Gå till huvudinnehåll

Bottom

PÅ DEN HÄR SIDAN

Bottom

Bottom() utvärderar ett uttryck på den sista (nedersta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden nederst. För diagram som inte är tabeller görs utvärderingen på den sista raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges flyttas utvärderingen av uttrycket n rader ovanför den nedersta raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Bottom-funktionen fungerar likadant som Top-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om en tredje parameter count anges som större än 1, returnerar funktionen inte bara ett värde, utan ett intervall av count värden, ett för var och en av de sista count-raderna i det aktuella kolumnsegmentet. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Observera: Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Observera: Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Limitations:  

Rekursiva anrop returnerar NULL.

Examples and results:  

Example: 1

Customer Sum(Sales) Bottom(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Bottom(Sum(Sales)) Bottom offset 3
  2566 757 3323 3105
Astrida 587 757 1344 1126
Betacab 539 757 1296 1078
Canutility 683 757 1440 1222
Divadip 757 757 1514 1296
Tabelldiagrammet för exempel 1.

I återgivningen av det tabelldiagram som visas i det här exemplet skapas tabellen från dimensionen Customer och måtten: Sum(Sales) och Bottom(Sum(Sales)).

Kolumnen Bottom(Sum(Sales)) returnerar 757 för alla rader eftersom det är värdet för den nedersta raden: Divadip

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) och ett med etiketten Bottom offset 3, som skapas med hjälp av uttrycket Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) och vars argument offset är angivet som 3. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader från den nedersta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för Betacab.

Example: 2

I de återgivna tabelldiagram som visas i det här exemplet har fler dimensioner lagts till i diagrammen: Month och Product. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av QlikView. QlikView evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs under Sortera. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

I den första tabellen utvärderas uttrycket baserat på Month. I den andra tabellen utvärderas det baserat på Product. Måttet End value innehåller uttrycket Bottom(Sum(Sales)). Den nedersta raden för Month är Dec och värdet för Dec, båda värdena för Product, som visas i tabellen, är 22. (En del rader visas inte av utrymmesskäl.)

Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 22
Astrida AA Feb 60 22
Astrida AA Mar 70 22
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 22
Astrida AA Oct 12 22
Astrida AA Nov 78 22
Astrida AA Dec 22 22
Astrida BB Jan 46 22
Första tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Month (Dec).
Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13
Andra tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Product (BB för Astrida).

Se exemplet: 2 i Above-funktionen för ytterligare information.

Example: 3

Resultat

Funktionen Bottom kan användas som indata för intervallfunktionerna. Exempelvis: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för Bottom()-funktionen är offset är inställt på 1 och count är inställt på 3. Funktionen hittar resultateten för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden över den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1), och två rader över den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
659.67
659.67
659.67
659.67

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

För att få månaderna att sorteras i korrekt ordning när du skapar dina diagram går du till fliken Sort under diagramegenskaperna och markerar kryssrutan Expression under Sort by. Skriv Monthnumber i uttrycksrutan.

See also