Gå till huvudinnehåll

Diagramtyper

Diagram är ritade motsvarigheter till numeriska data. Följande diagramtyper finns: Stapeldiagram, linjediagram, kombinationsdiagram, polärdiagram, x-y-diagram, rutnätsdiagram, cirkeldiagram, trattdiagram, blockdiagram och mätare samt pivottabell och rak tabell. Du kan växla mellan olika diagramtyper för ett befintligt diagram genom att ändra Diagramtyp på sidan Egenskaper diagram: Allmänt.

En kort introduktion till diagramtyper:

Stapeldiagram Den mest grundläggande diagramtypen. Varje x-axelvärde motsvaras av en stapel. Stapelns höjd motsvarar dess numeriska värde på y-axeln.
Linjediagram

Linjediagrammet fungerar ungefär som stapeldiagrammet. I stället för staplar visar linjediagrammet data i form av linjer mellan värdepunkter, enbart värdepunkter eller linjer och värdepunkter i kombination.

Kombinationsdiagram I kombinationsdiagrammet kan stapeldiagrammets funktioner kombineras med linjediagrammets. Ett uttryck visas med linjer och symboler, det andra visas med staplar.
Polärdiagram Polärdiagrammet är en variant av linjediagram där x-axeln ritas i en cirkel runt diagrammet. Resultatet liknar en radarskärm eller ett spindelnät.
X-Y-diagram I x-y-diagrammet ritas datapunkter som motsvarar kombinationer av uttryck itererat över en eller flera dimensioner. Båda axlarna är kontinuerliga och motsvarar vardera ett uttryck.
Rutnätsdiagram Rutnätsdiagrammet är en variant av x-y-diagrammet där dimensionsvärdena ritas på axlarna och ett uttryck används för att ange ritsymbolen. Det kan även visa en tredje dimension i form av små cirkeldiagram som ritsymboler.
Cirkeldiagram Visar relationen mellan enstaka fält (primär dimension) och ett enstaka uttryck. En annan variant ritas när en andra dimension introduceras. Om fler än ett uttryck är aktiverade på sidan Egenskaper diagram: Uttryck, kommer det första uttrycket i listan att visas. För att byta uttryck används knapparna Flytta fram/Flytta bak på egenskapssidan för Uttryck.
Blockdiagram I blockdiagram visas förhållandet mellan uttrycksvärden som block i varierande storlek. De använder ett enda uttryck och upp till tre dimensioner. Varje dimensionsblock är uppdelat i ytterligare delblock. Blockdiagrammets totala yta motsvarar alltid 100% av de möjliga uttrycksvärdena. Ibland används ett beräknat färguttryck för att skapa ett så kallat "värmediagram".
Trattdiagram Trattdiagram används vanligen för att visa data i flöden och processer. I gränssnittshänseende är det besläktat med cirkeldiagrammet. Diagrammet kan visas med segment-höjd/bredd eller segmentarea proportionellt mot data. Man kan även välja att visa diagrammet med samma segmenthöjd och bredd utan att ta hänsyn till datapunkterna.
Mätare Mätare används för att visa värdet av ett enstaka uttryck utan dimensioner.
Mosaikdiagram Mosaikdiagram visar data med hjälp av staplar i varierande bredd. De kan visa upp till tre datanivåer i ett tvådimensionellt diagram. Mosaikdiagram är till exempel användbara inom området marknadsanalys.
Pivottabell Pivottabellen visar dimensioner och uttryck i tabellform. Det finns ingen formell gräns för antalet dimensioner eller uttryck som är möjliga.
En pivottabell kan definieras utan uttryck. Då genereras en trädvy för att navigera i dimensionsnivåerna.
Rak tabell Skillnaden mellan en rak tabell och en pivottabell är att den raka tabellen inte kan visa delsummor och att dimensionsgrupperna visas i form av poster så att varje rad i tabellen innehåller fältvärden och uttrycksvärden.