X-Y-diagram

Diagram är ritade motsvarigheter till numeriska data. Du kan växla mellan olika diagramtyper för ett befintligt diagram genom att ändra Diagramtyp på sidan Egenskaper diagram: Allmänt.

X-Y-diagrammet visar värdepar från två uttryck. Om man vill åskådliggöra data där varje instans har två numeriska värden t ex land (folkmängd och befolkningsökning) har man stor glädje av detta.

Det enklaste sättet att skapa ett nytt X-Y-diagram är att klicka på knappen Skapa diagram i verktygsfältet.

Högerklicka på X-Y-diagrammet för att visa X-Y-diagram: Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när X-Y-diagrammet är det aktiva objektet.

Objektmeny

Om du högerklickar på ett diagram visas en flytmeny. Menyn finns även under Objekt-menyn när en tabell är aktiv.

Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper... Öppnar dialogen Egenskaper där man kan ange färgen för diagrammet.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Referensdiagram När du väljer detta alternativ anger du en diagramreferens, d.v.s. en fast ritpunkt i diagrammet med de aktuella valen. När du gör ytterligare val i dokumentet stannar referensritpunkten kvar i diagrammet och visas i bleka färger i bakgrunden. Diagramaxlar etcetera justeras så att de alltid inkluderar så mycket som möjligt av bakgrundsdata och aktuella data. Den aktuella informationen ritas alltid ovanpå referensritpunkten, så vissa delar av referensritpunkten kan döljas bakom aktuella data. Du ställer in hur bakgrunden ska visas via inställningen Referensläge på sidan Egenskaper diagram: Allmänt. Referensritytor för diagram kan endast visas med vissa sorters diagram, t ex stapel-, linje-, kombinations-, polär-, x-y- rutnätsdiagram samt mätare med nålar. Det går inte att ange referenser för diagram som innehåller hierarkiska eller cykliska grupper. Referensen går förlorad när dokumentet stängs eller data laddas. Högst 500 objekt kan inkluderas när du använder alternativet Ange referens.
Radera referens Detta menyval ersätter kommandot Ange referens när en referens har angivits. Om du väljer det raderas föregående referens och diagrammet återgår till det vanliga rityteläget.
Skapa kopia Gör en kopia av diagrammet. Om ett frikopplat diagram kopieras kommer kopian att visas som kopplad.
Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

Skicka längst fram
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka längst bak
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka framåt
Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.

Skicka bakåt
Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.


Radera alla val Raderar alla val i diagrammets dimensioner och uttryck.
Skriv ut... Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges.
Skriv ut som PDF...

Öppnar dialogen Skriv ut med PDF-XChange 3.0-skrivaren förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.

Skicka värden till Excel Exporterar bakomliggande data (den mot diagrammet svarande raka tabellen) till Microsoft Excel, som automatiskt startas om programmet inte redan är igång. Tabellen visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.
Exportera... Öppnar en dialog där man kan spara en bild av diagrammet i en fil. Bilden kan sparas i bmp-, jpg-, gif- eller png-format.
Kopiera till Urklipp Denna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Värden
Kopierar värdena till Urklipp i tabellform.
Bild
Kopierar en bild av arkobjektet till Urklipp. Du kan ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram i inställningarna på sidan Användarinställningar: Exportera.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt:
Justera placering av länkade objekt
Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
Ta bort länken från detta objekt
Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

Minimera Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Maximera Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
Återställ Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arkobjektet från arket.

Egenskaper diagram: Allmänt

På sidan Allmänt kan till exempel titel och diagramtyp anges. Det är den första sidan som visas i Guiden Snabbdiagram och i dialogen Egenskaper diagram.

Titel

Titeln som visas i fönstrets namnlist. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Visa titel i diagram

Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen diagramtitel ska användas. Markera kryssrutan för att visa den ursprungliga titeln. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Diagramtiteln visas inte i pivottabeller och raka tabeller.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Titelinställningar Ange avancerade inställningar för diagramtiteln genom att klicka på knappen Inställningar för titel.
Skrivarinställningar

Klicka på knappen Skrivarinställningar för att komma till dialogen Skrivarinställningar. Här kan du ange marginaler och format för sidhuvud och sidfot. Dialogen Skrivarinställningar utgörs av två sidor, Skrivarlayout och Sidhuvud/Sidfot för utskrift.

Skriv ut: Layout och Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
Objekt-ID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För diagram börjar ID-numret med CH01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

Intern makrotolk

Frikopplad Genom att markera denna kryssruta frikopplar man diagrammet, d.v.s. det kommer inte längre att uppdateras när val görs.
Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Villkor för uträkning Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska visas. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Diagramtyp I gruppen Diagramtyp väljer du vilken sorts diagram du vill använda. Läs mer om diagramtyper på sidan Diagramtyper. Se Diagramtyper.
Snabbval I denna grupp kan du aktivera en ikon i diagrammet som gör det möjligt för användaren att byta diagramtyp utan att behöva gå via dialogen Egenskaper diagram.
Tillåtna typer
I den här listan väljer du vilka diagramtyper som ska finnas i listrutan. Minst två typer måste vara valda för att funktionen Snabbval ska vara aktiverad.
Vald ikonplacering
I grafiska diagram kan du välja att ha snabbvalsikonen antingen i diagrammet eller i arkobjektets rubrik. I tabelldiagram kan man endast använda namnlisten för detta.
Återställ storleksändring När man klickar på denna knapp återställs alla storleksändringar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram. Dockning av enskilda objekt påverkas inte.
Återställ användardockning När man klickar på denna knapp återställs alla dockningar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram.
Felmeddelanden

Öppnar dialogen Egna felmeddelanden.

Egna felmeddelanden

Visa referens med Inställningar för hur referensbakgrunden ska ritas när man använder alternativet Ange referens från diagrammets kontextmeny. Inställningen är bara meningsfull för vissa diagram.

Egenskaper diagram: Dimensioner

Sidan Egenskaper diagram: Dimensioner nås genom att högerklicka på ett diagram och välja Egenskaper eller genom att välja Egenskaper från Objekt-menyn när diagrammet är aktivt.

När man skapar ett diagram bör man fundera över följande:

 • Vad vill jag visa? (Vad ska höjden på staplarna i diagrammet motsvara?) Svaret kan vara summan av försäljning eller något liknande. Detta ställs in under fliken Uttryck.
 • Vad vill jag gruppera efter? (Vilka fältvärden vill jag använda som etiketter för staplarna i stapeldiagrammet?) Svaret kan vara per land eller något liknande. Detta ställs in under fliken Dimensioner.

Ett diagram kan visa en eller flera dimensioner. Den övre gränsen beror på diagramtyp, hur komplexa data som ska visas samt det tillgängliga minnet. Cirkel-, linje- och X-Y-diagram kan visa högst två dimensioner, medan stapel- och rutnätsdiagram kan visa tre. Polär- och trattdiagram kan endast visa en enda dimension – mätare visar inga dimensioner alls. Ytterligare dimensioner ignoreras.

En diagramdimension får sina värden från ett fält som specificeras på sidan Egenskaper Diagram: Dimensioner. En dimension kan även bestå av en grupp fält (se Redigera grupper nedan).

En dimension kan vara ett enda fält, en grupp eller ett uttryck (beräknad dimension). Det kan även vara en syntetiskt skapad dimension.

Syntetiska dimensionsfunktioner

Flytta fält fram och tillbaka genom att välja dem med hjälp av klick eller Ctrl-klick, med hjälp av knapparna Lägg till> eller <Ta bort eller genom att dubbelklicka på valen direkt.

Diagramdimensioner kan även beräknas utifrån ett uttryck.

Denna egenskapsdialog används för att definiera dimensioner.

Tillgängliga fält/grupper

Visar alla fält/grupper som är tillgängliga för att användas som dimensioner (dvs. längs x-axeln i ett typiskt stapeldiagram). Fältgrupper föregås av en vertikal pil för hierarkiska grupper eller en böjd pil för cykliska grupper. Grupper definieras på sidan Egenskaper Dokument: Grupper. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.
Olika diagramtyper kan visa olika många dimensioner.
Alla fält som visas i mer än en intern tabell föregås av en nyckelsymbol. Cirkel- linje- och X-Y-diagram kan inte visa mer än två dimensioner. I stapeldiagram kan man visa upp till tre dimensioner.

Dokumentegenskaper: Grupper

Visa systemfält När detta alternativ är markerat visas systemfälten i kolumnen Tillgängliga fält/grupper.
Visa fält från tabell Härifrån kontrollerar du vilka fält eller grupper som ska visas i listan över Tillgängliga fält/grupper. I listrutan visas normalt alternativet Alla tabeller.
Alternativet Alla tabeller (kvalificerade) visar fälten kvalificerat utifrån de tabeller de förekommer i. Detta innebär att nyckelfält (kopplade fält) kan visas mer än en gång. (Detta alternativ används enbart för visning och har inget att göra med kvalificerande fält (Qualify) i laddningsskriptet.)
Det är också möjligt att visa fält från en tabell i taget. Observera att tillgängliga grupper alltid visas i listan.
Redigera grupper... Den här knappen öppnar sidan Egenskaper Dokument: Grupper. Här kan fältgrupper som ska användas som dimensioner ställas in.
Animera... Öppnar dialogen Animering. Här kan du använda diagrammets första dimension för animering. Det går bara att animera ritade diagram (utom cirkeldiagram). Funktionaliteten är till viss del begränsad när man använder animering.
Spaljé... Öppnar dialogen Spaljéinställningar där man kan skapa en uppsättning diagram baserade på den första dimensionen. Alla typer av ritade diagram kan göras om till spaljévisning.
Dimensioner som används

Denna lista innehåller de dimensioner som för tillfället är valda för att användas i diagrammet. Antalet dimensioner som kan användas varierar beroende på diagramtyp. Överflödiga dimensioner för en diagramtyp kommer att ignoreras. Dimensionsdataceller som används i tabeller kan formateras dynamiskt med hjälp av attribututtryck. När ett attribut-uttryck anges för en dimension ändras färgen för dess ikon från gråskala till färg. För Textformat ändras färgen från grått till svart. Dessa inställningar har företräde framför diagraminställningar. Klicka på expansionsikonen '+' som finns framför varje dimension för att visa dess platshållare eller dimensionens attribututtryck.
Bakgrundsfärg
Dubbelklicka på Bakgrundsfärg för att ange ett attribututtryck som beräknar dimensionscellens bakgrundsfärg. Uttrycket som används bör returnerar en giltig färgrepresentation (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå komponenterna enligt Visual Basic). Detta gör man med hjälp av en av de speciella färgfunktionerna för diagram. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.
Textfärg
Dubbelklicka på Textfärg för att ange ett attribututtryck som beräknar dimensionscellens textfärg. Uttrycket som används bör returnerar en giltig färgrepresentation (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå komponenterna enligt Visual Basic). Detta gör man med hjälp av en av de speciella färgfunktionerna för diagram. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Textformat
Dubbelklicka på Textformat för att ange ett attribututtryck som beräknar teckenstil för texten i tabellcellen för varje dimensionscell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Med hjälp av knapparna Flytta fram och Flytta bak kan dimensioner i listan Dimensioner som används sorteras.

Lägg till beräknad dimension...

Lägger till en ny dimension och öppnar den för redigering i dialogen Redigera uttryck. En diagramdimension ligger ofta i ett enda fält, men den kan även beräknas dynamiskt. En beräknad dimension består av ett uttryck där ett eller flera fält ingår. Alla standardfunktioner kan användas. Aggregeringsfunktioner får inte användas, men aggr-funktionen kan inkluderas för att åstadkomma en nästlad aggregering. Se Aggr.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Redigera... Öppnar dimensionen för redigering i dialogen Redigera uttryck. Se Lägg till beräknad dimension... ovan.
Inställningar för vald dimension

I denna grupp finns inställningar för enstaka dimensioner.
Villkor för aktivering
Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att du klickar på knappen ... i redigeringsrutan nedan.

Visa inte om värde är NULL
Om detta alternativ är markerat kommer den valda dimensionen under Dimensioner som används inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.
Visa alla värden
Aktivera detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden oavsett urval. Eftersom uttrycksvärdet är noll för uteslutna dimensionsvärden måste Dölj nollvärden vara avmarkerat på sidan Presentation för att Visa alla värden ska fungera. Visa alla värden gäller inte om du använder ett uttryck såsom dimension.
Visa teckenförklaring
När Visa teckenförklaring är markerat visas "namnen" på fältvärdena längs x-axeln.
Etikett
När alternativet Etikett är markerat visas fältnamnet. I textrutan nedan kan etiketter redigeras. Etikettexten kan även definieras som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av texten. Klicka på ...-knappen för att öppna dialogen Redigera uttryck om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Avancerat...
Den här knappen öppnar dialogen Avancerade fältinställningar där du ställer in hur fältvärden ska representeras i bildform och speciella textsökningsalternativ.

Advanced Field Settings

Kommentar
Ett kommentarsfält där den valda dimensionen kan beskrivas. Kommentaren kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Sidbrytningar
Denna inställning gäller endast hur sidbrytningar används i utskrift från en pivottabell eller rak tabell. Det finns tre lägen med följande effekter:

Inga brytningar
Kommer endast att införa sidbrytningar i slutet av varje sida enligt vad som är nödvändigt.
Villkorsstyrda brytningar
Ingen sidbrytning införs om alla rader med efterföljande dimensionsvärde kan skrivas ut på den aktuella sidan.
Tvingade brytningar
Infogar en sidbrytning där dimensionsvärdet ändras.

Egenskaper diagram: Dimensionsbegränsningar

Dimensionsbegränsningar kan anges för alla diagramtyper, utom för mätare och pivottabeller.

På fliken Dimensionsbegränsningar anges hur många dimensionsvärden som kan visas i ett visst diagram.

Här följer en beskrivning av de tre alternativen i listrutan. Listrutan innehåller tre värden: Primärt, Högsta och Lägsta. Värdena anger hur beräkningen ska sorteras i beräkningsmotorn innan den returneras till diagrammotorn. Något av alternativen måste vara valt för att dimensionen ska kunna begränsas. Sorteringen påverkar endast det första uttrycket, utom i pivottabeller där den primära sorteringen kan förbigå sorteringen för första dimensionen.

Denna egenskapsdialog används för att ange dimensionsbegränsningar. Varje dimension i diagrammet konfigureras enskilt.

Begränsningar

Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket
Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.

Visa endast
Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.

Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Ange det antal värden som ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som är:
Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ. Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som sammanlagt ger:
När detta alternativ är markerat ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck. Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Observera: Negativa värden inkluderas inte när summan av ackumulerade begränsningar beräknas. Vi rekommenderar inte användning av relativa begränsningar för fält som kan innehålla negativa värden.
Observera: Om du lägger till en begränsning i en beräknad dimension och data sorteras utifrån samma beräknade dimension, används dimensionsbegränsningen innan sorteringsordningen används.
Alternativ Visa övriga
När detta alternativ är aktiverat visas ett segment, Övriga, i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa totalvärde
Diagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Övergripande grupperingsläge
Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Uttryckstotaler jämfört med dimensionstotaler

Dimensionstotaler skapas av beräkningsmotorn och returneras till diagrammotorn i form av separata rader (eller dimensionsvärden). Detta påverkar raden Övriga. Skillnaden mellan uttryckstotaler och dimensionstotaler visas nedan.

Uttryckstotaler och dimensionstotaler

När dimensionstotaler används kan man beräkna delsummor inom en rak tabell.

Egenskaper diagram: Uttryck (x-y-diagram)

Sidan Egenskaper diagram: Uttryck nås genom att högerklicka på ett X-Y-diagram och välja Egenskaper från Objekt-menyn. Dialogen Uttryck som visas är en förenklad dialog uttrycksdialog som endast visas när alternativet Avancerat läge inte är markerat.

Gruppen X används för att definiera x-dimensionen. På samma sätt skapas y-dimensionen i Y-gruppen. I denna förenklade dialog Uttryck, definieras alla x- och y-dimensioner som Avg(Fältnamn). Avg (medelvärdet) används som standard eftersom det är den funktion som med största sannolikhet kan ge ett giltigt x-y-diagram.

För dimensionerna kan man ange en Etikett. Etiketten kan även anges som en dynamisk formel. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

I gruppen Z kan man ange ett valfritt uttryck som ska användas för att beräkna storlek på varje datapunkt i diagrammet:

Bubbeldiagram Om denna kryssruta är markerad kommer ett tredje diagramuttryck (z) att användas för att beräkna punkternas relativa storlek. Uttryckets värde styr hur stor yta den ritade bubblan får.
Uttryck bubbelstorlek Här skriver man in det uttryck som ska ange storleken på den bubbla som ska ritas vid varje punkt. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.


Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Egenskaper diagram: Format

På denna sida väljer man grundformat för diagrammet. Inte alla funktioner i listan är tillgängliga för alla diagramtyper.

Utseende Välj ett av alternativen. I vissa fall påverkar detta inte bara diagrammets utseende, utan även dess funktion.
Orientering Anger diagrammets orientering (vertikal eller horisontell).
Undertyp Här anges formatet: Grupperad eller Flervärdes för staplar, Överlagrad eller Flervärdes för polärdiagram. Inställningen fungerar bara när diagrammet visar två eller fler dimensioner eller en dimension och mer än ett uttryck. Negativa värden i flervärdesstaplar grupperas separat, nedåt under x-axeln. När anpassning med kontinuerliga axlar används för stapeldiagram är flervärdeslayout den enda layout som tillåts.

För presentationen av stapeldiagram med flera dimensioner och uttryck gäller följande:
 • Maximalt två dimensioner kan visas på x-axeln.
 • En tredje dimension kan visas med flerfärgade flervärdesstaplar.
 • Bara tabelldiagram kan visa fler än tre dimensioner.
 • När två eller fler uttryck är aktiva visas de första två dimensionerna på x-axeln och uttrycket med flerfärgade staplar som visar flera värden vardera.
 • När två eller fler uttryck är aktiva och undergruppen är inställd på flervärdes, beräknas alla uttryck inom en grupp enligt en axel (normalt den vänstra). Detta gäller även om du anger att ett uttryck ska beräknas enligt vänsteraxeln och ett enligt högeraxeln.
 

Följande tabeller visar hur undertyper presenteras med flera dimensioner och uttryck.

Dimensioner Uttryck Undertyp
1 1 Enkel stapel
1 2 eller fler Uttryck kan grupperas eller visas som flervärdes
2 1 Dimensioner kan grupperas eller visas som flervärdes
2 2 eller fler Dimensioner grupperas
3 1 Första och andra dimensionen grupperas. Den tredje dimensionen visas som flervärdesdimension.
3 2 eller fler Första och andra dimensionen grupperas. Uttryck visas som flervärdesuttryck.
4 1 Första och andra dimensionen grupperas. Den tredje dimensionen visas som flervärdesdimension.
4 2 eller fler Första och andra dimensionen grupperas. Uttryck visas som flervärdesuttryck.
3D-vy Inställningarna i denna grupp anger från vilken vinkel diagrammet visas i 3D-vy.
Övre vinkel
Anger 3D-vyns vertikala vinkel. Värdet måste vara ett heltal mellan 5 och 45.
Sidovinkel
Anger 3D-vyns sidovinkel. Värdet måste vara ett heltal mellan 5 och 45.
Ritfärg - stil Här väljer man stil för alla de ritfärger som används i diagrammet. När ett format väljs i listrutan ändras alla färger som har angetts i Färgyta på sidan Färg till det valda formatet. Ändringen sker omedelbart och själva inställningen sparas inte förrän denna sida i dialogen öppnas nästa gång. De faktiska grundfärgerna i färgschemat påverkas inte. Inställningen Ritfärg - stil är inte tillgänglig för alla diagramtyper. Följande alternativ finns:
Enfärgad
Anger alla färger på färgpaletten som enfärgade.
Mörk toning
Anger alla färger på färgpaletten som enfärgade toningar som drar åt en mörkare nyans.
Ljus toning
Anger alla färger på färgpaletten som enfärgade toner som drar åt en ljusare nyans.
Glansighet
Ger alla staplar ett glansigt utseende.
Ritytans bakgrund - format Här kan man ändra utseendet för ritytans bakgrund. Inställningen gäller endast diagram som har en rityta. Följande alternativ finns:
Ram
En ram ritas runt ritytan.
Skuggad
Alternativet ger en skuggningseffekt på ritytans bakgrund.
Minimal
Denna inställning tar bort ritytans bakgrund.
Granska Här förhandsvisas diagrammets grundläggande visuella egenskaper.

Egenskaper diagram: Axlar (x-y-, rutnätsdiagram)

Denna egenskapsdialog är gemensam för x-y-diagram och rutnätsdiagram, där vissa alternativ endast är tillgängliga för en av diagramtyperna. När man har definierat två fältdimensioner istället för bara en under fliken Dimensioner kommer varje värde i den första fältdimensionen att resultera i en punkt för de värden som det kan associeras till i den andra dimensionen. Dessa kan därefter kopplas samman med linjer. Följande visningsalternativ är tillgängliga i gruppen Representation:

Endast linjer Data representeras av linjer mellan datapunkter.
Endast symboler Data representeras av symboler som ritas vid datapunkterna.
Både linjer och symboler En kombination av ovanstående alternativ.
Anpassa symboler automatiskt Justerar den maximala bubbelstorleken till spridningsdiagrammets storlek eller antal värden i rutnätsdiagrammet.
Linjebredd Bestämmer linjebredden om linjevisning är angiven. Värdet kan anges i mm, cm, tum (", inch), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Bredd på trendlinje Anger bredden på trendlinjer.
Symbolstorlek Bestämmer symbolstorleken om symbolvisning är angiven.
Maximal bubbelstorlek Anger storleken på den största bubblan i diagrammet. Endast tillgänglig för visa utseenden (dessa väljs på fliken Format) i kombination med Endast symboler eller Både linje och symbol för Representation, och om Anpassa symboler automatiskt är avmarkerat.
Visa pilar Du kan ange visningsalternativ för pilhuvuden på kopplande linjer (se gruppen Representation ovan). Pilarna riktas mellan X-Y-punkterna enligt den andra fältdimensionens sorteringsordning. Markera detta alternativ om pilhuvud ska visas på de kopplande linjerna.
Pilstorlek Pilhuvudets storlek kan redigeras här.
Format Välj mellan flera format i en lista.
Bubbelskala

Välj skala för bubblor i ett rutnät som baseras på ett av följande:

 • Radie
  Bubblorna skalas i förhållande till radien.
 • Area
  Bubblorna skalas i förhållande till ytan. Detta är standardalternativet för nya rutnätsdiagram. I det flesta fall ger det här den bästa visuella representationen av data.

I gruppen Etiketter i diagram kan man ange visningsalternativ för etiketter på datapunkter. De etiketter som ritas är identiska med etiketterna i teckenförklaringen.

Max antal visade Begränsar antalet etiketter som ritas. Om man anger ett för högt nummer kan det bli svårt att läsa diagrammet.
Etiketter på datapunkter Markera detta alternativ för att visa etiketter.
Popup-etiketter Markera detta alternativ för att visa motsvarande dimensionsvärde i ett popup-fönster när muspekaren nuddar vid ett värde.
Markera När detta alternativ är markerat, markeras symboler och/eller linjer när muspekaren hovrar över dem. Om diagrammet har en teckenförklaring, fungerar markeringen även här, vilket innebär att man kan välja ut ett av flera överlappande värden.
Horisontellt läge Välj horisontell justering i listrutan. Vänster, Centrerat eller Höger.
Vertikalt läge Välj vertikal justering i listrutan:Ovan, Centrerad eller Nedan.

Kryssrutorna Dölj nollvärden och Visa inte saknade värden eliminerar dimensioner som är tomma eller endast innehåller nollor.

Visa X-etikett Den etikett med x-dimension som specificeras i gruppen X på sidan Egenskaper diagram: Uttryck ritas i slutet av x-axeln.
Visa Y-etikett Den etikett med y-dimension som specificeras i gruppen Y på sidan Egenskaper diagram: Uttryck ritas i slutet av y-axeln.

Egenskaper diagram: Uttryck (x-y-diagram)

I gruppen Teckenförklaring definierar man vilka dimensionsdataetiketter som ska visas i diagrammet. Kryssa i rutan om dataetiketter ska visas. Dataetiketter visas endast för den nivå som för tillfället ligger överst i diagrammet.

Visa teckenförklaring Markera detta alternativ (förvalt) för att inkludera en teckenförklaring i diagrammet. Du kan ändra inställningarna för teckensnitt genom att klicka på knappen Inställningar.... Om diagrammet är dimensionslöst men innehåller flera uttryck, kan man avmarkera denna ruta för att visa uttrycken på axeln i stället.
Begränsa förklaring (tecken) Markera denna kryssruta för att begränsa längden på dimensionsvärdessträngarna som ska visas på axlarna och i diagrammets teckenförklaring. Trunkerade värden följs av ... i diagrammet.

Inställningar för teckenförklaring

I gruppen Rullningslister i diagram görs inställningar för rullningslister.

Aktivera rullningslist för x-axel Markera denna kryssruta för att visa en rullningslist istället för x-axeln. Rullningslisten kan användas för att rulla fram till de värden på x-axeln som ska visas. Antalet värden som visas vid varje tillfälle anges under När antalet poster överskrider.

I gruppen Referenslinjer kan du ange referens- (rutnäts-) linjer som skär diagrammets rityta från en given punkt på en kontinuerlig x-axel eller y-axel. Befintliga referenslinjer visas i en lista i fönstret.

Lägg till Öppnar dialogen Referenslinjer där en ny referenslinje i diagrammet kan skapas.
Redigera Markera en befintlig referenslinje i listan och klicka på denna knapp för att redigera dess egenskaper i dialogen Referenslinjer.
Ta bort Markera en befintlig referenslinje i listan och klicka på denna knapp för att ta bort den från listan.

Referenslinjer

Gruppen Text i diagram används för att lägga till textinformation i diagrammet.

Lägg till Öppnar dialogen Diagramtext där en ny diagramtext kan skapas.
Redigera Markera en befintlig diagramtext i listan och klicka på denna knapp för att redigera dess egenskaper i dialogen Diagramtext.
Ta bort Markera en befintlig diagramtext i listan och klicka på denna knapp för att ta bort den från listan.

Diagramtext

Texten visas i diagrammets övre, vänstra hörn, men kan flyttas till önskad position när diagrammet befinner sig i redigeringsläge.

Flytta och ändra storlek på diagramkomponenter

Referenslinjer

Dialogen kan se något annorlunda ut beroende på vilken typ av diagram som används. En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets rityta från en given plats på en eller båda axlarna. Den kan exempelvis användas för att visa en viss nivå eller percentiler av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom intervallet för den axel som den utgår ifrån.

Etikett Här kan man definiera en benämning som skrivs ut intill referenslinjen. Det standardvärde som används är formler. Etiketten kan definieras som en dynamisk formel.
Visa etikett i diagram Markera denna kryssruta om en etikett ska visas intill referenslinjen.
Läge Anger den axel som referenslinjen ska utgå från – välj mellan X-axel, Y-axel och X-axel och Y-axel
Definition Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Värdet kan vara en fast percentil (ange ett värde mellan 1 och 100 i redigeringsrutan) i aktuella diagramdata eller ett godtyckligt numeriskt uttryck.
Linjeformatering Anger referenslinjens layout:
Tjocklek
Anger linjens tjocklek. Värdet kan anges i mm, cm, tum (", inch), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg
Anger referenslinjens färg.
Stil
Anger referenslinjens format, d.v.s. om den ska vara hel, streckad eller prickad.
Visa Anger hur linjens ska visas.
Alltid
Referenslinjen visas alltid.
Villkor
Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen döljs bara om uttrycket returnerar FALSE.

Egenskaper diagram: Färger

SidanEgenskaper diagram: Färger öppnas genom att högerklicka på ett diagramfönster och välja kommandot Egenskaper i Objekt-menyn.

I gruppen Färg på data kan man koppla upp till arton olika färger till diagrammets dimensionsfältvärden.

Färger 1-18 Färger kan anges som enfärgade eller färgtoningar. Klicka på en färgad knapp för att öppna dialogen Färgyta.
Knappen Hämta standardfärger återställer färgpalettens värden till QlikViews ursprungsinställningar
Knappen Ångra färgändringar återställer de färginställningar som gällde när dialogen öppnades.
Med knappen Avancerat... öppnar man dialogen Avancerad färgpalett. Här kan man hämta och ställa in färgpaletter på ark-, dokument-, användar- och QlikView-standardnivå.
Flerfärgat Om alternativet inte är markerat får alla staplar samma färg.
Låsta färger Om alternativet är markerat låses färgkartan så att varje värde har en färg permanent kopplad till sig.
Upprepa sista färgen Med detta alternativ valt kommer den artonde färgen i färgpaletten att tilldelas varje ytterligare värde efter det artonde. Om det avmarkeras, tilldelas ytterligare färger i sekvens från 1 till 18.

I gruppen Rambakgrund kan inställningar för ritytans bakgrund och området runt ritytans bakgrund göras.

Färg

Diagrammet ritas på en färgad bakgrund. Man kan välja olika färger för ritytan och den omgivande ytan.

Knapparna öppnar dialogen Färgyta.

Tips: Inställningen Bakgrundsfärg kan kombineras med alternativen Bild och/eller Endast rityta nedan.
Bakgrund Denna färg används för bakgrunden runt ritytan, för vissa diagram används den för hela bakgrunden. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen. Standardfärgen är vit.
Rityta Denna färg används för diagrammets rityta. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen. Standardfärgen är ljusgrå. Inställningen kan inte göras för cirkeldiagram, blockdiagram, trattdiagram och polärdiagram.
Bild Välj detta alternativ och klicka på knappen Bild för att öppna dialogen Välj bild där man kan importera en bakgrundsbild.
Begränsa den importerade bilden till Endast rityta genom att markera detta alternativ.
Dynamisk bild Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet. Tillgänglig för stapel-, linje-, kombinations-, X-Y- och rutnätsdiagram.
Genomskinlighet Anger vilken grad av genomskinlighet diagrammets bakgrund ska ha. Vid 0 % är bakgrunden heltäckande i den färg som har angetts ovan under Bakgrundsfärg. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

I gruppen Ritytans kant kan du välja Bredd och Färg för den rektangel som omger ritytan.

See also:

 

Egenskaper diagram: Tal

Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:

Uttryckets standard Visar numeriska värden i det talformat som uttrycket anger.
Tal Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
Valuta Visar numeriska värden med angivet format i textfältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tid Visar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Tidsmarkör Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
Intervall Visar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Knappen Visa i (%) fungerar för följande format: Tal, Heltal och Fastställd till.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

I redigeringsrutorna Symbol kan symboler för enhet, 1000, 1000 000 och 1000 000 000 anges.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsangivelse till ISO-standard.

Knappen System ställer in formateringen till systeminställningarna.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

 1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
 2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

Bakgrundsskugga Om detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
Understruken Om detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

Intensitet på skugga I listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
Format ram Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Fylld
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
Kantbredd Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
Regnbåge Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Runda hörn Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
Hörn De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk form Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
Hörnradie Här ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

Nedre Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
Normal När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
Övre Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
Anpassad Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

Alltid Arkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

Info

Anpassa efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

Rullningsknappar Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
Bakgrund

Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.

Bredd på rullningslist Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil

Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.

Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Titeltext Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

Radbrytning Om detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
Namnlisthöjd (rader) Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

X-pos. Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
Y-pos. Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
Bredd Anger QlikView-arkobjektets bredd.
Höjd Anger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

Horisontell Etiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
Vertikal Etiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
Tillåt minimering Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
Automatisk minimering Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
Tillåt maximering Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.