Gå till huvudinnehåll

Begränsningar när Direct Discovery används

Datatyper som stöds

Alla datatyper stöds i Direct Discovery men det kan finnas fall där specifika källdataformat behöver definieras för QlikView. Detta kan göras vid skriptladdning med hjälp av syntaxen ”SET Direct...Format”. I följande exempel visas hur man definierar datumformatet för den källdatabas som används som källa för Direct Discovery:

Example:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Det finns även två skriptvariabler som kontrollerar hur Direct Discovery formaterar värden av typen valuta i de genererade SQL-satserna:

SET DirectMoneyFormat (standard '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (standard '.')

Syntaxen för dessa två variabler är densamma som för MoneyFormat och MoneyDecimalSep, men det finns två viktiga skillnader vad gäller användningen:

 • Det här är inget visningsformat, så det bör inte innehålla valutasymboler eller tusentalsavgränsare.
 • Standardvärdena drivs inte av de nationella inställningarna utan är knutna till värdena. (Till de nationella inställningarnas format hör valutasymbolen.)

Direct Discovery kan stödja urval av utökade Unicode-data med hjälp av SQL -standardformatet för stränglitteraler med utökad teckensträng (N’<utökad sträng>’) som krävs av vissa databaser, exempelvis SQL Server. Denna syntax kan aktiveras för Direct Discovery med hjälp av skriptvariabeln DirectUnicodeStrings. Om variabeln anges till "true" kan "N" användas framför stränglitteralerna.

Säkerhet

Dessa beprövade säkerhetsrutiner bör vägas in vid användning av Direct Discovery:

 • Samtliga användare som använder samma applikation med Direct Discovery-funktion använder samma anslutning. Verifieringspassage och inloggningsuppgifter per användare stöds inte.
 • Section Access stöds endast i serverläget.
 • Det är möjligt att köra anpassade SQL-satser i databasen med ett NATIVE -nyckelordsuttryck så att den databasanslutning som konfigureras i laddningsskriptet använder ett konto som har skrivskyddad åtkomst till databasen.
 • Direct Discovery har ingen loggningsfunktion, men det går att använda ODBC-spårningsfunktionen.
 • Det går att överbelasta databasen med begäranden från klienten.
 • Det går att få detaljerade felmeddelanden från serverloggfilerna.

QlikView-funktioner som inte stöds.

På grund av den interaktiva och SQL-syntaxspecifika naturen hos Direct Discovery är det flera funktioner som inte stöds:

 • Avancerade beräkningar (Set-analys, komplexa uttryck)
 • Beräknade dimensioner
 • Jämförande analys (parallella tillstånd) av de objekt som använder Direct Discovery-fält
 • Fälten MEASURE och DETAIL i Direct Discovery stöds inte i när du använder sökfunktionen.
 • Binär laddning från en applikation som har åtkomst till en Direct Discovery-tabell
 • Slingor och reduktion
 • Syntetiska nycklar i Direct Discovery-tabellen
 • Tabellnamngivning i skript gäller inte för Direct Discovery-tabellen
 • Användning av jokertecken (*) efter DIRECT QUERY-nyckelordet i laddningsskriptet (DIRECT QUERY *)
 • Det finns inte stöd för Oracle-databastabeller med datatypkolumnen LONG.
 • Stora heltal i exponentialform, utanför intervall [-9007199254740990, 9007199254740991] kan leda till avrundningsfel och odefinierat beteende.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view