Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Omvandla

PÅ DEN HÄR SIDAN

Filguiden: Omvandla

I dialogen Omvandla kan man filtrera och göra avancerade omvandlingar av en tabell. För html-tabeller är detta särskilt viktigt, eftersom det inte finns någon standard för lagring av data i html-format. QlikView kan därför inte läsa html-tabeller lika lätt som andra mer strukturerade dataformat.

För att nå dialogerna Omvandla måste man aktivera omvandlingssteget genom att klicka på knappen Omvandla. Steget är normalt inte aktiverat eftersom detta sparar minne.

Dialogen Omvandla innehåller ett antal filter som kan användas för att anpassa tabeller till QlikView. Dialogen består av sex sidor som beskrivs nedan. Knapparna nere till den vänstra, nedre delen av dialogen Omvandla tabell används för alla sidor:

Generella knappar för omvandling
Knapp Beskrivning
Ångra Upphäver den senast gjorda ändringen.
Gör om Gör om det senaste Ångra-kommandot.
Återställ Återställer tabellen till dess ursprungliga tillstånd.

Skräpdata

På fliken Skräpdata kan rader och kolumner som innehåller skräpdata avlägsnas från tabellen. Det är inte ovanligt att html-filer innehåller extra rader och kolumner vars enda syfte är att göra tabellerna mer lättlästa, och dessa måste avlägsnas innan man läser in data i QlikView.

Både kolumner och rader kan avlägsnas uttryckligen varvid deras index lagras i skriptet. Rader kan även avlägsnas genom att man använder villkorskriterier.

Skräpdata-knappar
Knapp Beskrivning
Radera markerade Raderar de markerade raderna och kolumnerna.
Villkorsstyrd radering... Öppnar dialogen Ange radvillkor där villkoren för borttagning av rader kan anges.

Fyll

Fliken Fyll ger möjlighet att ersätta cellvärden. Oftast ersätts vissa celler som motsvarar en viss beskrivning med ett annat värde från samma kolumn. Det är vanligt med tomma celler och att den närmsta, fyllda cellen ovanför innehåller det relevanta värdet.

Fyll-knappar
Knapp Beskrivning
Fyll... Öppnar dialogen Fyll celler där du kan välja villkor och strategi.

Column

Dialogen Kolumn används för att kopiera innehållet i en kolumn till en ny kolumn. Kopian kan innehålla den ursprungliga kolumnens alla celler, eller ett urval av dem. Denna funktion kan exempelvis användas när en kolumn innehåller olika typer av värden. Man kan även duplicera en kolumn som innehåller HTML-länkar så att den ena kolumnen innehåller länkens text medan den andra kolumnen innehåller dess webbadress (URL).

Kolumn-knappar
Knapp Beskrivning
Ny... Öppnar dialogen Ange celler för ny kolumn där du kan ange hur den nya kolumnen ska skapas.
Etikett Här skriver man in en lämplig etikett på kolumnen.

Kontext

I en html-tabell kan man lagra mer information än den som är synlig. Om man exempelvis kan klicka på en cells innehåll, måste även den adress dit webbläsaren ska dirigeras finnas där. På sidan Omvandla visas cellens text, men man kan också visa ytterligare information som tillhör cellerna. Man kan självfallet läsa in denna information i QlikView.

Taggar innehåller alltid ytterligare information. En tagg har ett namn och kan ha attribut vilka ibland har värden. En cells kontext kan se ut som följer:

Example:  

<A href=www.myurl.com/mypage.html name=”MyName”>

Min länktext

</A>

Min länktext är den synliga texten. Kontexten innehåller en starttagg och en sluttagg. Taggarna anger en hypertextlänk. Starttaggen har två attribut, href och name.

Sidan Kontext kan användas för taggars attribut istället för huvudsträngen. Även andra åtgärder är möjliga. Högerklicka på celler i guiden och välja Se Kontext.

Kontext-knappar
Knapp Beskrivning
Utvidga... Öppnar dialogen Utvidga cellkontext där du kan ange om en cells innehåll ska utvidgas till flera celler. Observera att både en kolumn och en rad måste vara markerade för att denna knapp ska vara aktiverad. Alla celler i kolumnen kommer dock att utvidgas.
Tolka... Öppnar dialogen Kontexttolkning där du kan ange hur cellernas innehåll ska tolkas. Observera att både en kolumn och en rad måste vara markerade för att denna knapp ska vara aktiverad. Alla celler i kolumner kommer dock att tolkas.

Tag bort radbrytning

På fliken Tag bort radbrytning kan du göra om en tabell som innehåller brytningar. Med brytning menas här att en tabell bryts och fortsätter vid sidan om den första delen istället för nedanför som sig bör. I exemplet ovan kommer alltså den högra delen att flyttas och placeras under den vänstra delen.

Ta bort radbrytning-knappar
Knapp Beskrivning
Tag bort radbrytning Tar bort tabellens radbrytning. Gränsen mellan de två halvorna måste först markeras med markören. Man kan välja mellan att dela tabellen vertikalt eller horisontellt.
Villkor för att ta bort radbrytning... Anger villkoret för att tabellen ska delas vertikalt. Öppnar dialogen Ange radvillkor.

Rotera

Webbdesigners roterar ofta tabeller av estetiska skäl. Huvudsyftet med denna funktion är att "vända tillbaka" tabellerna; göra fälten till kolumner, flytta fältnamnen till första raden o.s.v.

Rotera-knappar
Knapp Beskrivning
Left Roterar tabellen motsols.
Right Roterar tabellen medsols.
Kasta om Kaster om tabellen, spegelvänder den längs en diagonal axel så att cellen överst till höger hamnar längst ner till vänster och vice versa. Cellen längst upp till vänster och cellen längs ned till höger behåller dock sina platser.