Gå till huvudinnehåll

Knapp

Example clear selections button

Knappar kan skapas och definieras i QlikView för att utföra kommandon eller åtgärder. Det finns tre olika typer av knappar; Start/Export, Kortkommando och Makro.

Genom att högerklicka på objektet, visas Knappen: Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när knappen är det aktiva objektet.

Objekt-menyn

Objekt-menyn för knappar öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

Kommandon på Objekt-menyn
Kommando Beskrivning
Egenskaper... Öppnar dialogen Knappegenskaper där ett antal parametrar kan ställas in.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

 • Skicka längst fram: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka längst bak: Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.
 • Skicka framåt: Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.
 • Skicka bakåt: Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.
Skicka till Excel Exporterar texten till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Texten visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.
Kopiera till Urklipp

Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.

 • Text: Kopierar den text som visas på knappen till Urklipp.
 • Bild: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. I dialogen Användarinställningar, sidan Export kan man ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram.
 • Objekt: Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt.

 • Justera placering av länkade objekt: Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
 • Ta bort länken från detta objekt: Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.
Minimera Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Allmänt

I gruppen Text gör man inställningar för den text som ska visas på knappen.

Textegenskaper
Egenskap Beskrivning
Text

Genom att fylla i en text i fältet ger man knappen en etikett. Texten kan definieras som en dynamisk formel. Texten kan bestå av flera rader som du kan dela upp genom att trycka på returtangenten.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Justering Knapptexten kan vänsterjusteras, centreras eller högerjusteras.

I gruppen Bakgrund kan du ange vilken bakgrund du vill ge knappen. I listrutan finns tre grundformat att välja mellan, och ytterligare inställningar:

Format och egenskaper för bakgrund
Alternativ Beskrivning
Aqua Standardinställning för nya knappar. Resultatet blir en rundad knapp med tredimensionellt, glasartat utseende.
Slät

Ger en traditionell, slät QlikView-knapp.

 • Systeminställning: Detta alternativ ger en täckande bakgrund i den färg som har angetts för knappar i operativsystemet.
Bild

Ger en bildknapp. Bilden kan antingen vara en enstaka statisk bild eller en kombinerad bild med tre delar; en för vart och ett av knappens tre möjliga lägen (aktiv, inaktiv eller nedtryckt).

 • Kombinerad bild: Välj detta alternativ och leta upp en bildfil i dialogen Välj bild... för att sätta en tredelad bild på knappen. Filen måste innehålla tre bilder av knappen, sida vid sida; den första föreställande den aktiva knappen, den andra knappen i nedtryckt tillstånd, den tredje den inaktiva knappen.
 • Enkel bild: Välj detta alternativ och leta upp en bildfil i dialogen Välj bild... för att sätta en enkel bild på knappen. Bilden kan sparas i jpg-, png-, bmp-, gif- eller animerad gif-format.
Färg Markera detta alternativ om knappen ska visas med en färgad bakgrund (alternativet fungerar ej med inställningen Bild). I dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen kan man ange om färgen ska vara enfärgad eller tonad.
Genomskinlighet Här ställer man in vilken grad av genomskinlighet knappens bakgrund ska ha. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig. Genomskinligheten gäller oavsett om det är en färg eller bild som används som bakgrund.
Parallella tillstånd

Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.

 • Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
 • Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
Ytterligare knappegenskaper
Alternativ Beskrivning
Objekt-ID Knappens unika ID. När ett arkobjekt skapas tilldelas det ett unikt ID för att kunna kontrolleras via Automation. ID består av en bokstavskombination som anger objektstypen, följd av ett nummer. Den första knappen i ett dokument tilldelas kombinationen BU01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. Ett objekt-ID kan ändras till valfri sträng som inte redan används av något annat arkobjekt, ark, bokmärke eller rapport i dokumentet.
Villkor för aktivering Genom att skriva in ett uttryck i denna ruta bestämmer man knappens tillstånd. Om uttrycket returnerar 0, blir knappen inaktiv; om uttrycket returnerar 1, blir knappen aktiv. Om ingen rad angetts, antas 1. Knappar som är inaktiva p.g.a. bakomliggande tillstånd kan inte aktiveras med hjälp av ett villkor.
Skrivarinställningar... När man klickar på denna knapp öppnas dialogen Skrivarinställningar där man anger marginaler samt format för sidhuvud/sidfot.

Aktiviteter

Här kan aktiviteter anges för vissa objekt:

 • knappar
 • textobjekt
 • mätare
 • linje/pil-objekt

Exempel på aktiviteter kan vara start av en extern applikation eller export av data från QlikView.

 • Lägg till: Öppnar dialogen Lägg till aktivitet där aktiviteter för objektet kan läggas till. Välj aktivitet i listorna. Beroende på typ av aktivitet kommer olika parametrar att visas på sidan Aktiviteter. Indataparametrar för listade aktiviteter beräknas innan den första aktiviteten exekveras. Om en parameter ändras efter att exekveringen har börjat (till exempel om en aktivitet ändras av en tidigare aktivitet) registreras inte ändringen i aktivitetskedjan.
 • Ta bort: Tar bort aktiviteten från objektet.
 • Flytta fram: Flyttar upp den valda aktiviteten i listan över aktiviteter.
 • Parallella tillstånd: Anger det tillstånd som aktiviteten gäller. Inställningen är endast relevant för aktiviteter som gäller val eller bokmärken.

Dialogen Lägg till aktivitet

Följande aktiviteter kan läggas till från dialogen Lägg till aktivitet: I alla fält som innehåller knappen ... kan man ange en dynamisk formel.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Urval

Urvalsåtgärder
Åtgärd Beskrivning
Välj i fält Väljer de fält och värden som har angivits. I Söksträng kan du ange en sökmask, t.ex. väljer (A|B) både A och B. Citattecken är endast nödvändiga med icke-numeriska värden och kan uteslutas med numeriska värden.
Välj uteslutna Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.
Välj möjliga Väljer de möjliga värdena i det fält som har angetts.
Växla mellan val Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.
Framåt Går ett steg framåt i listan över gjorda val.
Bakåt Backar ett steg i listan över gjorda val.
Pareto-urval Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om du till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80 % av omsättningen, ska Customer användas som fält, sum(Turnover) som uttryck och 80 som procentdel.
Lås fält Låser valen i det fält som angetts.
Lås alla Låser alla värden i alla fält.
Lås upp fält Låser upp valen i det fält som angetts.
Lås upp alla Låser upp alla värden i alla fält.
Lås upp och radera alla Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.
Radera i andra fält Raderar alla relaterade fält utom det angivna.
Radera allt Raderar alla val utom låsta.
Radera fält Raderar ett specifikt fält.
Kopiera tillståndets innehåll Kopierar urvalet från Källtillstånd till Måltillstånd. Alternativet är endast tillgängligt när parallella tillstånd är definierade.
Växla innehåll i tillståndet Växlar urval mellan Tillstånd 1 och Tillstånd 2. Alternativet är endast tillgängligt när parallella tillstånd är definierade.

Layout

Layoutåtgärder
Åtgärd Beskrivning
Aktivera objekt Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
Aktivera ark Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.
Aktivera nästa ark Öppnar nästa flik i dokumentet.
Aktivera föregående ark Öppnar föregående ark i dokumentet.
Minimera objekt Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
Maximera objekt Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
Återställ objekt Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.
Ange ett namn för tillståndet Applicerar det angivna tillståndet på det objekt vars Objekt-ID är angivet. Endast tillgängligt när parallella tillstånd är definierade.

Bokmärke

 • Använd bokmärke: Tillämpar det bokmärke som anges av Bokmärkes-ID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 
 • Skapa bokmärke: Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange Bokmärkes-ID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt för att skapa ett dolt bokmärke.
 • Ersätt bokmärke: Ersätter det bokmärke som angetts av Bokmärkes-ID med aktuellt val.

Skriv ut

 • Skriv ut objekt: Skriver ut det objekt som anges i fältet Objekt-ID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
 • Skriv ut ark: Skriver ut det ark som anges i fältet Ark-ID. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.) Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
 • Skriv rapport: Skriver ut den rapport som anges av Rapport-ID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)

Extern

 • Exportera: Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Detta är inte tillgängligt som dokument- eller arkutlösare.

  Observera: Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Starta: Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
  • Program: Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Filnamn: Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovan. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Parametrar: Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Arbetskatalog: Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Avsluta programmet när QlikView stängs: Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
  • Observera: Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Öppna URL: Du kan använda Öppna URL för att öppna en länk till ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna inställning öppnar länken i standardwebbläsaren. Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Om du använder Öppna URL ska du se till att ange dokumentnamnet i aktivitetssträngen med små bokstäver.
  När det går ska du använda Öppna QlikView-dokument istället för Öppna URL.
 • Öppna QlikView-dokument: Du kan använda Öppna QlikView-dokument för att öppna ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Mer information finns i Exempel på dokumentlänkning.

 • Kör makro: Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.
 • Ange variabel: Anger ett värde till en variabel som angetts.
 • Visa information: Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Stäng detta dokument: Stänger aktuellt dokumentfönster.
 • Ladda data: Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.
 • Dynamisk uppdatering: Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.
  Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

  Observera: Den laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

  Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]{"," value_list}
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Example:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Observera: För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.

Exempel på dokumentlänkning

Du kan skapa dokumentlänkning med Öppna QlikView-dokument.

Följande inställningar kan användas:

 • Överför status: om du vill överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till destinationsdokumentet. Destinationsdokumentet kommer först att rensas på urval.

 • Tillämpa urval ovanpå befintligt: om du vill behålla urvalen i destinationsdokumentet och använda urvalen från det ursprungliga dokumentet ovanpå dem.

  Observera: Att använda Tillämpa urval ovanpå befintligt kan ge oväntade resultat om urvalen i de två dokumenten står i konflikt.

 • Öppna i samma fönster: om du vill öppna det nya dokumentet i samma webbläsarflik när du använder AJAX Zero Footprint-klienten.

  Observera: Åtgärden Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när QlikView Plug-in används.

QlikView-dokument: Ändelsen på destinationsfilen måste inkluderas. Relativa sökvägar för att navigera från ett QlikView-dokument till ett annat stöds i alla klienter, så länge de länkade dokumenten lagras i samma mappstruktur (anslutning).

Följande exempel visar hur du skriver filsökvägen till destinationsfilen:

Exempel: Fil som finns i samma mappstruktur (samma anslutning).

 • Om destinationsfilen finns i samma mapp:
  DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en undermapp:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en övre mapp:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en övre och parallell mapp:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Exempel: Fil som finns i en annan mappstruktur (annan anslutning). Den relativa sökvägen mellan olika anslutningar stöds endast i Ajax-klienten.

 • Om destinationsfilen finns i en annan anslutning:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Exempel: Använda anslutningssökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Konfiguration av sökvägen till anslutna mappar stöds endast i Ajax-klienten.

 • Om destinationsfilen finns i samma anslutna mapp:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en annan ansluten mapp:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  Observera: Dokumentlänkning med anslutna mappar fungerar inte med QlikView Plug-in.

Exempel: Använda den absoluta sökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Användning av absoluta sökvägar för dokumentlänkning stöds i Ajax-klienten och i QlikView Desktop.

 • Absolut sökväg till den lokala rotmappen eller -anslutningen:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Absolut sökväg till nätverksresurs:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

QlikView-appar i Qlik Sense Cloud-hubben: du behöver AppId, inte sökvägen. Appar måste förberedas och uppdateras i QlikView Desktop. AppId finns i URL:en när appen är öppen i hubben.

Exempel

Om URL:en är https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. Så är AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

 

Observera: Aktiviteter som startar andra aktiviteter, så kallade överlappande aktiviteter, kan få oförutsedda konsekvenser och stöds inte!
Observera:

Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.

Att tänka på när makron används i QV-dokument på QV-servern

Dialogen Exportinställningar

Urval

I gruppen Urval anges vilka fält som ska exporteras.

Alternativ för Urval
Alternativ Beskrivning
Fält I rutan Fält finns en lista över alla tillgängliga fält.
Exportera rader I rutan Exportera rader finns de fält som valts för exporten. De fält för vilka multipla instanser av fältvärdet är tillåtna är markerade med asterisk.
Lägg till > Lägger till det markerade fältet i rutan Exportera rader.
< Tag bort Tar bort det markerade fältet från rutan Exportera rader.
Flytta fram Flyttar det markerade fältet ett steg uppåt, d.v.s. kolumnen ett steg till vänster i exporttabellen.
Flytta bak Flyttar det markerade fältet ett steg nedåt, d.v.s. kolumnen ett steg till höger i exporttabellen.
Flervärde (*) Genom att markera ett fält i rutan Exportera rader och markera detta alternativ tillåter man ett fält att ha flera värden i exportlistan.

Exportera till

I denna grupp kan man välja om man vill exportera värdena till en fil eller till Urklipp.

Alternativ för Exportera
Alternativ Beskrivning
Fil

Markera detta alternativ och ange ett filnamn för att exportera till fil. Om ingen fil anges, exporteras värdena till Urklipp. Filnamnet kan anges som en dynamisk formel.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Bläddra Öppnar dialogen Exportera till fil där man kan välja en fil att exportera värdena till.
Urklipp Standardinställning. Om ingen fil anges ovan, exporteras värdena till Urklipp.
Fältval Om detta alternativ är markerat, kommer varje kolumn i den exporterade filen att innehålla möjliga fältvärden för ett visst fält, avgränsade av tabbar.
Inkludera beteckningar Om denna kryssruta är markerad kommer första kolumnen (om Fältvis är markerat) respektive första posten (om Postvis är markerat) att innehålla fältnamnen.
Postvis Om detta alternativ är markerat, kommer varje rad i den exporterade filen att vara en post bestående av ett fältvärde för vart och ett av de valda fälten, avgränsade av tabbar.
Tillägg till befintlig fil Om detta alternativ är markerat kommer exporten att bifogas exportfilen om det redan finns en sådan. När man bifogar något till en befintlig fil medföljer inte etiketter. Om exportfilen inte finns, har flaggan ingen betydelse.

Talformat

Andra program har ibland svårt att hantera tal med talformat korrekt. I QlikView finns det tre valmöjligheter för hur numeriska data ska formateras vid export till filer eller till Urklipp.

Nya exportknappar ärver standardinställningen från sidan Användarinställningar: Exportera. Inställningen kan dock ändras individuellt för varje exportknapp.

 • Fullständigt format: Om denna ruta är markerad kommer QlikView att exportera numeriska data med fullständigt talformat, d.v.s. så som de ser ut i arkobjekten på skärmen.
 • Utan tusentalsavgränsare: Tar bort tusentalsavgränsare från numeriska data.
 • Utan formatering: Tar bort all talformatering från numeriska data och exporterar de rena talen. Decimalavgränsare kommer att sättas i enlighet med vad som definierats i systeminställningarna (Kontrollpanelen).
Observera:

Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.

Att tänka på när makron används i QV-dokument på QV-servern

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

 • Bakgrundsskugga: Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
 • Understruken: Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

 • Intensitet på skugga: I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
 • Format ram: Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
  • Fylld: En heldragen enfärgad kantlinje.
  • Nedsänkt: En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
  • Upphöjd: En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
  • Mur: En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
 • Kantbredd: Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
 • Färg: Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
 • Regnbåge: Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Runda hörn: Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
 • Hörn: De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
 • Kvadratisk form: Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
 • Hörnradie: Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

 • Nedre: Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
 • Normal: När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
 • Övre: Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
 • Anpassad: Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

 • Alltid: Arkobjektet visas alltid.
 • Villkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de urval som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

  Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
 • Visa informationssymbol: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

  Info
 • Anpassa efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Rullningsknappar: Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
 • Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.
 • Bredd på rullningslist: Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
 • Stil: Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
  Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

 

 • Tillämpa på...: Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
 • Titeltext: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

 • Radbrytning: Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
 • Namnlisthöjd (rader): Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

 • X-pos.: Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
 • Y-pos.: Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
 • Bredd: Anger QlikView-arkobjektets bredd.
 • Höjd: Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

 • Horisontell: Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
 • Vertikal: Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt maximering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.


  Syntax för uttryck i dynamiska formler

  Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.