Gå till huvudinnehåll

After

After() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen efter den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

Syntax:  

after([ total ] expression [ , offset [,n ]])

 

Observera: Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Arguments:  

Argument Beskrivning
expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset

Om en offsetn större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader till höger om den aktuella raden.

Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.

Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att After-funktionen fungerar likadant som Before-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.

n

Om du anger en tredje parameter n som är större än 1, returnerar funktionen ett intervall på n värden, ett för varje n tabellrader räknat till höger från den ursprungliga cellen.

TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

I radsegmentets sista kolumn kommer värdet NULL att returneras, eftersom det inte finns någon cell efter denna.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Example:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)) returnerar medelvärdet för de tre resultaten av sum(x)-funktionen utvärderat på de tre kolumnerna omedelbart till höger om den aktuella kolumnen.