Gå till huvudinnehåll

Dialogen Varningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Dialogen Varningar

Det enklaste sättet att definiera en varning är att använda Guiden Varningar. Den öppnas från menyn Verktyg.
Dialogen Varningar öppnas från Verktyg-menyn. Dialogen används för att hantera varningar, som lagras som en del av QlikView-dokumentet. Varningar kan utlösas från Windows-versioner av QlikView (inte från Ajax-klienter).

En varning är en enhet som typiskt består av följande tre grundläggande delar:

 1. Ett villkor som kan vara antingen sant eller falskt.
 2. Ett logiskt tillstånd (bokmärke, radera alla, aktuella val-tillstånd) som måste tillämpas innan villkorsuttrycket kontrolleras.
 3. En eller flera åtgärder som ska utföras när villkoret kontrolleras och utvärderas som sant. En sådan åtgärd kan vara att ett meddelande visas i ett popup-fönster, eller att ett e-postmeddelande skickas till en eller flera mottagare. Man kan programmera ytterligare åtgärder med hjälp av makron.

När en varning kontrolleras, villkoret är uppfyllt och åtgärderna utförs, kan man säga att varningen har ”lösts ut”. QlikView-varningar kan utlösas på tre olika sätt:

 1. Automatiskt i QlikView-layouten när det är sannolikt att dokumentets data har ändrats, dvs. när dokumentet har öppnats, när skriptet har exekverats eller när kommandot Reducera data har körts.
 2. Manuellt från ett makro via speciella Automation API:er.

  Tips: Se även QlikView-filen APIguide.qvw, en mycket användbar fil som beskriver hur makrofunktioner kan användas i QlikView. Filen installeras normalt tillsammans med programmet.
 3. Externt från program som kör QlikView i batch-läge har ett speciellt Automation API för att få tillbaka en lista över de varningar som har utlösts i ett visst sammanhang.

Var försiktig när du skapar varningar. För många makroutlösta varningar kan göra att dokumentet fungerar långsamt.

Dialogen Varningar

Den övre vänstra delen av dialogen innehåller en lista över varningar som visar alla varningar som för tillfället är definierade i dokumentet. Listan innehåller tre kolumner: ID-nummer, Aktivera och Beskrivning.

 • ID: Varningens unika ID visas i redigeringsrutan ID samt i listan över varningar. Alla QlikViews layout-enheter som skapas, inklusive varningar, får automatiskt ett unikt ID-nummer för att det ska kunna kontrolleras via ett makro. Den första varningen som skapas i ett dokument ges ID-numret AL01. Man kan redigera detta ID-nummer senare i redigeringsrutan ID.
 • Aktivera: Genom att markera/avmarkera kryssrutan väljer man att aktivera/inaktivera varningen.
 • Beskrivning: Här kan man beskriva varningen enligt Beskrivning (se nedan).
 • Lägg till: Knappen Lägg till lägger till en ny standardvarning i listan för fortsatt redigering.
 • Ta bort: Man kan även markera en varning och klicka på knappen Tag bort för att ta bort den från listan.
 • Villkor: Gruppen Villkor används för att definiera villkorsuttrycket.
  • (Villkor): Detta QlikView-uttryck ska evaluera sant (ej noll) för att varningen ska utlösas.
  • Radera val: Om detta alternativ är markerat, används "radera val"-läget när varningsvillkoret evalueras.
  • Bokmärke: Om Radera val lämnas omarkerad kan du ange ett bokmärke som ska användas innan varningsvillkoret testas. Bokmärket ska anges som ett bokmärkesid. Bokmärket måste existera för att varningen ska fungera korrekt. Om inget bokmärke definieras och kryssrutan Radera val lämnas tom, kommer istället de aktuella valen (dokumentets logiska tillstånd) att användas när villkoret testas.
 • Händelser: Gruppen Händelser används för att definiera automatiska händelsekontroller (event checks).
  • När dokumentet öppnas: Varningen kontrolleras automatiskt när dokumentet öppnas.
  • Efter skriptexekvering: Varningen kontrolleras automatiskt efter en skriptexekvering (Ladda) av dokumentet. Varningen kommer även att kontrolleras när dokumentet öppnas om en laddning av dokumentet har registrerats efter att varningen senast kontrollerades.
  • Efter datareduktion: Varningen kontrolleras automatiskt efter en datareduktion (Reducera data-kommandot) av dokumentet. Varningen kommer även att kontrolleras när dokumentet öppnas om en reduktion av dokumentet har registrerats efter att varningen senast kontrollerades.
  • Fördröjning: Du kan fördröja varningar som kontrolleras automatiskt ett angivet antal Dagar efter att en varning har lösts ut. Decimaler kan användas för att ange delar av dagar. Värdet 0 anger självfallet att ingen fördröjning ska tillämpas.
  • Trigger-nivå: Du kan även fördröja varningar som kontrolleras automatiskt baserat på om varningens status har ändrats sedan den utlöstes. I listrutan kan man välja vid vilka tre typer av tillfällen kontrollerna ska ske.
   • Alltid: innebär att varningen utlöses varje gång händelserna inträffar och varningsvillkoret uppfylls.
   • Ändrat meddelande: varningen utlöses inte förrän varningens Meddelande ändras. Detta är emellertid endast meningsfullt när dynamisk meddelandetext används. Observera att varningsvillkorets status inte måste ändras för att ett evaluerat meddelande ska ändras. Alla ändringar av Ämne (se nedan) räknas som att meddelandet har ändrats.
   • Ändrad status: aviseringen utlöses inte förrän dess tillstånd ändras, vilket innebär att varningsvillkoret inte är uppfyllt vid minst en kontroll och att det uppfylls vid en senare kontroll. Detta är den mest kraftfulla sortens fördröjning.
 • Visa popup: Kryssa i rutan Visa popup om du vill att varningsmeddelandet ska visas som en popup när varningen utlöses.
 • Använd anpassad popup: I gruppen Använd anpassad popup kan man ange ett anpassat popup-format för den valda varningen. Genom att markera detta alternativ kan du ersätta standardinställningen under Inställningar för varningspopup som är angivna under Dokumentegenskaper: Allmänt. Knappen Inställningar för popup-meddelanden öppnar dialogen Inställningar för popup-fönster..
  Inställningar för popup-meddelanden
 • Läge: I gruppen Läge kan man genom att kryssa för alternativen välja att en varning ska vara Interaktiv (utlöses automatiskt i layouten) eller att den ska vara en varning som är relevant för externa program som kör QlikView i Batch -läge (kommandorad), t ex QlikView Publisher via Automation API för batch-utlösare. Om ingen av dessa kryssrutor är markerad kan varningen ändå kontrolleras manuellt via makron.
 • Beskrivning: Ett kommentarsfält där den som har skapat en varning kan beskriva varningens syfte. Det används bara i listan över varningar i denna dialog.
 • Meddelande: I redigeringsrutan Meddelande skriver man det meddelande som ska visas med varningen. För popup-varningar visas texten inuti popupen, för e-postvarningar hamnar den i e-postmeddelandets brödtext. Meddelandetexten kan definieras som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.
  Syntax för uttryck i dynamiska formler
 • Ämne: I redigeringsrutan Ämne kan man ange en text som ska användas som ämnesrad i e-postvarningsmeddelanden. Texten kan definieras som en dynamisk formel. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Om den lämnas tom kommer ämnesraden att visa texten "QlikView-varning".
 • E-postmottagare: Fönstret E-postmottagare visar en semikolonavgränsad lista e-postadresser. Närhelst varningen utlöses kommer var och en av dessa mottagare att få ett e-postmeddelande. Texten kan definieras som en dynamisk formel.