Gå till huvudinnehåll

Grupper av fält

En väsentlig skillnad mellan QlikView och många andra databashanterare, OLAP-verktyg m.fl. är att man i QlikView inte behöver fördefiniera några hierarkier i indata. QlikViews unika, interna logik ger fullständig frihet att komma åt alla fält som dimensioner i vilken ordning som helst. Denna frihet är i de flesta fall mycket kraftfull.

Det finns emellertid tillfällen då man skulle kunna ha nytta av en fördefinierad hierarki för att visa data på ett effektivare sätt. I QlikView finns därför möjligheten att definiera grupper av fält. Grupperna kan vara hierarkiska eller cykliska.

Grupper skapas under fliken Grupper i dialogen Dokumentegenskaper. De kan användas i diagram, där de kan visas tillsammans med de tillgängliga fälten i dimensionens listrutor för Dimension.

Vilka fält som helst kan sammanföras till en grupp.

Hierarkiska grupper föregås av en Drilldown-ikon,

medan cykliska grupper markeras med en Cyclic-ikon.

Hierarkiska grupper

När flera fält bildar en naturlig hierarki skapar man lämpligen en hierarkisk grupp. Typiska exempel på hierarkiska grupper är:

Time:Year, Quarter, Month

eller

Geography: Continent, Country, State, City

När en hierarkisk grupp används som dimension i ett diagram, kommer diagrammet att använda det första fältet i grupplistan som innehåller mer än ett valbart värde. När ett val i detta fält resulterar i att endast ett valbart fältvärde återstår, visas automatiskt nästa fält i listan, förutsatt att det innehåller mer än ett valbart värde. Om inget av fälten i listan innehåller mer än ett valbart värde, visas det sista fältet.

I det första av exemplen ovan kommer År att användas som dimension i diagrammet till dess att endast ett år är valt. Diagrammet kommer då att övergå till att visa Kvartal. Om ett enda kvartal väljs, går turen till Månad.

När val tas bort så att mer än ett värde blir valbart i de övre fälten i listan, går diagrammet automatiskt uppåt i hierarkin. Man kan även åstadkomma uppflyttningen manuellt genom att klicka på ikonen i diagrammet.