Gå till huvudinnehåll

Last

Last() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den sista kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Syntax:  

last([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Arguments:  

Argument Beskrivning
expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader längre till vänster om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First-funktionen fungerar likadant som Last-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

n

Om du anger en tredje parameter n som är större än 1, returnerar funktionen ett intervall på n värden, ett för varje n tabellrader räknat till vänster från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Example:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) returnerar ett medelvärde av resultaten av funktionen sum(x) utvärderad på de fem kolumnerna längst till höger i det aktuella radsegmentet.