Gå till huvudinnehåll

Pivottabell - AJAX/Webview

Pivottabellen är ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att analysera data. Med all sin funktionalitet är den ändå lätt att använda. I pivottabeller visas dimensioner och uttryck som rader och kolumner, till exempel i korstabeller. Data i pivottabeller kan grupperas. Pivottabeller kan visa delsummor.

Observera:

Utvidgade kolumner i en pivottabell kommer att döljas efter en omladdning.

Pivottabell: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Visa alla på nästa nivå Visar nästa nivå för alla fältvärden i den kolumn eller rad man klickat på.
Dölj alla på nästa nivå Döljer nästa nivå för alla fältvärden i den kolumn eller rad man klickat på.
Dölj dimensionsrader Döljer alla dimensionsrader.
Dölj dimensionskolumner Döljer alla dimensionskolumner.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper pivottabell (WebView)

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klicka på . Välj en dimension i listrutan. Använd ikonen för att flytta element i listan. Ikonen tar bort element från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare inställningar.

Dimension

Villkor för aktivering

Om denna ruta markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck. Klicka på knappen i redigeringsrutan nedan.

Dimension

Visar den dimension som för närvarande är vald.

Etikett

Dimensionens etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad kommer det fält som har valts som Dimension inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.

Visa alla värden

Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.

Listruta

Om denna kryssruta är markerad för en fältkolumn kommer en ikon att visas till vänster i kolumnrubriken. Klicka på ikonen för att fälla ut en listbox där det valda fältets alla fältvärden visas. Nu kan man göra val och söka på samma sätt som om fältet vore en rad i en multibox.

Visa delsummor

Visar delsummor i arkobjektet.

Kolumnjustering

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Kolumnjustering

Etikett

Anger justeringen för etiketten till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.


Data (numeriska)

Anger justeringen för den horisontella etiketten till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.


Data (text)

Anger justeringen för textdata till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.

Format för attribututtryck

Bakgrundsfärg
Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
Textfärg
Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
Textformat
Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Sortera


Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Primär sortering

Y-värde
Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.
Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på . Välj ett uttryck i listrutan. Använd ikonen för att flytta element i listan. Ikonen tar bort element från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Om denna ruta markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck. Klicka på knappen i redigeringsrutan nedan.

Etikett

Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Visar det uttryck som för närvarande är valt.

Kommentar

Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Representation

Välj en representation i listrutan. Beroende på vilken återgivning som har valts visas olika inställningar.

Text
Inga andra inställningar.

Bild
Klicka på för att öppna popup-fönstret.
Mätare
Inställningar för de olika mätaralternativen:
Mätare - min
Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Mätare - max
Anger högsta tillåtna värde för mätare. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.


Minidiagram
Fält
Välj det fält som uttrycket ska ritas för. Klicka på för att öppna popup-fönstret.


Länk
Inga andra inställningar.

Kolumnjustering

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Kolumnjustering

Etikett

Anger justeringen för etiketten till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.


Data (numeriska)

Anger justeringen för den horisontella etiketten till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.


Data (text)

Anger justeringen för textdata till

Vänster

,

Centrerad

eller

Höger

.

Värdeindikatorer

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Värdeindikatorer

Övre gräns

Inställningar för det övre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde över vilket det övre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget övre intervall att definieras.


Normal

Inställningar för det vanliga numeriska intervallvärdet. Detta intervall definieras som alla värden mellan de övre och nedre gränsvärdena. Om inget annat anges faller alla numeriska värden inom denna kategori.


Nedre gräns

Inställningar för det nedre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde under vilket det nedre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget nedre intervall att definieras.

Format för attribututtryck

Bakgrundsfärg
Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
Textfärg
Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
Textformat
Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Mer.../Mindre... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar. Beroende på om fältet Dimensioner eller fältet Uttryck är aktivt visas olika flikar.

Egenskaper pivottabell: Presentation

Presentation

Indrag Om kryssrutan är markerad visas pivottabellens vänstra (kolumn-) dimensioner med indrag. Detta innebär att dimensionsvärdena ersätter etiketten "Total" och att presentationen kan göras mer kompakt med endast små indrag mellan dimensionerna.
Använd endast etikett på första dimensionen Denna inställning är bara användbar när pivottabellen har indrag. När denna kryssruta är markerad fyller den första dimensionens etikett hela etikettraden. Dimensionsetiketterna för de följande dimensionerna visas inte alls.
Alltid helt utfälld Om denna kryssruta är markerad visar alla dimensioner alltid följande nivå. Dessutom inaktiveras visa/dölj-funktionen.
Visa inte expansionsikoner i utskrift Markera denna kryssruta om "+"- och "-"-ikonerna för visa- och dölj-funktionen inte ska visas när pivottabellen skrivs ut.
Urvalsindikatorer Visar urvalsindikatorer i de tabellkolumner som innehåller valda fält.
Komplettera med saknade värden Om denna kryssruta är markerad kommer alla celler i korstabeller som motsvarar kombinationer av dimensioner som saknas att mappas till ett reguljärt null-värde. Detta gör det möjligt att använda uttryck för att testa null, attribututtryck och formatstilar som ska tillämpas.
Läge för total Anger hur totaler ska visas i pivottabellen.
Tillåt flytta kolumn och pivotering Avmarkera denna kryssruta för att förhindra pivotering via drag-och-släpp-metoden.
Bakgrundsfärg Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på för att välja en färg.
Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på för att välja en bild. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bild.

Mer.../Mindre...

Allmänt

Format

Välj ett format i listrutan.

Cellramar

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Cellramar

Vertikala kantlinjer på dimensionsceller

Om denna kryssruta avmarkeras avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt dimensionscellerna i den stil som används för tillfället.


Lodräta kantlinjer på uttrycksceller

Om markeringen i denna kryssruta tas bort avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt uttryckscellerna i den stil som används för tillfället.


Kantlinje ovanför

Om detta alternativ är markerat kommer radavståndet för dimensioner att inledas med samma horisontella kantlinjer som de nedanför. Dessutom kommer alla lodräta kantlinjer inom radavståndet att avlägsnas.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.

Visa inte saknade värden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.

Urvalsindikatorer

Visar urvalsindikatorer i de tabellkolumner som innehåller valda fält.

Vertikala etiketter

Visar kolumnetiketterna vertikalt.

Null-symbol

Symbolen som anges här används för att visa null-värden i tabellen.

Symbol saknas

Symbolen som anges här används för att visa saknade värden i tabellen.

Radbryt rubrik

Rubrikradens innehåll radbryts till två eller fler rader.

Radbryt celltext

Datacellernas innehåll radbryts till två eller fler rader.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

Teckensnitt

För att ange ett teckensnitt klicka på .

Teckensnitt på bildrubrik

För att ange ett teckensnitt för namnlisten klicka på .

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Popup-fönstret Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Bredd på rullningslist

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på rullningslisten. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Egenskaper pivottabell: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper pivottabell: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Normal Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden som läggs till för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter varje användare som ska tas bort.