Gå till huvudinnehåll

Correl - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Correl - diagramfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationsfunktionen är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-värdeparen itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value1, value2 Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Exempel Resultat
Correl(Age, Salary)

Om du har en tabell med dimensionen Employee name och måttet Correl(Age, Salary) blir resultatet 0,9270611. Resultaten visas endast för totalcellen.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Detta och följande resultat visas med tre decimaler för bättre läsbarhet.

Data som används i exempel:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');