Gå till huvudinnehåll

Skjutreglage/kalenderobjekt

The Slider/Calendar object.

Skjutreglage/kalenderobjekt är ett annat sätt att välja fältvärden i QlikView. De kan också användas för att ange värden i QlikView skriptvariabler. Som namnet antyder har skjutreglage-/kalenderobjektet två helt olika tillämpningar. Trots de skilda användningsområdena fungerar de i stort sett på samma sätt bakom användargränssnittet.

Högerklicka på skjutreglaget/kalenderobjektet och på Skjutreglage/Kalenderobjekt: Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när skjutreglaget/kalenderobjektet är det aktiva objektet.

Använda ett skjutreglage/kalenderobjekt

Skjutreglage-läge

Ett enstaka, två eller ett intervall av värden (beroende på objektets egenskaper) väljs i ett fält eller placeras i en eller två variabler genom att man drar ett reglage längs skjutreglagets bakgrund. Reglaget kan även flyttas med hjälp av rullningspilar. Vissa skjutreglage har skalstreck och häftstift för navigering.

Kalendervarianten

Ett skjutreglage/kalenderobjekt i kalenderläge visas som en listruta med en kalenderikon till höger. När man klickar på kalenderikonen öppnas den och blir en kalenderkontroll. Man kan navigera mellan månader och år med hjälp av pilknapparna eller kontroller för månader och år. När man har valt ett datum eller intervall av datum (beroende på objektets egenskaper) i kalenderkontrollen kommer detta val att avspeglas i det underliggande fältet eller variabeln.

Om objektet är kopplat till ett fält kommer val i det fältet att avspeglas i den öppnade kalenderkontrollen, och samma markeringsfärger som i listboxar (t ex grönt för valda värden). Om objektet är konfigurerat till att ha flera värden kan man måla över flera värden precis som i en listbox. Genom att hålla nere ctrl-knappen kan man välja flera intervall av värden även om de finns i olika månader eller år. När kalenderkontrollen har stängts när valet har gjorts kommer listrutan att fungera på i princip samma sätt som en listruta i en multibox.

Objekt-menyn

Skjutreglagets/kalenderobjektets Objekt-meny för knappar öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

Menykommandon
Kommando Description
Egenskaper... Öppnar dialogen Egenskaper skjutreglage/kalenderobjekt där ett antal parametrar kan ställas in.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

 • Skicka längst fram: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka längst bak: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka framåt: Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.
 • Skicka bakåt: Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.
Kopiera till Urklipp Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Bild
Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt.

 • Justera placering av länkade objekt: Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
 • Ta bort länken från detta objekt: Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.
Minimera Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

Fliken Egenskaper skjutreglage/kalenderobjekt: Allmänt öppnas genom att högerklicka på ett skjutreglage/kalenderobjekt och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn. På sidan Allmänt gör man inställningar för de data som skjutreglage/kalenderobjektet ska hantera. Informationen kan också nås via dialogen Nytt skjutreglage/kalenderobjekt.

Under Format anger man vilket format skjutreglage/kalenderobjektet ska ha. Välj i listrutan om objektet ska visas som Skjutreglage eller Kalender.

I gruppen Data anger man vilket objekts data skjutreglage/kalenderobjektet kopplas till. Det kan antingen kopplas till ett fält eller en eller ett par variabler.

 • Fält: Välj detta alternativ om skjutreglage/kalenderobjektet ska kopplas till ett fält eller ett uttryck. Välj fält i listrutan. Om man väljer Uttryck i listrutan kommer dialogen Redigera uttryck att öppnas.
 • Redigera…: Öppnar dialogen Redigera uttryck för redigering av det uttryck som valts i listrutan.
 • Variabler: Markera alternativet och välj variabel/variabler i listrutan. Om du vill ange två variabler måste alternativet Flera värden i gruppen Läge vara markerat (se nedan).

I gruppen Läge anger man om skjutreglage/kalenderobjektet ska vara kopplat till ett Enstaka värde eller ett intervall av värden - Flera värden.

I gruppen Värdetyp anger man om skjutreglage/kalenderobjektet ska välja Diskreta värden (ej tillgängligt om Flera värden är valt ) eller ange Kontinuerlig/Numerisk för ett intervall av värden (ej tillgängligt om Enstaka värde är valt med Fält-data). Denna grupp är inte tillgänglig i kalender-läge. I Kalender-läget antas alltid diskreta värden.

 • Lägsta värde: Anger skjutreglageobjektets lägsta värde i värdeläget Kontinuerlig/Numerisk.
 • Högsta värde: Anger skjutreglageobjektets högsta värde i värdeläget Kontinuerlig/Numerisk.
 • Statiskt steg: Markera alternativet och ange ett värde i redigeringsrutan för att ange ett statiskt steg för skjutreglageobjektets värden i läget Kontinuerlig/Numerisk.
 • Värde 1: Anger skjutreglageobjektets aktuella värde i värdeläget Kontinuerlig/Numerisk om skjutreglage/kalenderobjektet har läget Enstaka värde. I läget Flera värden visas det låga värdet.
 • Värde 2: Anger skjutreglageobjektets för tillfället högsta värde i värdeläget Kontinuerlig/Numerisk. Endast tillämpligt på läget Flera värden.
 • Förbigå låst fält: Om denna ruta är markerad kan man göra val via skjutreglage/kalenderobjektet i ett fält även om fältet är låst. Fältet är alltjämt låst för logiska förändringar som orsakas av val i andra fält. Detta alternativ är förvalt för skjutreglage/kalenderobjekt.
 • Fast intervall: När detta alternativ är valt kan användaren inte öka eller minska intervallet genom att dra i reglaget.
 • Parallella tillstånd:

  Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.

  • Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
  • Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
 • Objekt-ID: Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För skjutreglageobjekt, börjar ID-numret med SL01.Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

  Intern makrotolk

 • Skrivarinställningar: När man klickar på denna knapp öppnas dialogen Skrivarinställningar där man anger marginaler samt format för sidhuvud/sidfot.

Presentation (skjutreglageläge)

Fliken Egenskaper skjutreglage/kalenderobjekt: Presentation öppnas genom att högerklicka på ett Skjutreglage/Kalenderobjekt och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn. Här kan du ställa in hur skjutreglaget/kalenderobjektet ska se ut.

I gruppen Färger kan du ställa in färger för de olika delarna i skjutreglaget/kalenderobjektet, se följande figur:

Slider object example with callouts for various elements

Example: Teckenförklaring

 • A: Värdemarkeringar
 • B: Bakgrund för skala
 • C: Bakgrund för reglage
 • D: Reglage
 • E: Rullningspilar

Färgerna för Bakgrund för reglage och Bakgrund för skala kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på motsvarande knapp. Graden av genomskinlighet regleras med kontrollen Genomskinlighet till höger om knappen. 0% innebär att bakgrunden är heltäckande. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Färgerna för Reglage, Rullningspilar och Skalstreck kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.

I gruppen Rullningsriktning kan skjutreglaget visas i Horisontell eller Vertikal riktning.

I Etikettriktning kan du bestämma om skaltexten ska vara i Horisontell eller Vertikal riktning.

I gruppen Skala kan du ange en skala för skjutreglaget. Välj Använd automatisk skala för att skalan ska genereras automatiskt baserat på skjutreglagets storlek och underliggande värden. I Använd anpassad skala kan du ange en rad olika skalinställningar:

 • Huvudenheter: Anger antalet huvudenheter på skalan.
 • Etiketter på var n huvudenhet: Anger svärtan på skaletikettens text.
 • Antal delenheter per huvudenhet: Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på skalan.

Rullningspilar kan visas eller döljas med alternativet Visa rullningspilar.

Reglagestil kan ställas in som Enfärgad eller Blänkande.

Observera: Funktionerna för automatisk skala och vertikal orientering av etiketter är begränsade i AJAX/WebView
Om möjligt, rekommenderas det att du använder Använd anpassad skala för att ange inställningarna för skalan.

Presentation (skjutreglageläge)

Fliken Egenskaper skjutreglage/kalenderobjekt: Presentation öppnas genom att högerklicka på ett Skjutreglage/Kalenderobjekt och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn. Här kan du ställa in hur skjutreglaget/kalenderobjektet ska se ut.

I Färger kan du ange färgen för kalenderobjektets bakgrund. Bakgrundsfärgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen. Graden av genomskinlighet för kalenderobjektets bakgrund regleras med kontrollen Genomskinlighet till höger om knappen. 0% innebär att bakgrunden är heltäckande. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Sortera

På fliken Sortering kan man ställa in sorteringsordningen för skjutreglagets data. Denna dialog är mycket lik dialogen Dokumentegenskaper.

Tal

På fliken Tal kan man ställa in talformat för skjutreglagets skala. Denna dialog är mycket lik dialogen Dokumentegenskaper.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

 • Bakgrundsskugga: Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
 • Understruken: Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

 • Intensitet på skugga: I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
 • Format ram: Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
  • Fylld: En heldragen enfärgad kantlinje.
  • Nedsänkt: En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
  • Upphöjd: En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
  • Mur: En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
 • Kantbredd: Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
 • Färg: Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
 • Regnbåge: Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Runda hörn: Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
 • Hörn: De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
 • Kvadratisk form: Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
 • Hörnradie: Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

 • Nedre: Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
 • Normal: När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
 • Övre: Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
 • Anpassad: Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

 • Alltid: Arkobjektet visas alltid.
 • Villkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de urval som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

  Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
 • Visa informationssymbol: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

  Info
 • Anpassa efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Rullningsknappar: Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
 • Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.
 • Bredd på rullningslist: Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
 • Stil: Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
  Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

 

 • Tillämpa på...: Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
 • Titeltext: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

 • Radbrytning: Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
 • Namnlisthöjd (rader): Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

 • X-pos.: Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
 • Y-pos.: Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
 • Bredd: Anger QlikView-arkobjektets bredd.
 • Höjd: Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

 • Horisontell: Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
 • Vertikal: Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt maximering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.


  Syntax för uttryck i dynamiska formler

  Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.