Gå till huvudinnehåll

Knapp - AJAX/Webview

Knappar används i QlikView för att utföra kommandon, för att exportera data till filer, för att starta andra applikationer eller för att utföra makron.

Högerklicka på objektet för att visa dess Objektmeny.

Knapp: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Knapp: Kommandon på Objekt-menyn
Kommando Detaljer
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper knapp

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Knapptext

Skriv den text som ska visas på knappen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Aktiviteter

Klicka på Add för att lägga till en aktivitet. Popup-fönstret Aktivitetsinställningar för den nya aktiviteten öppnas automatiskt. Det går även att välja en aktivitet i listrutan och klicka på Engine för att redigera den. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan.

Popup-fönstret Aktivitetsinställningar

 • Typ: Välj en Typ i listrutan.
 • Undertyp: Välj en Undertyp i listrutan. Undertyperna varierar beroende på vilken Typ av aktivitet som har valts.

Aktivitetstyper och aktiviteter

 • Urval

  • Välj i fält: Väljer de fält och värden som har angivits. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.
  • Välj uteslutna: Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.
  • Välj möjliga: Väljer de möjliga värdena i det fält som har angetts.
  • Växla mellan val: Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.
  • Framåt: Går ett steg framåt i listan över gjorda val.
  • Bakåt: Backar ett steg i listan över gjorda val.
  • Pareto-urval: Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om man till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80% av omsättningen, kan Kunder användas som fält, sum(Turnover) som uttryck och 80 som procentdel.
  • Lås fält: Låser valen i det fält som angetts.
  • Lås alla: Låser alla värden i alla fält.
  • Lås upp fält: Låser upp valen i det fält som angetts.
  • Lås upp alla: Låser upp alla värden i alla fält.
  • Lås upp och radera alla: Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.
  • Radera i andra fält: Raderar alla relaterade fält utom det angivna.
  • Radera allt: Raderar alla val utom låsta.
  • Radera fält: Raderar ett specifikt fält.
 • Layout

  • Aktivera objekt: Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
  • Aktivera ark: Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.
  • Aktivera nästa ark: Öppnar nästa flik i dokumentet.
  • Aktivera föregående ark: Öppnar föregående ark i dokumentet.
  • Minimera objekt: Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
  • Maximera objekt: Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
  • Återställ objekt: Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.
 • Bokmärke

  • Använd bokmärke: Tillämpar det bokmärke som anges av Bokmärkes-ID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 
  • Skapa bokmärke: Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange Bokmärkes-ID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt för att skapa ett dolt bokmärke.
  • Ersätt bokmärke: Ersätter det bokmärke som angetts av Bokmärkes-ID med aktuellt val.
 • Skriv ut

  • Skriv ut objekt: Skriver ut det objekt som anges i fältet Objekt-ID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Skriv ut ark: Skriver ut det ark som anges i fältet Ark-ID. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.) Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
  • Skriv rapport: Skriver ut den rapport som anges av Rapport-ID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
 • Extern: Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Exportera: Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Detta är inte tillgängligt som dokument- eller arkutlösare.

  Observera: Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Starta: Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
  • Program: Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Filnamn: Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovan. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Parametrar: Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Arbetskatalog: Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Avsluta programmet när QlikView stängs: Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
  • Observera: Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Öppna URL: Du kan använda Öppna URL för att öppna en länk till ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna inställning öppnar länken i standardwebbläsaren. Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Om du använder Öppna URL ska du se till att ange dokumentnamnet i aktivitetssträngen med små bokstäver.
  När det går ska du använda Öppna QlikView-dokument istället för Öppna URL.
 • Öppna QlikView-dokument: Du kan använda Öppna QlikView-dokument för att öppna ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Mer information finns i Exempel på dokumentlänkning.

 • Kör makro: Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.
 • Ange variabel: Anger ett värde till en variabel som angetts.
 • Visa information: Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
 • Stäng detta dokument: Stänger aktuellt dokumentfönster.
 • Ladda data: Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.
 • Dynamisk uppdatering: Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.
  Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

  Observera: Den laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

  Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]{"," value_list}
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Example:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Observera: För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.

Exempel på dokumentlänkning

Du kan skapa dokumentlänkning med Öppna QlikView-dokument.

Följande inställningar kan användas:

 • Överför status: om du vill överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till destinationsdokumentet. Destinationsdokumentet kommer först att rensas på urval.

 • Tillämpa urval ovanpå befintligt: om du vill behålla urvalen i destinationsdokumentet och använda urvalen från det ursprungliga dokumentet ovanpå dem.

  Observera: Att använda Tillämpa urval ovanpå befintligt kan ge oväntade resultat om urvalen i de två dokumenten står i konflikt.

 • Öppna i samma fönster: om du vill öppna det nya dokumentet i samma webbläsarflik när du använder AJAX Zero Footprint-klienten.

  Observera: Åtgärden Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när QlikView Plug-in används.

QlikView-dokument: Ändelsen på destinationsfilen måste inkluderas. Relativa sökvägar för att navigera från ett QlikView-dokument till ett annat stöds i alla klienter, så länge de länkade dokumenten lagras i samma mappstruktur (anslutning).

Följande exempel visar hur du skriver filsökvägen till destinationsfilen:

Exempel: Fil som finns i samma mappstruktur (samma anslutning).

 • Om destinationsfilen finns i samma mapp:
  DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en undermapp:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en övre mapp:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en övre och parallell mapp:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Exempel: Fil som finns i en annan mappstruktur (annan anslutning). Den relativa sökvägen mellan olika anslutningar stöds endast i Ajax-klienten.

 • Om destinationsfilen finns i en annan anslutning:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Exempel: Använda anslutningssökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Konfiguration av sökvägen till anslutna mappar stöds endast i Ajax-klienten.

 • Om destinationsfilen finns i samma anslutna mapp:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Om destinationsfilen finns i en annan ansluten mapp:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  Observera: Dokumentlänkning med anslutna mappar fungerar inte med QlikView Plug-in.

Exempel: Använda den absoluta sökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Användning av absoluta sökvägar för dokumentlänkning stöds i Ajax-klienten och i QlikView Desktop.

 • Absolut sökväg till den lokala rotmappen eller -anslutningen:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Absolut sökväg till nätverksresurs:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

QlikView-appar i Qlik Sense Cloud-hubben: du behöver AppId, inte sökvägen. Appar måste förberedas och uppdateras i QlikView Desktop. AppId finns i URL:en när appen är öppen i hubben.

Exempel

Om URL:en är https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. Så är AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

 

Villkor för aktivering

Genom att skriva in ett uttryck i denna ruta bestämmer man knappens tillstånd. Om uttrycket returnerar 0, blir knappen inaktiv; om uttrycket returnerar 1, blir knappen aktiv. Om ingen rad angetts, antas 1. Knappar som är inaktiva p.g.a. bakomliggande tillstånd kan inte aktiveras med hjälp av ett villkor. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Knappegenskaper: Presentation

Bakgrundsformat

Aqua

Standardinställning för nya knappar. Resultatet blir en rundad knapp med tredimensionellt, glasartat utseende. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Slät

Ger en traditionell, slät QlikView-knapp. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Systeminställning

Detta alternativ ger en täckande bakgrund i den färg som har angetts för knappar i operativsystemet.

Enkel bild

En bild används för knappen. Klicka på Add image för att välja en bild.

Kombinerad bild

Ger en bildknapp med tre delar, en för varje möjligt tillstånd (aktiv, inaktiv eller nedtryckt). Klicka på Add image för att välja en bild. Filen måste innehålla tre bilder av knappen, sida vid sida; den första föreställande den aktiva knappen, den andra knappen i nedtryckt tillstånd, den tredje den inaktiva knappen.

Genomskinlighet

Ange graden av genomskinlighet för objektets bakgrund genom att skriva ett värde eller dra i kontrollen. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Justera text

Vänster-, Centrerad eller Höger-justering för knapptexten.

Mer.../Mindre...

Format

 • Text på knapp: För att ange en teckenfärg klickar man på Font color. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
 • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.
 • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Caption color för att ange ramens färg.
 • Kantbredd: Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.
 • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
  Observera:

  Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

  Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange även ett värde för Kvadratisk form.

Knappegenskaper: Namnlist

Namnlist

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Knappegenskaper: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.