Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Tal

Egenskapsdialogen innehåller inställningar för talformatering av alla fält och variabler i dokumentet.

Listan till vänster kan visa antingen de Fält eller de Variabler som ingår i dokumentet.

Gruppen Fältalternativ används bara för Fält:

Knappen Ursprungligt från indata ställer in formateringen enligt indata.

Alternativet Behåll efter laddning gör att formateringen appliceras permanent på dokumentet.

Följande kontroller för formateringsvärden finns:

Egenskaper för dokumentnummer
Egenskap Beskrivning
Blandat Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
Tal Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
Valuta Visar numeriska värden med angivet format i textfältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tid Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tidsmarkör Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Intervall Visar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Knappen Visa i (%) fungerar för följande format: Tal, Heltal och Fastställd till.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsangivelse enligt ISO-standard.

Knappen System använder systeminställningar för formatering.