Gå till huvudinnehåll

Statistikbox

PÅ DEN HÄR SIDAN

Statistikbox

The statistics box.

Statistikboxen erbjuder ett kompakt sätt att visa ett numeriskt fält där de enskilda fältvärdena är mindre intressanta än till exempel deras summa eller medelvärde. Det finns ett antal olika statistiska funktioner som kan användas. Om inget urval görs behandlar QlikView alla värden i motsvarande fälts listbox som ett statistiskt stickprov och beräknar de valda statistiska storheterna.

Om inget annat anges har statistikboxen samma namn som det fält som innehåller de valda värdena.

Högerklicka på statistikboxen för att visa menyn Objekt.

Objekt-menyn

Statistikboxens Objekt-meny för knappar öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

 • Egenskaper…: Öppnar dialogen Egenskaper statistikbox där ett antal parametrar kan ställas in.
 • Anteckningar: Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.
 • Placering: Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.
  • Skicka längst fram: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
  • Skicka längst bak: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
  • Skicka framåt: Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.
  • Skicka bakåt: Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.
 • Välj möjliga: Alla icke-uteslutna värden i motsvarande listbox markeras.
 • Välj uteslutna: Alla uteslutna värden i motsvarande listbox markeras.
 • Markera alla: Alla värden i motsvarande listbox markeras.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i motsvarande listbox.
 • Radera i andra fält: Raderar valen i alla andra arkobjekt men bibehåller valen i motsvarande listbox.
 • Lås: Låser valda värden i motsvarande listbox.
 • Lås upp: Låser upp låsta värden i motsvarande listbox.
 • Skriv ut…: Öppnar dialogen Skriv ut varifrån det är möjligt att skriva ut innehållet i statistikboxen.

  Skriv ut: Allmänt

 • Skriv ut som PDF…: Öppnar dialogen Skriv ut med skrivaren Microsoft Skriv ut till PDF förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. De exporterade värdena visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.
 • Exportera…: Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.
 • Kopiera till Urklipp: Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
  • Data: Kopierar dataraderna i statistikboxen till Urklipp.
  • Cellvärde: Kopierar textvärdet hos den cell i statistikboxen som högerklickades (när objektmenyn öppnades) till Urklipp.
  • Bild: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera.
  • Objekt: Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
 • Länkade objekt: Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt. Justera placering av länkade objekt: Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
  Ta bort länken från detta objekt: Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.
 • Minimera: Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
 • Maximera: Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
 • Återställ: Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
 • Hjälp: Öppnar QlikView-hjälpen.
 • Ta bort: Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Egenskapssidan Allmänt öppnas genom att välja Statistikbox från Nytt arkobjekt i Visa-menyn eller genom att högerklicka på en statistikbox och välja Egenskaper. Här kan du välja vilka statistiska beräkningar som ska göras och visas i statistikboxen.

 • Titel: Här kan du ange den text som ska visas i arkobjektets titelområde.
 • Parallella tillstånd:

  Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.

  • Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
  • Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
 • Objekt-ID: Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För statistikboxar, börjar ID-numret med SB01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.
 • Fält: Välj det fält som innehåller värdena som ska användas i Fält-rutan.
 • Använd som titel: Klicka på knappen Använd som titel om du vill att fältnamnet ska visas som boxens titel. Annars kan du ange en titel i redigeringsrutan Titel. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

  Syntax för uttryck i dynamiska formler

 • Tillgängliga funktioner: Välj de statistiska funktionerna från listan i fönstret Tillgängliga funktioner och flytta dem till fönstret Visade funktioner genom att dubbelklicka på dem eller använda knappen Lägg till.
 • Visa standardfel: Markera Visa standardfel för att visa standardfelvärden för beräkning av Medelvärde och Standardavvikelse.
 • Cellramar: Markera Cellramar om cellerna ska avgränsas av horisontella linjer som liknar raderna i en tabell.
 • Bakgrund…: Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.
 • Visade funktioner: Visar en lista över de statistiska funktioner som ska användas i statistikboxen.
 • Inställningar för vald rad: Statistikboxens utseende kan ställas in ytterligare i gruppen Inställningar för vald rad.
 • Etikett: Du kan ersätta standardnamnen på funktionerna genom att skriva in andra namn här.
 • Bakgrundsfärg: Definierar bakgrundsfärgen för den valda raden. Välj mellan enfärgat eller en toning för bakgrundsfärgen via dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
 • Textfärg: Klicka här för att välja en textfärg för den valda raden.
 • Tillämpa färger på alla rader: Om detta alternativ markeras innan man klickar på Tillämpa eller OK kommer de valda färgerna att tillämpas på alla rader i statistikboxen.

De statistiska funktionerna är:

 • Numeriskt antal: Urvalets storlek. (Antal numeriska värden bland de möjliga posterna.)
 • Antal nullvärden: Antal nullvärden (tomma fältvärden) bland de möjliga värdena.
 • Antal textvärden: Antal alfanumeriska värden bland de möjliga värdena.
 • Totalantal: Totalt antal möjliga poster. Samma som frekvensen, som kan visas i en listbox. (sum of Numeric count and Text count)
 • Antal saknade: Antal icke numeriska värden bland de möjliga posterna (summan avNull count och Text count)
 • Sum: Urvalets summa.
 • Medelvärde: Urvalets aritmetiska medelvärde.
 • Std avv: Urvalets standardavvikelse.
 • Skevhet: Urvalets skevhet.
 • Kurtosis: Urvalets kurtosis.
 • Min: Urvalets minsta värde.
 • Max: Urvalets största värde.
 • Enda värde: Det enda möjliga numeriska värdet.
 • Median: Urvalets median.
 • Fraktil: Urvalets fraktil

Urvalet består av alla icke-uteslutna (dvs. valda + valbara) värden i fältet.

Om man kickar på de värden som motsvarar fältvärden som kan kännas igen, såsomMin, Max, väljs motsvarande fältvärden.

Tal

Fliken Egenskaper statistikbox: Tal öppnas genom att högerklicka på en statistikbox och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn.

Korrekta talformat för de åtskilliga statistiska funktionerna i en statistikbox hämtas automatiskt från grundfältens data- och nummerformat. Här är det möjligt att förbigå talformatet för de olika funktionerna. Välj en statistisk funktion från listan Funktioner, markera alternativet Förbigå dokumentets inställningar och ange ett talformat i gruppkontrollen därunder. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:

 • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
 • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
 • Fastställd till _ decimaler: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
 • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
 • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Tid: Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Intervall: Visar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Knappen Visa i (%) fungerar för följande format: Tal, Heltal och Fastställd till.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsmarkör till ISO-standard.

Knappen System ställer in formateringen till datorns inställningar.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

 • Bakgrundsskugga: Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
 • Understruken: Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

 • Intensitet på skugga: I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
 • Format ram: Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
  • Fylld: En heldragen enfärgad kantlinje.
  • Nedsänkt: En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
  • Upphöjd: En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
  • Mur: En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
 • Kantbredd: Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
 • Färg: Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
 • Regnbåge: Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Runda hörn: Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
 • Hörn: De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
 • Kvadratisk form: Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
 • Hörnradie: Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

 • Nedre: Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
 • Normal: När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
 • Övre: Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
 • Anpassad: Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

 • Alltid: Arkobjektet visas alltid.
 • Villkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de urval som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

  Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
 • Visa informationssymbol: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

  Info
 • Anpassa efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Rullningsknappar: Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
 • Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.
 • Bredd på rullningslist: Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
 • Stil: Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
  Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

 

 • Tillämpa på...: Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
 • Titeltext: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

 • Radbrytning: Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
 • Namnlisthöjd (rader): Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

 • X-pos.: Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
 • Y-pos.: Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
 • Bredd: Anger QlikView-arkobjektets bredd.
 • Höjd: Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

 • Horisontell: Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
 • Vertikal: Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt maximering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.


  Syntax för uttryck i dynamiska formler

  Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.