Gå till huvudinnehåll

Below

PÅ DEN HÄR SIDAN

Below

Below() utvärderar ett uttryck på en rad under den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt nedanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar Below() för raden nedanför den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Below([TOTAL] expression [ , offset [,count ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en förskjutning, offsetn, större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader nedanför den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Below-funktionen fungerar likadant som Above-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

count

Om du anger en tredje parameter count som är större än 1, returnerar funktionen ett intervall på count värden, ett för varje count tabellrader räknat till nedåt från den ursprungliga cellen. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

På kolumnsegmentets sista rad returneras värdet NULL, eftersom det inte finns någon rad nedanför denna.

Observera: Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Observera: Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Limitations:  

Rekursiva anrop returnerar NULL.

Examples and results:  

Example 1:  

Customer Sum(Sales) Below(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Below(Sum(Sales)) Below offset 3 Higher?
  2566 - - 1344 -
Astrida 587 539 1126 - Higher
Betacab 539 683 1222 - -
Canutility 683 757 1440 - -
Divadip 757 - - - -
Tabelldiagrammet för exempel 1.

I återgivningen av det tabelldiagram som visas i exempel 1 skapas tabellen från dimensionen Customer och måtten: Sum(Sales) och Below(Sum(Sales)).

Kolumnen Below(Sum(Sales)) returnerar NULL för Customer-raden Divadip, eftersom det inte finns någon rad nedanför. Resultatet för raden Canutility visar värdet för Sum(Sales) för Divadip, resultatet för Betacab visar värdet för Sum(Sales) för Canutility och så vidare.

I tabellen visas även mer komplexa mått, som du kan se i kolumnerna med etiketterna: Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)), Below +Offset 3 och Higher?. Dessa uttryck fungerar på det sätt som beskrivs i nedanstående paragrafer.

För kolumnen med etiketten Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)) visar raden för Astrida resultatet av att Sum(Sales)-värdena lades till för raderna Betacab + Astrida (539+587). Resultatet för raden Betacab visar resultatet av att Sum(Sales) värden läggs till för Canutility + Betacab (539+683).(539+683).

Måttet med etiketten Below +Offset 3 som skapades med uttrycket Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3) har argumentet offset, angivet som 3. Effekten blir att värdet hämtas i raden tre rader nedanför den aktuella raden. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för aktuell Customer på värdet från Customer tre rader längre ner. Värdena för de lägsta tre Customer-raderna är null.

Måttet med etiketten Higher? skapas av uttrycket: IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher'). Detta jämför värdena för den aktuella raden i måttet Sum(Sales) med raden nedanför den. Om den aktuella raden har ett större värde visas texten ”Higher”.

Tips: Funktionen kan även användas i andra diagram, inte bara tabeller – exempelvis i stapeldiagram.
Tips: För andra diagramtyper omvandlar du diagrammet till den raka tabellmotsvarigheten så att du enkelt kan tolka vilken rad funktionen är relaterad till.

För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av QlikView. QlikView evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs under Sortera. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.Se exemplet: 2 i Above-funktionen för ytterligare information.

Example 2:  

Resultat

Funktionen Below kan användas som indata för intervallfunktionerna. Exempelvis: RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för Below()-funktionen är offset inställt på 1 och count är inställt på 3. Funktionen hittar resultatet för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna precis under aktuell rad i kolumnsegmentet (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
659.67
720
757
-

Data som används i exempel:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

För att få månaderna att sorteras i korrekt ordning när du skapar dina diagram går du till fliken Sort under diagramegenskaperna och markerar kryssrutan Expression under Sort by. Skriv Monthnumber i uttrycksrutan.