Gå till huvudinnehåll

Installera QlikView Desktop

När du köper QlikView får du information om licensavtalet med e-post. Meddelandet innehåller även information om serienummer och kontrollnummer.

QlikViews installationspaket

Du kan välja mellan olika installationspaket för QlikView. Installationspaketen för QlikView Desktop, QlikView Server och QlikView WorkBench finns bara som 64-bitarsversioner.

I QlikView Desktop-installationen ingår följande komponenter:

 • QlikView-programvaran
 • Internet Explorer-insticksprogrammet för QlikView
 • QlikView-teman
 • QlikView-exempel

Du kan välja Anpassad under installationen för att reducera antalet komponenter som installeras.

Hämta installationsfilen för QlikView Desktop

Gör följande:

 1. Gå till Qlik website.
 2. Klicka på Log in (Logga in) längst upp till höger. Logga in med ett registrerat kund- eller partnerkonto.
 3. I huvudmenyn går du till Support > Product Downloads & Upgrades (Produktnedladdningar och uppgraderingar).

  Qlik website main menu, showing path to Product Downloads.

 4. Klicka på knappen Get started (Komma igång). Klicka på QlikView i huvudmenyn.

 5. I menyn till vänster kan du filtrera dina alternativ.
 6. Hämta installationsfilerna.

Köra installationsprogrammet för QlikView Desktop

Gör följande:

 1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen Setup.exe.
 2. När installationen startar väljer du önskat installationsspråk från listrutan och klickar sedan på OK.

  För en komplett lista över de språk som stöds se Språk som stöds

 3. Vänta medan installationen förbereds. Du får instruktioner i de visade dialogerna.
 4. När dialogen Välkommen öppnas läser du informationen och klickar på Nästa.
 5. Programvarulicensavtalet öppnas. Läs det och välj sedan Jag accepterar licensavtalet (om så är fallet). Klicka sedan på Nästa.
 6. I dialogen Kundinformation kan du ange för vem installationen ska anpassas. Klicka på Nästa för att fortsätta.
 7. Om du vill ha en annan destinationsmapp än standardmappen för programinstallationen anger du detta genom att klicka på Ändra i dialogen Målmapp. Klicka på Nästa.
 8. Nu visas dialogen Installationstyp. Om Fullständig väljs installeras följande funktioner på sökvägen som angavs i den förra dialogen: QlikView-programmet, QlikViews insticksprogram för Internet Explorer samt exempel på QlikViews funktioner. Om du väljer Anpassad öppnas en dialog där du kan ange de komponenter du vill installera när du klickar på Nästa. Gör dina val och klicka på Nästa.
 9. Installationen kan nu börja. Klicka på Installera för att starta den.
 10. I den sista dialogen klickar du på Slutför för att avsluta installationsprocessen.
Observera: Ange alltid QlikView-licensen på det konto som installerade det annars kanske det inte fungerar ordentligt.

Logga installationen

När Setup.exe körs skapas en loggfil i användarens temp-mapp. Loggfilen heter QlikViewx64.wil. Varje gång installationen körs skapas en ny loggfil som skriver över den gamla.

Inställningsfil för QlikView

Alla inställningar för QlikView sparas i en fil (i stället för att sparas i registret). Filen, Settings.ini, finns på C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

Inställningarna för QlikView OCX ligger i samma fil.

Serialisering

Om du får din QlikView-licens från en QlikView Server eller om du har en Personal Edition av QlikView krävs ingen serialisering. Du kan dock skaffa ett serienummer för produkten och ange det på sidan Användarinställningar: Licens. När du har registrerat QlikView, kan du arbeta en längre tid (längre än 30 dagar) utan uppkoppling mot en QlikView Server. Kontakta din QlikView-försäljare för ytterligare information.

Observera: Serialisering kräver åtkomst till Internet eller telefonaktivering!

När QlikView har installerats och du har angett ditt serienummer, vilket är valfritt, kan du börja använda programmet.

Distribuera QlikView via nätverk

Den som har många licenser och vill försäkra sig om att alla användare har samma version av QlikView kan göra installation över nätverket. Varje användare måste dock ha ett separat licensnummer.

För att distribuera en QlikView-installation behövs installationsfilen. Licens- och kontrollnummer är inte nödvändiga förrän man kör QlikView för första gången.

QlikView använder sig av installationstekniken Microsoft Windows Installer (MSI-paketering).

Mer information om hur man installerar MSI-paketet finns i Microsofts dokumentation om Windows installationsprogram.

License Enabler-filredigeraren

Du kan även uppdatera licensen och granska License Enabler-filen genom att välja Uppdatering av licens i hjälpmenyn ?. Ingen nätverksåtkomst behövs.

I dialogen License Enabler-filredigeraren kan användaren granska och redigera License Enabler-filen.

Aktuell licensnyckel

Den aktuella licensnyckel för QlikView-licensen som normalt anges när programmet installeras första gången. Den kan även anges eller redigeras vid ett senare tillfälle på sidan Användarinställningar: Licens. Du kan även köra QlikView utan att ha köpt en licensnyckel. I så fall har man antingen en lånad licens från en QlikView Server (Named CAL), eller också så kör man Personal Edition av QlikView.

License Enabler-fil

Textfil som innehåller relevant information om den installerade licensen som krävs för att aktivera licensen.

Kontakta licensaktiveringsservern

Om text saknas i textredigeringsrutan, Aktuell License Enabler-fil, klickar man på denna knapp för att kontakta Licensredigerarservern.

Felsökning i License Enabler-filen

En License Enabler-fil (LEF) krävs för att kunna verifiera att QlikViews licensnyckel är äkta. Qlik LEF-servern kontaktas via internet för att verifiera licensnyckeln. Om den licensinformation som anges är korrekt skickas LEF-filen automatiskt till användarens dator. Normalt sett märks detta knappast alls eftersom det görs i bakgrunden. Det händer dock att proceduren misslyckas, antingen för att det inte går att få kontakt med LEF-servern eller för att en brandvägg hindrar överföringen av LEF-filen. När detta inträffar visas dialogen Licensieringen misslyckades för att informera om problemet.

Om du inte lyckas få en giltig LEF-fil genom den normala processen och anser att du är berättigad till att ha en kan du istället få den direkt från Qlik Support. Det är viktigt att se till att det inte finns några tomma mellanslag kvar i textfilen när man kopierar in den direkt in i licensredigeraren.