Gå till huvudinnehåll

Ange radvillkor

Dialogen Ange radvillkor kan öppnas via dialogerna Filguiden: Omvandla, sidan Skräpdata (knappen Villkorsstyrd radering), sidan Kolumn (knappen Ny...) eller sidan Ta bort radbrytning (knappen Villkorsstyrt sammanhållna rader). Här kan man ange ett logiskt villkor för att välja en eller flera rader. Beroende på sammanhanget kan de rader som definieras antingen raderas, kopieras till en ny kolumn eller dela upp tabellen i flera delar.

I gruppen Villkor kan man ange om en kolumn ska motsvara ett visst värde eller en annan kolumn, ett antal poster eller alla poster. Flera villkor kan tillämpas samtidigt. Man måste klicka på knappen Lägg till för att inkludera det nya villkoret i omvandlingen.

Jämför med värde Jämför cellen med ett cellvärde som kan utvärderas som sant eller falskt.
Jämför med kolumn Jämför cellen med en motsvarande cell i en annan kolumn.
Intervall Väljer x rader och hoppar därefter över y rader. Start- och slutlägen kan anges med index.
Alla rader Använd detta villkor om alla rader ska väljas.
Column Anger kolumnnumret som villkoret ska tillämpas på.
Från Visas endast i Intervall-läget. Ställer in radnumret varifrån rader ska raderas eller varifrån ett andra villkor tillämpas.
Till Visas endast i Intervall-läget. Ställer in det radnummer dit rader ska raderas eller ett andra villkor ska tillämpas.
Välj Visas endast i Intervall-läget. Här kan man ställa in om rader ska väljas eller uteslutas cykliskt, att man exempelvis väljer två rader, hoppar över en o s v. Om alla rader ska användas, ska Välj vara inställt på 1 och Hoppa över på 0.
Alternativ

I den här undergruppen kan du ange modifierare för urvalet.

Skilj mellan versaler och gemener
Aktivera detta alternativ om det ska skiljas på versaler och gemener vid jämförelserna.

Inte
Markera denna kryssruta om urvalskriteriet ska inverteras.

Villkor (OCH)

I den här gruppen visas de villkor som angivits och inkluderats i omvandlingen. Ett logiskt OCH infogas melllan villkoren.

Lägg till
Det aktuella villkoret fogas till listan.

Ta bort
Det valda villkoret raderas från listan.