Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Variabler

PÅ DEN HÄR SIDAN

Dokumentegenskaper: Variabler

Dokumentegenskaper : Variabler-sidan visar skriptvariablerna som har lagts till i Variabler som visas i egenskaperna för indataboxen. Listan över variabler kan ändras med hjälp av alternativet Visa systemvariabler. Klicka på knappen Ny… för att lägga till en variabel i dokumentet. Knappen Ta bort raderar den markerade variabeln.

I gruppen Inställningar för vald variabel visar redigeringsrutan aktuellt värde för den valda variabeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Variabler inkluderas normalt inte i bokmärken, men det går att markera alternativet Inkludera i Bokmärken.

I gruppen Begränsningar av indata anges begränsningar som alla de värden som förs in i indataboxen ska kontrolleras mot. Om ett värde inte faller inom de uppsatta begränsningarna kommer det att ignoreras och ett felmeddelande visas. Följande alternativ finns:

Alternativ för begränsningar av indata
Alternativ Beskrivning
Inga begränsningar Indatavärden kontrolleras inte mot några angivna begränsningar.
Standard Indatavärdena kontrolleras mot en av ett antal standardbegränsningar som kan väljas i listrutan. Som standard är ingen begränsning vald, d.v.s. alla värden kan föras in i variabeln. Endast ett av alternativen: Standard, Anpassad, Endast fördefinierade värden och Spärrad kan väljas.
Egna värden Indatavärden kontrolleras mot begränsningar som användaren själv har ställt upp. Begränsningen definieras i redigeringsrutan och måste var ett QlikView-uttryck som returnerar SANT (ett icke-noll värde) om indatavärdet är godtagbart. Indatavärdet refereras till med ett dollartecken ($) i uttrycket.

Example:  

$>0 gör att indataboxen endast accepterar positiva tal i den valda variabeln.

Variabelns tidigare värde kan refereras till via variabelnamnet.

Example:  

$>=abc+1 som begränsning på en variabel som heter abc innebär att endast numeriska värden som är lika stora som det gamla värdet plus 1 kommer att godtas.

Endast fördefinierade värden Indatavärden kontrolleras mot de värden som listas i gruppen Fördefinierade värden. Endast de indata-värden som återfinns i listan godtas.
Spärrad Markerar att variabeln är skrivskyddad. Inga värden kan anges.
Aktivera dialogen Redigera uttryck Markera detta alternativ för att göra variabelns värde redigerbart i dialogen Redigera uttryck som öppnas från knappen ... som visas när man klickar på själva värdet.
Övervakning av begränsning
Alternativ Beskrivning
Varningsljud vid otillåtet värde Om detta alternativ är markerat kommer QlikView att ge en ljudvarning om användaren försöker skriva in ett värde som inte faller inom begränsningarna.
Felmeddelande

Om man försöker föra in ett ogiltigt värde i variabeln ignoreras det normalt och ersätts med det existerande variabelvärdet. Om du markerar detta alternativ kan du ange egna felmeddelanden som kommer att visas om användaren försöker att ange ett felaktigt värde. Felmeddelandet skrivs in i redigeringsrutan. Texten kan definieras som ett uttryck för dynamisk uppdatering. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Egna felmeddelanden

Syntax för uttryck i dynamiska formler

I gruppen Värdelista kan du ange hur och om du vill visa en värdelista för en indatabox.

Alternativ för Värdelista
Alternativ Beskrivning
Ingen lista Ingen lista över de värden som tidigare har använts i variabeln sparas.
Lista _ senast använda värden En listruta med de senast använda värdena visas för den valda variabeln i indataboxen. I rutan anger du antalet tidigare värden som ska sparas.
Fördefinierade värden i lista Användaren får tillgång till en listruta med Fördefinierade värden för den valda variabeln i indata-boxen.
Fördefinierade värden med rullningslist En kontroll med rullningslist för den valda variabeln i indatafält visas för användaren . Det går att välja mellan de fördefinierade värdena.

I gruppen Fördefinierade värden kan du ange en lista över fördefinierade värden som kan presenteras för användaren i en listruta och/eller användas för att definiera acceptabla variabelvärden.

Alternativ för Värdefält
Alternativ Beskrivning
Talserier Markera detta alternativ för att generera en lista över fördefinierade numeriska värden baserat på en nedre gräns (From), en övre gräns (To) och ett värde för Steg. Detta alternativ kan användas separat eller kombineras med Listade värden.
Listade värden Markera detta alternativ för att ange en lista med godtyckligt fördefinierade värden. Värdena kan vara numeriska eller alfanumeriska. Alfanumeriska värden ska omges av citattecken (t.ex. 'abc'). Varje värde ska avgränsas med semikolon ( ; ) (t.ex. 'abc';45;14.3;'xyz' ). Detta alternativ kan användas separat eller kombineras med Talserier.
Kommentar Kommentar är ett kommentarsfält där den som skapar en variabel kan beskriva dess syfte och funktion.

See also