Gå till huvudinnehåll
Guiden Tidsdiagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Guiden Tidsdiagram

Med guiden Tidsdiagram får man hjälp med den vanliga uppgiften att bygga diagram där ett visst mått (uttryck) ska kvalificeras och jämföras mellan olika tidsperioder.

Till exempel kanske man vill visa ett visst uttryck, såsom sum(Försäljning), men bara för föregående år eller innevarande kvartal fram till dagens datum. Ofta vill man även jämföra resultatet med samma information för en tidigare period, t ex året innan eller samma kvartal föregående år. QlikView innehåller ett antal funktioner för att bygga denna sorts uttryck, men en nybörjare kanske tycker att detta verkar komplicerat. Guiden Tidsdiagram har skapats för att hjälpa till att innesluta grundläggande måttuttryck i lämpliga tidskvalificeringsfunktioner utifrån olika behov.

Starta Guiden Tidsdiagram

Guiden Tidsdiagram öppnas antingen genom att välja Guiden Tidsdiagram i menyn Verktyg eller genom att klicka på motsvarande knapp i Design-verktygsfältet.

Första gången guiden öppnas visas en startsida som förklarar syftet med guiden och de moment som ingår. Om du inte vill att startsidan ska visas nästa gång du använder guiden, kryssa i rutan Visa inte den här sidan igen.

Beroende på gjorda val kan vissa av stegen nedan hoppas över. Gå framåt i guiden genom att klicka på Nästa. Klicka på Slutför för att färdigställa diagrammet och återgå till layouten. Man kan alltid återvända till diagrammet via den vanliga dialogen Egenskaper diagram och göra ytterligare justeringar.

Guiden Tidsdiagram innehåller följande steg:

Välj diagramtyp Välj en av dessa diagramtyper genom att klicka på dess ikon. De tillgängliga diagramtyperna är de som är vanligast i samband med kvalificering i tidsperioder. Man kan när som helst förvandla diagrammet till någon annan QlikView-diagramtyp via dialogen Egenskaper diagram efter att ha avslutat guiden.
Definiera dimension(er) På denna sida anges diagrammets dimension(er). Välj en eller flera dimensioner i listrutorna. Dimensionerna anger de värden som diagrammets uttryck ska beräknas för. Dimensioner finns normalt till vänster i tabelldiagram och på x-axeln i t ex stapeldiagram.
När du har avslutat denna guide kan fler dimensioner läggas till eller ändras via dialogen Egenskaper diagram.
Uttryck och tidsreferenser På denna sida definieras diagrammets basuttryck och tidsreferenser.
Basuttryck
Definiera det mått du vill studera i from av ett uttryck, t ex sum(Försäljning).
Uttryck med tidsangivelse
Ange ett uttryck (eller bara ett fältnamn) som visar vägen till en tidsangivelse (normalt ett datum) som ska kopplas till varje transaktion, t ex OrderDatum.
Uttryck för basdatum
Ange ett uttryck som visar den tidsreferens som alla transaktionstidsangivelser ska jämföras med, t.ex. idag().
Om man behöver mer plats för att redigera uttrycken kan man klicka på ...-ikonen och öppna dialogen Redigera uttryck.
Välj tidsperiod Här väljer man tidsperiondenheten som ska ligga till grund för diagrammet.
Under Tidsperiod väljer man hur lång perioden ska vara mot vilken diagramuttrycken ska kvalificeras och jämföras. För alternativet Månad(er) kan du dessutom välja mellan tidsperioder på 1, 2, 3, 4 eller 6 månader i listrutan Flera månader. Det går att ange värdet 3, men det motsvarar Kvartal. Med Sjudagarsperiod menas här på varandra följande sjudagarsperioder med början den 1 januari varje år. Det finns alltid precis 52 sjudagarsperioder på ett år, vilket betyder att sjuveckorsperiod nr. 52 har 8 eller 9 dagar.
Markera kryssrutan Till tidpunkt för att använda datumfunktionen. För alla tidsperioder utom Dag innebär detta att endast transaktioner med ett datumvärde i Uttryck med tidsangivelse fram till och med det angivna datumet i Uttryck för basdatum (se förklaringarna på föregående sida) inkluderas. För Dag används den exakta tiden i Uttryck för basdatum som delare.
Om du kryssar för Sista avslutade perioden som bas använder QlikView den senast avslutade perioden som bas, t.ex. det senast avslutade kvartalet.
Flytta periodstart På denna sida kan du ange en förflyttning av den valda tidsperiodens början. Ofta kan denna sida hoppas över. Beroende på denTidsperiod som valts i steg 4 ovan kan ett av följande två alternativ ges:
Årsstart
Om du arbetar med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange den första månaden i ditt (budget)år i listrutan här. Detta alternativ är bara valbart om den grundläggande Tidsperiod som valts i steg 4 ovan är År, Kvartal eller Månader.
Flytta veckans/dagens början
Om man vill flytta början på veckan eller början på dagen är det här denna ändring görs. Flyttar anges i dagar och/eller delar av dessa. Exempelvis 1 för en kalendervecka med början en tisdag eller 0,125 för en dag med början 03.00. Detta alternativ är bara valbart om den grundläggande Tidsperiod som valts i steg 4 ovan är Vecka, Sjudagarsperiod eller Dag.
Definiera jämförelseperiod På denna sida anger man jämförelseperiod. Om År har valts som huvudsaklig Tidsperiod i steg 4 ovan hoppas sidan automatiskt över.
År
Gör jämförelseperioden till samma period i föregående år, t ex samma kvartal förra året.
Period
Gör jämförelseperioden till föregående period, t ex kvartal 2 före kvartal 3 ett visst år.
Dynamiskt jämförelseår
Här kan man göra jämförelseåret till det största valda året som föregår basåret. Om du t ex vill göra en jämförelse mellan innevarande år (t ex 2006) och ett icke angränsande år (t ex 2003) kan du använda detta alternativ och välja 2006 och 2003 i dokumentet. Detta alternativ är endast valbart när basjämförelseperioden är År.
Välj kolumner och presentationssätt På denna sida väljer man vilka uttryckskolumner som ska inkluderas i diagrammet och om du guiden ska ange diagrammets titel.
Markera kryssrutan Ange objekttitel om guiden ska ge diagrammet en lämplig titel.
Det diagram som skapats i guiden kommer alltid att innehålla en kolumn som visar diagrammets basuttryck inom basperioden. Dessutom kan du välja mellan upp till tre tilläggskolumner:
Inkludera jämförelseperiod
Markera denna kryssruta om en kolumn som visar diagrammets basuttryck inom jämförelseperioden ska läggas till.
Inkludera förändring
Markera denna kryssruta om en kolumn som visar den absoluta skillnaden mellan diagrammets basuttryck inom basperioden respektive jämförelseperioden ska läggas till.
Inkludera relativ förändring
Markera denna kryssruta om en kolumn som visar den relativa skillnaden (förändring i procent) mellan diagrammets basuttryck inom basperioden respektive jämförelseperioden ska läggas till.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com