Starta QlikView

Starta QlikView från Start-menyn, Program eller dubbelklicka på ett QlikView-dokument.

För att starta QlikView från kommandoraden använder man de parametrar som beskrivs i följande avsnitt.

Kommandoradssyntax

För att starta QlikView från kommandoraden används följande syntax:

[ sökväg ]Qv.exe[ { switch } dokumentfil ]

Sökväg är sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt den aktuella katalogen.

dokumentfil::= [ sökväg ] dokumentfilnamn

dokumentfilnamn är namnet på dokumentfilen.

växel används för att markera olika valmöjligheter:

/r

Omladdning. Dokumentet öppnas och skriptet laddas om. Därefter sparas filen och QlikView avslutas.

/rp

Samma som ovan, men med partiell laddning.

/l

Ladda nya data. Dokumentet öppnas och skriptet laddas om. Dokumentet sparas inte och QlikView förblir öppet.

/lp

Samma som ovan, men med partiell laddning.

/v

Om denna växel omedelbart följs av en variabel och ett tilldelat värde, kommer variabeln att tilldelas värdet före skriptexekveringens början.

Observera: När /v används tillsammans med /nodata, behåller variabeln sitt aktuella värde och uppnår inte det tilldelade värdet.

/nodata

Öppnar dokumentet utan tabeller och fältdata. Denna funktion finns även för sedan tidigare öppnade dokument på sidan Start.

/NoSecurity

Ignorerar QlikViews säkerhetsåtgärder mot fientliga makron och skript som är inbäddade i QlikView-dokument. Det kommer inte att visas några varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadliga dokument. Använd detta alternativ med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Observera:

För att undvika att felmeddelanden visas när man exekverar skript i batch mode bör skriptvariabeln errormode alltid vara inställd till 0 i skriptet

Felvariabler