigande eller fallande sorteringsordning.
 • Urvalsindikatorer: Om det här alternativet är förkryssat läggs en sorteringsindikator till till höger om kolumnrubriken för det fält som tabellboxen för närvarande sorteras efter. Ikonen byter orientering för att visa stigande eller fallande sorteringsordning.
 • Dölj rubrikrad: Om denna kryssruta är markerad visas tabellen utan rubrikrad (etikett).

Format

Den här dialogen gäller för alla QlikView -tabeller: tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller. Här gör du inställningar för tabellens format

 

 • Aktuell stil: Välj ett format i listrutan. Om värdet [Egen] visas i listrutan har en egen stil använts i tabellen. Om en av de fördefinierade stilarna åter väljs för inställningen för Stil går den egna formateringen förlorad.
 • Ränder var _ rad: Här kan man ange om tabellen ska ha ränder och vilka intervall som i så fall ska gälla för dessa.
 • Indrag: Denna inställning gäller endast pivottabeller. Om man markerar alternativet får man en variant på tabellen som är särskilt användbar när man behöver få plats till ett antal dimensionsetiketter inom en begränsad tabellbredd.
  • Använd endast etikett på första dimensionen: Denna inställning är endast tillgänglig för pivottabeller med Indrag och ändrar pivottabellen ytterligare.
 • Vertikala kantlinjer på dimensionsceller: Denna inställning avgör ifall vertikala cellavgränsningar ska visas för dimensionskolumner.
 • Lodräta kantlinjer på uttrycksceller: Som ovan, men för uttryckskolumner.
 • Kantlinje ovanför: Under förutsättning att ett Avstånd har angivits i dialogen Avancerade inställningar för fält kan tabellens stil anpassas något genom att markera detta alternativ.

  Advanced Field Settings

 • Bakgrund…: Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.
 • Genomskinlighet på cellbakgrundsfärgen: Om en färg eller bild är angiven i Bakgrundsinställningar kan man här reglera genomskinligheten för denna färg eller bild i cellbakgrunden..
 • Genomskinlighet på cellkanten: Anger hur mycket cellkanterna ska synas.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

 • Bakgrundsskugga: Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
 • Understruken: Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

 • Intensitet på skugga: I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
 • Format ram: Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
  • Fylld: En heldragen enfärgad kantlinje.
  • Nedsänkt: En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
  • Upphöjd: En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
  • Mur: En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
 • Kantbredd: Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
 • Färg: Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
 • Regnbåge: Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Runda hörn: Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
 • Hörn: De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
 • Kvadratisk form: Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
 • Hörnradie: Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

 • Nedre: Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
 • Normal: När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
 • Övre: Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
 • Anpassad: Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

 • Alltid: Arkobjektet visas alltid.
 • Villkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de urval som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

  Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
 • Visa informationssymbol: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

  Info
 • Anpassa efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Rullningsknappar: Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
 • Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.
 • Bredd på rullningslist: Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
 • Stil: Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
  Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

 

 • Tillämpa på...: Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
 • Titeltext: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

 • Radbrytning: Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
 • Namnlisthöjd (rader): Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

 • X-pos.: Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
 • Y-pos.: Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
 • Bredd: Anger QlikView-arkobjektets bredd.
 • Höjd: Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

 • Horisontell: Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
 • Vertikal: Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt maximering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.


  Syntax för uttryck i dynamiska formler

  Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view