Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Spara

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användarinställningar: Spara

På den här fliken finns inställningar för hur QlikView-dokument ska sparas.

Spara dokument som Här kan du ställa in standardsparformat för alla nya filer. Om du vill göra ändringar som endast påverkar det aktuella dokumentet, välj Spara fil som under Dokumentegenskaper: Allmänt istället.

 

Komprimering
I denna listruta anger man vilken grad av komprimering man vill ha i nya dokument. Om komprimering används, kommer filstorleken på alla nya filer att reduceras med 60-80 % (det faktiska resultatet beror på dokumentet). Om dokumentet komprimeras, kommer den tid som krävs för att spara det att öka något.
Med Medel komprimering komprimeras dokumentets alla delar utom tabelldata (som redan lagras komprimerat i QlikView).
Med Hög komprimering (standard) komprimeras även tabelldata. Man sparar plats, men tiden för att spara och ladda ökar.
Välj Ingen för att spara all data utan komprimering.
Spara före laddning Om denna ruta är markerad kommer dokumentet att sparas automatiskt före varje skriptexekvering.
Spara info om återskapningsfil Här kan du ange regler för hur säkerhetskopior av den aktuella QlikView-filen skapas. Automatiskt sparande är mycket praktiskt vid systemkrascher. Du kan ställa in den här funktionen så att den inträffar vid olika tidsintervaller (Varje _ Minut) och varje gång skriptet körs (Efter laddning).
Observera: Inga återskapningsfiler sparas för ett nytt dokument förrän dokumentet har sparats och fått ett dokumentnamn.
Säkerhetskopiering Här kan du ange regler för hur tidigare kopior som har sparats automatiskt ska behållas. Om alternativet Säkerhetskopiera är förkryssat, kan du ange hur många säkerhetskopieringsversioner som ska behållas (Behåll senaste _ förekomsterna) och programmet kan också behålla ett urval av äldre förekomster enligt önskemål (Behåll vissa valda äldre förekomster).