now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan. Standardvärdet är 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (tid för senast slutförda dataladdning)
1 (tid då funktionen anropades)
2 (tid då dokumentet öppnades)

Observera: Om du använder funktionen i ett laddningsskript resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Exempel Resultat

now( 0)

Returnerar den tidpunkt då den sista dataläsningen slutfördes.

now( 1)

  • Vid användning i ett diagramuttryck returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet.
  • Vid användning i ett laddningsskript returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

now( 2)

Returnerar tidpunkten då dokumentet öppnades.