Gå till huvudinnehåll

Loosen Table

En eller flera av QlikViews interna datatabeller kan explicit förklaras vara löst kopplade under skriptexekvering med hjälp av satsen Loosen Table. När en tabell är löst kopplad tas alla associationer mellan fältvärdena i tabellen bort. En liknande effekt går att uppnå genom att ladda varje fält i den löst kopplade tabellen som fristående, icke kopplade tabeller. Lösa kopplingar kan vara användbara vid testning om man tillfälligt vill isolera olika delar av datastrukturen. En löst kopplad tabell kan identifieras i tabellvyn genom den streckade linjen och pilen. Om en eller fler Loosen Table-satser används i skriptet gör detta att QlikView ignorerar alla inställningar för löst kopplade tabeller gjorda innan skriptexekveringen.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Antingen kan Loosen Table- eller Loosen Tables-syntaxen användas.

Observera: Om QlikView hittar cirkelreferenser i datastrukturen som inte kan brytas genom att tabeller interaktivt eller explicit förklaras vara löst kopplade i skriptet, kommer en eller flera tabeller att tvingas vara löst kopplade tills inga cirkelreferenser kvarstår. När detta inträffar får man en varning via dialogen Varning cirkulära referenser.

Example:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;