Gå till huvudinnehåll

yeartodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion räknar ut om datumet hamnar inom året för datumet skriptet senast laddades och returnerar True om så är fallet, False om så inte är fallet.

Syntax:  

YearToDate(timestamp [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Typ av returdata: Boolesk

Om ingen av de valfria parametrarna används, omfattar definitionen alla datum inom ett kalenderår från den 1 januari t.o.m. datumet för senaste skriptexekvering.

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
yearoffset

Genom att ange en yearoffset, yeartodate returneras True för samma period ett annat år. Ett negativt värde på yearoffset indikerar ett tidigare år, ett positivt värde ett framtida år. Det senaste året uppnås genom att ange yearoffset = -1. Om det utelämnas, antas 0.

firstmonth

Genom att ange en firstmonth mellan 1 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 maj, sätter du firstmonth till 5.

todaydate Genom att ange todaydate (tidsmarkör för senaste skriptexekveringen om parametern utelämnas), kan du flytta dagen som används som periodens övre gräns.