Gå till huvudinnehåll

Rapportredigerare

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rapportredigerare

Dialogen Rapportredigerare består av två sidor: Rapportlistan och Sidredigeraren. När rapportredigeraren öppnas för första gången visas Rapportlistan.

Rapportlistan

Rapportlistan används för att hantera rapporter. Man kan skapa nya rapporter och ta bort befintliga. Här kan man också markera en rapport som man sedan vill redigera i Sidredigeraren. Överst på sidan finns en listruta med alla rapporter. Listrutan används för:

  • Dokumentrapporter: Öppnar en lista över alla dokumentrapporter i det aktiva dokumentet. Klicka på ett av rapportnamnen och dialogen Skriv ut öppnas.
  • Användarrapporter: Öppnar en lista över alla användarrapporter som är lagrade separat på användarens dator. Klicka på ett av rapportnamnen och dialogen Skriv ut öppnas.
  • Personliga serverrapporter: Personliga serverrapporter är endast tillgängliga när man arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare. De förvaras i ett lager på servern och är tillgängliga för användaren från alla datorer där denne autentiserats.
  • Delade serverrapporter: Delade serverrapporter är endast tillgängliga när man arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast till autentiserade användare. En användare som har skapat en personlig serverrapport kan ange att det ska kunna delas med andra användare. Då blir de tillgängliga för andra användare. Precis som personliga serverrapporter lagras delade serverrapporter i ett lager på servern.

Det finns dokumentrapporter, som lagras med dokumentet, och användarrapporter, som lagras separat på användarens dator. I listrutan Tillgängliga rapporter överst i Rapportredigeraren väljer du om Dokumentrapporter eller Användarrapporter ska visas i listan. För serverdokument kan man välja mellan Mina serverrapporter, Delade rapporter och Användarrapporter. Listan består av flera kolumner:

Dokumentegenskaper
Egenskap Beskrivning
Namn Rapportens namn.
ID Rapportens unika ID-nummer (se nedan).
Sidor Antalet sidor som för tillfället är angivna i rapporten.
Dela Kryssrutan är endast tillgänglig på sidan Mina serverrapporter. Genom att markera den för en av Mina serverrapporter gör du denna rapport tillgänglig för andra autentiserade användare av samma serverdokument på deras sida för Delade serverrapporter. Rapporten stannar kvar i listan Mina Serverrapporter och visas inte i listan Delade serverrapporter. Avmarkera den här kryssrutan när som helst för att upphäva delningen.
Author Det autentiserade namnet på den som skapat rapporten.
Lägg till... Klicka på knappen för att skapa en ny rapport. Om Dokumentrapporter är markerat i listrutan ovanför Rapportlistan blir den nya rapporten en dokumentrapport. Om Användarrapporter är markerat blir den nya rapporten en användarrapport. I dialogen Lägg till rapport som nu öppnas kan man namnge rapporten. Markera Kopiera sidor från en annan rapport och välj en befintlig rapport i listrutan för att kopiera sidor från den rapporten.
Ta bort Klicka på denna knapp för att radera rapporten som för närvarande är vald i Rapportlistan.
Flytta fram Klicka här för att flytta den rapport som för tillfället är vald ett steg upp i Rapportlistan.
Flytta bak Klicka på denna knapp för att flytta den rapport som är markerad ett steg ned i Rapportlistan.
Flytta lokala användarrapporter till server Texten visas endast när man arbetar med ett serverdokument och om man har valt Användarrapporter i listrutan överst i listan. När du klickar på texten konverteras alla dina lokala användarrapporter till serverrapporter och lagras centralt på servern. Detta rekommenderas eftersom du då kan nå de personliga serverrapporterna även om du byter dator eller om serverdokumentet byter namn. Systemet behöver mer information innan konverteringen kan sätta igång. Konverteringen är ”allt eller inget” (inom det aktiva dokumentet) och kan bara göras i ena riktningen.
Redigera >> Öppnar Sidredigeraren för den valda rapporten. Att klicka på denna knapp motsvarar att dubbelklicka på en rapport i Rapportlistan.

Sidredigeraren

Sidan med Sidredigeraren används för att göra inställningar i den rapport du har valt på sidan Rapportlista. Sidan innehåller två dialoger och ett verktygsfält som hjälper dig skapa rapportsidor. Längst ner hittar du följande knappar:

Knappar för rapportlista
Knapp Beskrivning
Rapportlista >> Leder tillbaka till sidan Rapportlista.

Redigera-menyn

Knappar på Redigera-menyn
Knapp Beskrivning
Kopiera Kopierar det valda elementet och den aktuella sidan i rapporten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Klistra in rapport Klistrar in rapporten från Urklippshanteraren.
Klistra in sida Klistrar in sidan från Urklippshanteraren.
Klistra in objekt Klistrar in objektet från Urklippshanteraren. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.

Fäst vid rutnät

Visar ett rutnät i rapporten så att det blir enklare att justera rapportobjekten.

Rapporter

Knappar på Rapporter-menyn
Knapp Beskrivning
Lägg till Lägger till en rapport. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Ta bort Tar bort en rapport. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Flytta fram Flyttar den markerade rapporten ett steg uppåt i listan. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Flytta bak Flyttar den markerade rapporten ett steg nedåt i listan. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Exportera Sparar rapportfilen som ett XML-dokument. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Importera Importerar en rapport som har sparats som XML. Endast tillgänglig när man visar Rapportlistan.
Granska... Öppnar dialogen Granska där man kan se hur den aktuella rapporten skulle se ut när den skrivs ut med de aktuella inställningarna i QlikView-dokumentet.
Skriv ut... Öppnar dialogen Skriv ut och skriver ut den aktuella rapporten.
Rapportinställningar Öppnar dialogen Rapportinställningar där man kan göra inställningar för rapporten. Inställningar kan bland annat göras för marginaler, sidhuvud och sidfot.

Sida-menyn

Knappar på Sida-menyn
Knapp Beskrivning
Flytta fram Den markerade sidan flyttas upp. Man kan också dra och släppa sidan i sidlistan.
Flytta bak Den markerade sidan flyttas ned. Man kan också dra och släppa sidan i sidlistan.
Lägg till flersidigt papper En flersidig sida läggs till efter den markerade sidan.
Lägg till ensidigt papper En enstaka sida läggs till efter den markerade sidan.
Ta bort Den markerade sidan tas bort.
Inställningar för sida Öppnar dialogen Inställningar för sida där man kan göra inställningar för den valda sidan.

Element-menyn

Knappar på Element-menyn
Knapp Beskrivning
Vänsterjustera Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten till vänster. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Centrera horisontellt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Centrerar de valda objekten horisontellt. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Högerjustera Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten till höger. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Justera längs nederkanten Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten längs nederkanten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Centrera vertikalt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Centrerar de aktiva arkobjekten runt deras gemensamma vertikala mittpunkt. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Justera längs överkanten Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten längs överkanten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna horisontellt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten horisontellt, på jämna avstånd från varandra. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna vertikalt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten vertikalt, på jämna avstånd från varandra. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna vänsterifrån Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten från vänsterkanten på det objekt som befinner sig längst till vänster och högerut, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna uppifrån Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten från det översta objektets överkant och nedåt, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Samma bredd Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Gör de valda objekten lika breda. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Samma höjd Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Gör de valda objekten lika höga. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ny bild... Skapar ett nytt textobjekt (dolt i dokumentet) och öppnar sedan dialogen Egenskaper textobjekt där du kan välja en bild. Textobjektet visas som ett vanligt utskriftsobjekt i förhandsgranskningsfönstret där du kan ändra storlek och flytta på objektet precis som på alla andra utskriftsobjekt
Ny text... Skapar ett nytt textobjekt (dolt i dokumentet) och öppnar sedan dialogen Egenskaper textobjekt där du kan ange egenskaper för det nya textobjektet. Textobjektet visas som ett vanligt utskriftsobjekt i förhandsgranskningsfönstret där du kan ändra storlek och flytta på objektet precis som på alla andra utskriftsobjekt
Nya aktuella val... Skapar ett urvalsmarkeringsobjekt för rapporten. Urvalsmarkeringen visas som ett vanligt utskriftsobjekt i förhandsgranskningsfönstret där du kan ändra storlek och flytta på objektet precis som med alla andra utskriftsobjekt.
Ta bort Tar bort valda objekt. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Elementinställningar... Öppnar dialogen Elementinställningar där man kan göra inställningar för det valda utskriftselementet. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret. 

Nederst i de två fönstren finns ikoner för några av funktionerna i de olika menyerna:

Menyikoner
Ikon Funktion
Inställningar för sida Öppnar dialogen Inställningar för sida där man kan göra inställningar för det valda utskriftselementet. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ta bort Raderar den markerade sidan.
Lägg till En ensidig eller flersidig sida läggs till efter den markerade sidan.
Elementinställningar Öppnar dialogen Elementinställningar där man kan göra inställningar för det valda utskriftselementet. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ta bort Raderar det markerade objektet.
Lägg till Lägger till en ny bild, text eller aktuella val-markering.

Sidlista

Till vänster finns en lista över alla sidor i rapporten. QlikView-rapporter kan innehålla två slags sidor; ensidiga och flersidiga sidor. Ett obegränsat antal sidor kan läggas till och de två varianterna kan mixas fritt inom en rapport.

Ensidiga sidor:

En enstaka papperssida kan innehålla många olika arkobjekt. Sidan kommer alltid att skrivas ut på exakt en pappersida (eller PDF-sida) och arkobjekten kommer att zoomas eller beskäras för att få plats på sidan. Arkobjekten kan överlappa varandra på sidan. Man kan lägga till text.

Flersidiga sidor:

En flersidig sida kan bestå av ett enda arkobjekt. I gengäld kan det arkobjektet sträcka sig över flera papperssidor (eller PDF-sidor) beroende på den datamängd som ska skrivas ut. När man ska skriva ut stora tabeller är flersidiga papperssidor det typiska valet. Utöver objekten med dynamisk storlek kan även objekt med fast storlek läggas till i förtext- och eftertextområdena på sidan. Dessa områden fungerar precis som ensidiga sidor.

Hantering av sidlistan:

Man väljer en sida som ska redigeras genom att klicka på den i listan. Det finns ett antal verktygsfältkommandon som är direkt kopplade till sidlistan:

Verktygsfältskommandon för sidlista
Kommando Funktion
Lägg till ensidigt papper En ensidig sida läggs till efter den markerade sidan.
Lägg till flersidig sida En flersidig sida läggs till efter den markerade sidan.
Ta bort sida Den markerade sidan tas bort.
Flytta upp sida Flyttar upp den markerade sidan ett steg i listan. Man kan också dra och släppa sidan i sidlistan.
Flytta ned sida Flyttar ned den markerade sidan ett steg i listan. Man kan också dra och släppa sidan i sidlistan.

Förhandsgranskningsfönster

Till höger om sidlistan visas en förhandsgranskning av den sida som för närvarande är markerad.

Infoga arkobjekt i rapporten:

Dra eller dubbelklicka på ett arkobjekt i layouten för att lägga det i förhandsgranskningen av rapporten. De objekt som ska skrivas ut visas så som de ser ut i QlikView-layouten. Exakt hur objektet ser ut i rapporten kommer självfallet att motsvara hur arkobjektet ser ut i layouten vid utskriftstillfället. Både ändringar av layoutens egenskaper och ändringar i valda data kommer att synas. Man kan markera flera arkobjekt i layouten och dra dem som en grupp in i rapporten. Observera att bara ett enda utskriftsobjekt kan läggas till i det centrala dynamiska området på en flersidig sida!

Ändra storlek på och placera arkobjekt på sidan

När ett arkobjekt har infogats visas det direkt i förgranskningsfönstret. Objektet har en ram och platshållare i varje hörn för att markera att objektet är valt. Peka på det med markören och flytta det till önskad plats. Använd platshållarna i hörnen för att anpassa storleken. En streckad linje visar de aktuella marginalerna. Objekt som ska skrivas ut kan inte placeras utanför dessa marginaler.

Navigera och markera utskriftsobjekt på sidan

Man markerar ett utskriftsobjekt genom att klicka på det. När du har markerat ett utskriftsobjekt kan du flytta markeringen till nästa objekt med hjälp av tab-tangenten (skift+tab för att flytta bakåt). Med skift-klick kan man markera flera objekt. På flersidiga sidor kan man dra utskriftsobjekt mellan de olika områdena.

När ett eller två element är markerade i förhandsgranskningsfönstret blir följande kommandon tillgängliga i verktygsfältet Justera.

Kommandon på justeringsverktygsfältet
Kommando Funktion
Justera längs överkanten Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten längs överkanten.
Centrera vertikalt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Centrerar de aktiva arkobjekten runt deras gemensamma vertikala mittpunkt. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Justera längs nederkanten Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten längs nederkanten.
Vänsterjustera Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten till vänster.
Centrera horisontellt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Centrerar de valda objekten horisontellt. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Högerjustera Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda med hjälp av Skift-klick. Justerar de valda objekten till höger.
Ordna horisontellt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten horisontellt, på jämna avstånd från varandra. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna vertikalt Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten vertikalt, på jämna avstånd från varandra. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna vänsterifrån Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten från vänsterkanten på det objekt som befinner sig längst till vänster och högerut, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.
Ordna uppifrån Endast tillgänglig när två eller flera utskriftsobjekt är valda. Ordnar de aktiva arkobjekten från det översta objektets överkant och nedåt, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten. Kan även nås genom att högerklicka i förhandsgranskningsfönstret.

Kommandon i verktygsfältet

Det finns två kommandon i verktygsfältet som är direkt kopplade till förhandsgranskningsfönstret.

Kommandon för förhandsgranskning
Kommando Funktion
Designrutnät Växlar mellan att aktivera och inaktivera designrutnätet. Detta aktiverar även Fäst mot rutnät-funktionen. När designrutnätet och Fäst vid rutnät är aktiverade blir det enklare att justera arkobjekten på sidan, men den exakta kontrollen blir sämre.
Zoom I denna listruta kan du ange en zoomfaktor för hela förhandsgranskningsfönstret. Med en högre zoomfaktor blir det mycket lättare att placera objekten exakt.

Det finns några knappar i verktygsfältet för utskrift av rapporten inifrån dialogen Rapportredigerare.

Utskriftskommandon
Kommando Funktion
Granska Klicka på denna knapp för att öppna dialogen Granska och se hur den aktuella rapporten kommer att se ut vid utskrift med de aktuella valen i QlikView-dokumentet. Denna knapp är även tillgänglig via Sidredigeraren i Rapportredigeraren.
Skriv ut Klicka på denna knapp för att öppna dialogen Skriv ut och skriva ut den aktuella rapporten. Denna knapp är även tillgänglig via Sidredigeraren i Rapportredigeraren.
Kopiera Kopierar markerad rapport, sida eller element.

Slutligen finns det en knapp i verktygsfältet för att klistra in kopierade rapporter, sidor och objekt.