Gå till huvudinnehåll

Exempel på postöverskridande funktioner för diagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Exempel på postöverskridande funktioner för diagram

Exempel på top-funktionen

Nedanstående exempel har gjorts med top-funktionen, men kan på likartat sätt tilllämpas på funktionernabottom, first och last. Observera att funktionerna first och last bara är relevanta för pivottabeller.

Example 1:  

Studera tabellen nedan. Den visar hur top-funktionen kan användas i en endimensionell tabell.

Example table image of one dimensional straight table with top function
Exempeltabell: Endimensionell rak tabell med funktionen top
Month sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- 21 3 700%
1 3 3 100%
2 7 3 233%
3 11 3 367%

I det endimensionella fallet hänför sig top-funktionen alltid till tabellens första rad som innehåller data (raden för totaler räknas inte).

Notera att uttryck som innehåller top-funktionen får resultat även i raden för totaler, eftersom totalen är tydligt relaterad till ett specifikt kolumnsegment - i det här fallet hela kolumnen.

Example 2:  

Nedan visas en tvådimensionell rak tabell som primärt sorterats utifrån Grupp:

Example table image of two dimensional straight table with total qualifier
Exempeltabell: Tvådimensionell rak tabell med kvalificeraren total
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) top(total sum(Val))
- - 21 - 1
1 A 1 1 1
2 A 3 1 1
3 A 5 1 1
1 B 2 2 1
2 B 4 2 1
3 B 6 2 1

Top-funktionen utan total-kvalificeraren returnerar nu uttrycket utvärderat över den översta raden i den inre sorteringsgruppen (Grupp i detta fall). Ett värde returneras för Grupp=A and one for Grupp=B.

Genom att använda total i en flerdimensionell kontext refererar man åter till tabellens översta rad, varvid ett och samma värde returneras för alla rader. Uttrycket utvärderas givetvis för kolumnsegmentet, som omfattar hela kolumnen.

Uttrycket som använder top-funktionen utan total-kvalificeraren resulterar i NULL i raden för totaler, eftersom det inte finns någon tydlig association till ett specifikt kolumnsegment.

Nu ska vi konvertera den raka tabellen ovan till en pivottabell med alla totaler påslagna.

Example table image of two dimensional pivot table with total qualifier
Exempeltabell: Tvådimensionell pivottabell med kvalificeraren total
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) top(total sum(Val))
1 A 1 1 1
1 B 2 1 1
1 Totalt 3 1 -
2 A 3 3 1
2 B 4 3 1
2 Totalt 7 3 -
3 A 5 5 1
3 B 6 5 1
3 Totalt 11 5 -
Totalt - 21 - 1

Uttrycket som använder top-funktionen utan total-kvalificeraren resulterar i NULL i raden för totaler, eftersom det inte finns någon tydlig association till ett specifikt kolumnsegment. Alla delsummor beräknas dock för varje kolumnsegment.

Uttrycket med total saknar värden i raderna för delsummor, men returnerar ett värde i raden för sammanlagda totaler.

Example 3:  

Studera den tvådimensionella raka tabellen som primärt sorterats utifrån Grupp:

Example table image of Two dimensional straight table sorted by Grp
Exempeltabell: Tvådimensionell rak tabell sorterad efter Grp
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- - 21 - -
1 A 1 1 100%
2 A 3 1 300%
3 A 5 1 500%
1 B 2 2 100%
2 B 4 2 200%
3 B 6 2 300%

Vi kan fortsätta med att ändra sorteringsordningen mellan fälten så att diagrammet sorteras huvudsakligen utifrån Månad. Resultatet följer nedan:

Example table image of Two dimensional straight table sorted by Month
Exempeltabell: Tvådimensionell rak tabell sorterad efter Month
Month Grp sum(Val) top(sum(Val)) sum(Val) / top(sum(Val))
- - 21 - -
1 A 1 1 100%
1 B 2 1 200%
2 A 3 3 100%
2 B 4 3 133%
3 A 5 5 100%
3 B 6 5 120%

Exempel på above-funktionen

Nedanstående exempel har gjorts med above-funktionen, men kan på likartat sätt tilllämpas på funktionerna below, before och after. Observera att funktionernabefore och after bara är relevanta för pivottabeller.

Example 4:  

Studera den raka tabellen nedan. Den visar hur above-funktionen kan användas i en endimensionell tabell.

Example table image of one dimensional straight table with Above function
Exempeltabell: Endimensionell rak tabell med funktionen Above
Month sum(Val) above(sum(Val)) sum(Val) / above(sum(Val))
- 21 - -
1 3 - -
2 7 3 233%
3 11 7 157%

Den tredje kolumnen visar uttrycket sum(Val) utvärderat en rad ovanför den aktuella raden, vilket bekräftas vid en jämförelse med värdena för sum(val) i den andra. På översta raden returnerar above-funktionen NULL, eftersom det inte finns någon rad ovanför där uttrycket skulle kunna utvärderas. Funktionen above returnerar alltid NULL på rader för totaler.

Den fjärde kolumnen illustrerar den mest typiska användningen av denna funktion, d v s. uträkning av skillnaden mellan exempelvis olika tidsperioder.

Example 5:  

Studera den tvådimensionella pivottabellen nedan:

Example table image of two dimension pivot table and the effect of total qualifier
Exempeltabell: Tvådimensionell pivottabell med kvalificeraren total
Grp Month sum(Val) above(sum(Val)) above(total sum(Val))
A 1 1 - -
A 2 3 1 1
A 3 5 3 3
A Totalt 9 - -
B 1 2 - 5
B 2 4 2 2
B 3 6 4 4
B Totalt 12 - -
Totalt - 21 - -

Funktionen above utan total (tredje kolumnen) ger bara resultat inom varje sorteringsgrupp. Ett NULL-värde returneras på översta raden i varje kolumnsegment.

Om man lägger till total (fjärde kolumnen), betraktas hela kolumnen som ett kolumnsegment. Bara den allra översta raden returnerar NULL. Alla rader för totaler ignoreras och returnerar NULL.

 

Exempel på RowNo och NoOfRows

Nedanstående exempel har gjorts med RowNo- och NoOfRows-funktionerna, men kan på likartat sätt tillämpas på funktionerna ColumnNo och NoOfColumns. Observera att funktionerna ColumnNo och NoOfColumns bara är relevanta för pivottabeller.

Example 6:  

Studera den tvådimensionella pivottabellen nedan:

Example table image of RowNo and NoOfRows functions
Exempeltabell: Funktionerna RowNo och NoOfRows
Month Grp RowNo() RowNo(total) NoOfRows() NoOfRows(total)
1 A 1 1 2 6
1 B 2 2 2 6
1 Totalt 0 - 2 -
2 A 1 3 2 6
2 B 2 4 2 6
2 Totalt 0 - 2 -
3 A 1 5 2 6
3 B 2 6 2 6
3 Totalt 0 - 2 -
Totalt - - 0 - 6
  • Kolumn 3: Funktionen RowNoreturnerar radnumret inom varje kolumnsegment i sorteringsgruppen. I raderna för deltotaler returneras radnumret 0, eftersom dessa totaler är tydligt relaterade till ett specifikt kolumnsegment. NULL returneras i raden för summan av totalerna.
  • Kolumn 4: Med total-kvalificeraren returnerar funktionen RowNo radnumret inom hela kolumnen. I raderna för deltotaler returneras ett NULL-värde. I raden för sammanlagda totaler returneras 0.
  • Kolumn 5 Funktionen NoOfRows returnerar antalet rader som innehåller data inom varje kolumnsegment i sorteringsgruppen. I raderna för deltotaler returneras samma tal som i dataraderna. NULL returneras i raden för summan av totalerna.
  • Kolumn 6: Funktionen NoOfRows med total returnerar antalet datarader inom hela kolumnen, vilket också är vad som returneras i raden för sammanlagda totaler. I raderna för delsummor returneras NULL.