Pivottabell

Ett exempel på en pivottabell

Diagram är ritade motsvarigheter till numeriska data. Pivottabellen och den raka tabellen utmärker sig eftersom de visar data i tabellform samtidigt som de har alla egenskaper som diagram har. Du kan växla mellan olika diagramtyper för ett befintligt diagram genom att ändra Diagramtyp på sidan Egenskaper diagram: Allmänt.

Pivottabellen är ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att analysera data. Med all sin funktionalitet är den ändå lätt att använda. I pivottabeller visas dimensioner och uttryck som rader och kolumner, till exempel i korstabeller. Data i pivottabeller kan grupperas. Pivottabeller kan visa delsummor.

Det snabbaste sättet att skapa en ny pivottabell är att välja guiden Snabbdiagram från Verktyg-menyn.

Högerklicka på pivottabellen för att öppna Pivottabell: Objektmeny. Den kan även nås från Objekt-menyn när pivottabellen är det aktiva objektet.

Använda pivottabeller

I en pivottabell kan dimensionerna (fält och uttryck) visas på en vertikal och en horisontell axel. Dimensioner kan flyttas fritt mellan eller inom axlarna. Detta kallas pivotering. I QlikView uppnås pivotering genom att dra och släppa med musen. Peka med musen någonstans i fältet och klicka och dra den till önskad position. För att underlätta processen markeras fältets ramar i blått när fältet flyttas.

Observera:

Pivoteringen stängs av om kryssrutan Tillåt pivotering i Egenskaper diagram: Presentation (Pivottabell) är avmarkerad.

I QlikView visas små plus- och minustecken i variabelfälten i multidimensionella pivottabeller. Ett plustecken anger att tabellen kan expanderas ytterligare för att visa flera variabler och minustecknet anger att tabellen kan döljas, vilket innebär att information döljs för att göra tabellen tydligare eller frigöra mer utrymme.

Från Pivottabell: Objektmeny kan du även nå kommandona Visa alla på nästa nivå, Dölj alla på nästa nivå, Dölj dimensionsrader och Dölj dimensionskolumner, vilka påverkar inställningarna.

Observera: När du använder cykliska dimensionsgrupper rekommenderar vi att du alltid först väljer Visa alla och sedan döljer eller komprimerar på varje dimensionsnivå så att alla nivåer, även nivåer som inte visas, expanderas rätt.

Example:  

För att flytta fältet Produkt i pivottabellen nedan från den vertikala till den horisontella axeln placerar man först muspekaren på kolumnen Produkt. Därefter trycker man ner vänster musknapp och håller den nedtryckt medan man drar muspekaren så att den hamnar ovanför uttryckens rubrikrad. Såväl kolumnen som dess tänkta placering markeras med blått medan man drar.
Resultatet är följande:
Inte bara fälten, utan även uttrycksraden kan pivoteras:

Resultatet är följande:

Visa och dölja dimensionsaxlarna

I QlikViews pivottabeller kan man visa och dölja dimensioner på axlarna på värdenivå. Detta gör det möjligt att se detaljer för ett eller flera fältvärden, medan totaler visas för övriga fältvärden.
Observera:

Utvidgade kolumner i en pivottabell kommer att döljas efter en omladdning.

Observera: Du kan stänga av visa/dölj-funktionen för en pivottabell genom att kryssa i rutan Alltid helt utfälld på sidan Egenskaper diagram: Presentation.

Example: Exempel (visa dimension):

I pivottabellen nedan indikerar plustecknen till höger om fältvärdena i kolumnen Företag att tabellen kan expanderas ytterligare.
Klicka på det översta plustecknet + för att visa Produkt-information för företaget ABC:
För vart och ett av fältvärdena kan man välja att visa nästa nivå. För att expandera alla fältvärden i en viss kolumn högerklickar man i den kolumnen och väljer Visa alla på nästa nivå i Objekt-menyn. Om detta görs för kolumnen Företag i tabellen ovan blir resultatet följande:
Plustecknen i kolumnen Produkt indikerar att det finns ytterligare en nivå. Högerklicka i kolumnen Produkt och välj Visa alla på nästa nivå ytterligare en gång. Resultatet blir då följande:
Eftersom det nu inte längre syns några plustecken i kolumnen År, kan man dra slutsatsen att det bara finns tre dimensionsfält i denna pivottabell.

Example: Exempel (dölja dimensioner):

På samma sätt som man visar dimensioner genom att klicka på plustecknen kan man dölja fältvärden genom att klicka på minustecknen .

Om man klickar på minustecknet - till höger om värdet A i tabellen ovan, blir resultatet följande:

Det är vidare möjligt att dölja även den första kolumnen, så att endast en total för uttrycket på den vertikala axeln återstår. Detta gör man genom att högerklicka på någon av dimensionskolumnerna och välja Dölj dimensionskolumner från Objekt-menyn. Resultatet blir då följande:
Nu går det bra att visa dimensioner igen!
Visa/dölj-funktionen fungerar på samma sätt när man har flera dimensionsfält (kolumner) på den horisontella axeln. Detta illustreras av pivottabellen nedan.

Objektmeny

Objekt-menyn för pivottabellen öppnas genom att högerklicka på objektet. Menykommandon:

Egenskaper... Öppnar dialogen Egenskaper där man kan ange färgen för diagrammet. Motsvaras av kortkommandot: Alt+Retur.
Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Visa alla
Dölj alla
Dölj dimensionsrader
Dölj dimensionskolumner
Dessa kommandon fungerar på ikonerna för att visa (+) och dölja (-) i flerdimensionella pivottabeller.
FrikopplaDiagrammets titel får tillägget ”(Frikopplad)” och tabellen uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men val kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om tabellen är kopplad.
Genom att skapa en kopia av en pivottabell och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
KopplaKopplar en frikopplad pivottabell. Pivottabellen blir dynamiskt länkad till data. Kommandot är endast tillgängligt om pivottabellen är frikopplad.
Skapa kopiaGör en kopia av den pivottabellen. Om en frikopplad pivottabell kopieras kommer kopian att visas som kopplad.
Placering

Den här överlappande menyn är enbart tillgänglig när kommandot Designrutnät på menyn Visa är aktiverat eller när alternativet Visa alltid designalternativ i objektmenyerna under Användarinställningar: Design är markerat. Den innehåller fyra kommandon för att ange på vilket layoutskikt arkobjekten ska placeras. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.

Skicka längst fram
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det högsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka längst bak
Arkobjektet placeras på det layoutskikt som har det lägsta värdet av de skikt som för närvarande används av arkobjekt på det aktuella arket.

Skicka framåt
Ökar arkobjektets layoutskikts värde med ett steg. Högsta möjliga värde är 127.

Skicka bakåt
Minskar layoutskiktets värde med ett steg. Lägsta möjliga värde är -128.


Anpassa kolumner till dataAnpassar bredden på varje tabellkolumn till dess längsta datasträng. Rubriken är inkluderad i uträkningen.
Lika kolumnbreddOm musmarkören är placerad över en kolumn i pivottabellen blir detta kommando tillgängligt i flytmenyn (dock inte i Objekt-menyn).
Anpassar tabellernas kolumnbredd till den bredaste raden i den kolumn som musmarkören pekar på.
Kolumnbredden kan anpassas manuellt genom att man flyttar musmarkören till kolumnens högra kant så att markören ändrar utseende och sedan drar.
Formatera cell

Öppnar dialogen Formatera cell där du kan formatera celler i den kolumn och rad som du har klickat på. Denna överlappande meny är endast tillgänglig när kommandot Designrutnät i Visa-menyn är aktiverat.

Custom Format Cell dialog

Ändra värdeDetta alternativ är endast tillgängligt för uttryckskolumner som innehåller en inputsum-aggregering av ett indatafält. Cellen man klickar på hamnar i redigeringsläge för indata. Motsvaras av att klicka på indataikonen i cellen.
Återställ värdenDetta alternativ är endast tillgängligt för uttryckskolumner som innehåller en inputsum-aggregering av ett indatafält. Öppnar en meny som innehåller följande kommandon:
Återställ enstaka värden
Återställer de underliggande värdena i den cell som du klickar på till deras standardvärde från skriptet.
Återställ möjliga värden
Återställer alla möjliga underliggande fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.
Återställ alla värden
Återställer alla underliggande fältvärden till deras ursprungliga värden från skriptet.
Radera alla valRaderar alla val i tabellens dimensioner och uttryck.
Skriv ut... Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges.
Skriv ut som PDF...

Öppnar dialogen Skriv ut med PDF-XChange 3.0-skrivaren förvald. När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.

Skicka till ExcelExporterar tabellen till Microsoft Excel som startar automatiskt om det inte redan körs. Tabellen visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.
Exportera... Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.
Filen kan sparas i något av följande format: Kommaavgränsad, Avgränsad med semikolon, Tabbavgränsad, Hypertext (HTML), XML och Excel (xls eller xlsx). Det förvalda formatet är .qvo (QlikView-Output), en tabbavgränsad fil.
Kopiera till UrklippDenna kaskadmeny innehåller kopieringsalternativen för arkobjektet.
Hela tabellen
Kopierar den kompletta tabellen med rubrik och urvalsstatus till Urklipp.
Tabellvärden
Kopierar endast tabellens värden till Urklipp.
Cellvärde
Kopierar textvärdet hos den cell som du högerklickade på (när objektmenyn öppnades) till Urklipp.
Bild
Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. I dialogen Användarinställningar, sidan Export kan man ange om bilden ska inkludera eller utesluta arkobjektets namnlist och ram.
Objekt
Kopierar hela arkobjektet till Urklipp. Det kan sedan klistras in någon annanstans i layouten eller i ett annat dokument som öppnas under samma QlikView-session.
Länkade objekt

Öppnar en meny med följande kommandon för länkade objekt:
Justera placering av länkade objekt
Samtliga länkade objekt på alla ark justeras så att de har samma storlek och placering som de markerade objekten.
Ta bort länken från detta objekt
Detta bryter länken mellan objekten och gör dem till separata objekt med egna objekt-ID:n.

MinimeraMinimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
MaximeraFörstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.
ÅterställÅterställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.
HjälpÖppnar QlikView-hjälpen.
Ta bortAvlägsnar arkobjektet från arket.

Egenskaper diagram: Allmänt

På sidan Allmänt kan till exempel titel och diagramtyp anges. Det är den första sidan som visas i Guiden Snabbdiagram och i dialogen Egenskaper diagram.

Titel

Titeln som visas i fönstrets namnlist. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Visa titel i diagram

Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen diagramtitel ska användas. Markera kryssrutan för att visa den ursprungliga titeln. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Diagramtiteln visas inte i pivottabeller och raka tabeller.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

TitelinställningarAnge avancerade inställningar för diagramtiteln genom att klicka på knappen Inställningar för titel.
Skrivarinställningar

Klicka på knappen Skrivarinställningar för att komma till dialogen Skrivarinställningar. Här kan du ange marginaler och format för sidhuvud och sidfot. Dialogen Skrivarinställningar utgörs av två sidor, Skrivarlayout och Sidhuvud/Sidfot för utskrift.

Skriv ut: Layout och Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

Parallella tillståndVälj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
Objekt-ID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. För diagram börjar ID-numret med CH01. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

Intern makrotolk

FrikoppladGenom att markera denna kryssruta frikopplar man diagrammet, d.v.s. det kommer inte längre att uppdateras när val görs.
SpärradDiagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Villkor för uträkningGenom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska visas. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
DiagramtypI gruppen Diagramtyp väljer du vilken sorts diagram du vill använda. Läs mer om diagramtyper på sidan Diagramtyper. Se Diagramtyper.
SnabbvalI denna grupp kan du aktivera en ikon i diagrammet som gör det möjligt för användaren att byta diagramtyp utan att behöva gå via dialogen Egenskaper diagram.
Tillåtna typer
I den här listan väljer du vilka diagramtyper som ska finnas i listrutan. Minst två typer måste vara valda för att funktionen Snabbval ska vara aktiverad.
Vald ikonplacering
I grafiska diagram kan du välja att ha snabbvalsikonen antingen i diagrammet eller i arkobjektets rubrik. I tabelldiagram kan man endast använda namnlisten för detta.
Återställ storleksändringNär man klickar på denna knapp återställs alla storleksändringar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram. Dockning av enskilda objekt påverkas inte.
Återställ användardockningNär man klickar på denna knapp återställs alla dockningar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram.
Felmeddelanden

Öppnar dialogen Egna felmeddelanden.

Egna felmeddelanden

Visa referens medInställningar för hur referensbakgrunden ska ritas när man använder alternativet Ange referens från diagrammets kontextmeny. Inställningen är bara meningsfull för vissa diagram.

Egenskaper diagram: Dimensioner

Sidan Egenskaper diagram: Dimensioner nås genom att högerklicka på ett diagram och välja Egenskaper eller genom att välja Egenskaper från Objekt-menyn när diagrammet är aktivt.

När man skapar ett diagram bör man fundera över följande:

  • Vad vill jag visa? (Vad ska höjden på staplarna i diagrammet motsvara?) Svaret kan vara summan av försäljning eller något liknande. Detta ställs in under fliken Uttryck.
  • Vad vill jag gruppera efter? (Vilka fältvärden vill jag använda som etiketter för staplarna i stapeldiagrammet?) Svaret kan vara per land eller något liknande. Detta ställs in under fliken Dimensioner.

Ett diagram kan visa en eller flera dimensioner. Den övre gränsen beror på diagramtyp, hur komplexa data som ska visas samt det tillgängliga minnet. Cirkel-, linje- och X-Y-diagram kan visa högst två dimensioner, medan stapel- och rutnätsdiagram kan visa tre. Polär- och trattdiagram kan endast visa en enda dimension – mätare visar inga dimensioner alls. Ytterligare dimensioner ignoreras.

En diagramdimension får sina värden från ett fält som specificeras på sidan Egenskaper Diagram: Dimensioner. En dimension kan även bestå av en grupp fält (se Redigera grupper nedan).

En dimension kan vara ett enda fält, en grupp eller ett uttryck (beräknad dimension). Det kan även vara en syntetiskt skapad dimension.

Syntetiska dimensionsfunktioner

Flytta fält fram och tillbaka genom att välja dem med hjälp av klick eller Ctrl-klick, med hjälp av knapparna Lägg till> eller <Ta bort eller genom att dubbelklicka på valen direkt.

Diagramdimensioner kan även beräknas utifrån ett uttryck.

Denna egenskapsdialog används för att definiera dimensioner.

Tillgängliga fält/grupper

Visar alla fält/grupper som är tillgängliga för att användas som dimensioner (dvs. längs x-axeln i ett typiskt stapeldiagram). Fältgrupper föregås av en vertikal pil för hierarkiska grupper eller en böjd pil för cykliska grupper. Grupper definieras på sidan Egenskaper Dokument: Grupper. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.
Olika diagramtyper kan visa olika många dimensioner.
Alla fält som visas i mer än en intern tabell föregås av en nyckelsymbol. Cirkel- linje- och X-Y-diagram kan inte visa mer än två dimensioner. I stapeldiagram kan man visa upp till tre dimensioner.

Dokumentegenskaper: Grupper

Visa systemfältNär detta alternativ är markerat visas systemfälten i kolumnen Tillgängliga fält/grupper.
Visa fält från tabellHärifrån kontrollerar du vilka fält eller grupper som ska visas i listan över Tillgängliga fält/grupper. I listrutan visas normalt alternativet Alla tabeller.
Alternativet Alla tabeller (kvalificerade) visar fälten kvalificerat utifrån de tabeller de förekommer i. Detta innebär att nyckelfält (kopplade fält) kan visas mer än en gång. (Detta alternativ används enbart för visning och har inget att göra med kvalificerande fält (Qualify) i laddningsskriptet.)
Det är också möjligt att visa fält från en tabell i taget. Observera att tillgängliga grupper alltid visas i listan.
Redigera grupper... Den här knappen öppnar sidan Egenskaper Dokument: Grupper. Här kan fältgrupper som ska användas som dimensioner ställas in.
Animera... Öppnar dialogen Animering. Här kan du använda diagrammets första dimension för animering. Det går bara att animera ritade diagram (utom cirkeldiagram). Funktionaliteten är till viss del begränsad när man använder animering.
Spaljé... Öppnar dialogen Spaljéinställningar där man kan skapa en uppsättning diagram baserade på den första dimensionen. Alla typer av ritade diagram kan göras om till spaljévisning.
Dimensioner som används

Denna lista innehåller de dimensioner som för tillfället är valda för att användas i diagrammet. Antalet dimensioner som kan användas varierar beroende på diagramtyp. Överflödiga dimensioner för en diagramtyp kommer att ignoreras. Dimensionsdataceller som används i tabeller kan formateras dynamiskt med hjälp av attribututtryck. När ett attribut-uttryck anges för en dimension ändras färgen för dess ikon från gråskala till färg. För Textformat ändras färgen från grått till svart. Dessa inställningar har företräde framför diagraminställningar. Klicka på expansionsikonen '+' som finns framför varje dimension för att visa dess platshållare eller dimensionens attribututtryck.
Bakgrundsfärg
Dubbelklicka på Bakgrundsfärg för att ange ett attribututtryck som beräknar dimensionscellens bakgrundsfärg. Uttrycket som används bör returnerar en giltig färgrepresentation (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå komponenterna enligt Visual Basic). Detta gör man med hjälp av en av de speciella färgfunktionerna för diagram. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.
Textfärg
Dubbelklicka på Textfärg för att ange ett attribututtryck som beräknar dimensionscellens textfärg. Uttrycket som används bör returnerar en giltig färgrepresentation (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå komponenterna enligt Visual Basic). Detta gör man med hjälp av en av de speciella färgfunktionerna för diagram. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Textformat
Dubbelklicka på Textformat för att ange ett attribututtryck som beräknar teckenstil för texten i tabellcellen för varje dimensionscell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Med hjälp av knapparna Flytta fram och Flytta bak kan dimensioner i listan Dimensioner som används sorteras.

Lägg till beräknad dimension...

Lägger till en ny dimension och öppnar den för redigering i dialogen Redigera uttryck. En diagramdimension ligger ofta i ett enda fält, men den kan även beräknas dynamiskt. En beräknad dimension består av ett uttryck där ett eller flera fält ingår. Alla standardfunktioner kan användas. Aggregeringsfunktioner får inte användas, men aggr-funktionen kan inkluderas för att åstadkomma en nästlad aggregering. Se Aggr.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Redigera... Öppnar dimensionen för redigering i dialogen Redigera uttryck. Se Lägg till beräknad dimension... ovan.
Inställningar för vald dimension

I denna grupp finns inställningar för enstaka dimensioner.
Villkor för aktivering
Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att du klickar på knappen ... i redigeringsrutan nedan.

Visa inte om värde är NULL
Om detta alternativ är markerat kommer den valda dimensionen under Dimensioner som används inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.
Visa alla värden
Aktivera detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden oavsett urval. Eftersom uttrycksvärdet är noll för uteslutna dimensionsvärden måste Dölj nollvärden vara avmarkerat på sidan Presentation för att Visa alla värden ska fungera. Visa alla värden gäller inte om du använder ett uttryck såsom dimension.
Visa teckenförklaring
När Visa teckenförklaring är markerat visas "namnen" på fältvärdena längs x-axeln.
Etikett
När alternativet Etikett är markerat visas fältnamnet. I textrutan nedan kan etiketter redigeras. Etikettexten kan även definieras som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av texten. Klicka på ...-knappen för att öppna dialogen Redigera uttryck om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Avancerat...
Den här knappen öppnar dialogen Avancerade fältinställningar där du ställer in hur fältvärden ska representeras i bildform och speciella textsökningsalternativ.

Advanced Field Settings

Kommentar
Ett kommentarsfält där den valda dimensionen kan beskrivas. Kommentaren kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Sidbrytningar
Denna inställning gäller endast hur sidbrytningar används i utskrift från en pivottabell eller rak tabell. Det finns tre lägen med följande effekter:

Inga brytningar
Kommer endast att införa sidbrytningar i slutet av varje sida enligt vad som är nödvändigt.
Villkorsstyrda brytningar
Ingen sidbrytning införs om alla rader med efterföljande dimensionsvärde kan skrivas ut på den aktuella sidan.
Tvingade brytningar
Infogar en sidbrytning där dimensionsvärdet ändras.

Egenskaper diagram: Dimensionsbegränsningar

Dimensionsbegränsningar kan anges för alla diagramtyper, utom för mätare och pivottabeller.

På fliken Dimensionsbegränsningar anges hur många dimensionsvärden som kan visas i ett visst diagram.

Här följer en beskrivning av de tre alternativen i listrutan. Listrutan innehåller tre värden: Primärt, Högsta och Lägsta. Värdena anger hur beräkningen ska sorteras i beräkningsmotorn innan den returneras till diagrammotorn. Något av alternativen måste vara valt för att dimensionen ska kunna begränsas. Sorteringen påverkar endast det första uttrycket, utom i pivottabeller där den primära sorteringen kan förbigå sorteringen för första dimensionen.

Denna egenskapsdialog används för att ange dimensionsbegränsningar. Varje dimension i diagrammet konfigureras enskilt.

Begränsningar

Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket
Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.

Visa endast
Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.

Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Ange det antal värden som ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som är:
Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ. Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som sammanlagt ger:
När detta alternativ är markerat ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck. Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Observera: Negativa värden inkluderas inte när summan av ackumulerade begränsningar beräknas. Vi rekommenderar inte användning av relativa begränsningar för fält som kan innehålla negativa värden.
Observera: Om du lägger till en begränsning i en beräknad dimension och data sorteras utifrån samma beräknade dimension, används dimensionsbegränsningen innan sorteringsordningen används.
AlternativVisa övriga
När detta alternativ är aktiverat visas ett segment, Övriga, i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa totalvärde
Diagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Övergripande grupperingsläge
Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Uttryckstotaler jämfört med dimensionstotaler

Dimensionstotaler skapas av beräkningsmotorn och returneras till diagrammotorn i form av separata rader (eller dimensionsvärden). Detta påverkar raden Övriga. Skillnaden mellan uttryckstotaler och dimensionstotaler visas nedan.

Uttryckstotaler och dimensionstotaler

När dimensionstotaler används kan man beräkna delsummor inom en rak tabell.

Egenskaper diagram: Uttryck

För att nå fliken Egenskaper diagram: Uttryck högerklickar du på ett diagram eller en tabell och väljer Egenskaper från Objekt-menyn.

När man skapar ett diagram bör man fråga sig två saker:

  • Vad ska höjden på staplarna etc. illustrera? Detta motsvarar ett eller flera Uttryck (t ex sum of NetSales).
  • Hur ska mina data grupperas? Detta motsvarar en eller flera Dimensioner (t ex per Land).
Observera: Dialogen Uttryck ser inte likadan ut för olika diagram- och tabelltyper. Om ett alternativ är "gråat" är det inte tillgänglig för just den diagram- eller tabelltypen.
Uttryckslista

Uttryckslistan i rutan uppe till vänster är en fullständig trädkontroll med åtskilliga kontrollalternativ. Dessa beskrivs nedan:
Framför varje uttryck (eller grupp av uttryck) visas en expansionsikon (en ruta med ett ' + ' ). Om man klickar på ikonen öppnas underliggande sub-uttryck eller attribut-uttryck. Samtidigt ersätts ikonen av en hopfällningsikon ( ' - ' ). Vissa plottningsvarianter utnyttjar hjälputtryck, d v s en uppsättning av två eller flera uttryck vilka tillsammans definierar plottnings-symbolen (t ex varianterna Börs och Lådagram som beskrivs nedan).
Uttrycksdata kan även formateras dynamiskt med hjälp av attribututtryck. Om man klickar på expansionsikonen framför ett uttryck visas platshållarna för dimensionens attribututtryck. Dessa är:

Bakgrundsfärg
Redigera standarduttrycket för Bakgrundsfärg för att skapa ett attribututtryck som beräknar datapunkters färg vid plottningen. Den beräknade färgen har företräde framför standardinställningen för färger i QlikView och måste ha en giltig färgrepresentation, vilket kan åstadkommas med hjälp av programmets färgfunktioner för diagram. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart. Ett attribututtryck för Textfärg kan skapas med motsvarande metod.

Färgfunktioner

Textfärg
Ett hjälputtryck för Textfärg kan skapas med samma metod som bakgrundsfärgen (se ovan).

Textformat
Redigera uttrycket Textformat för att ange ett attribututtryck som beräknar teckensnittets utseende för text som är associerad till datapunkten (för tabeller: texten i tabellcellen för varje dimensionscell. Det beräknade textformatet har företräde framför tabellstilen som anges i Egenskaper diagram: Format. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text. Observera att = är obligatoriskt framför strängen.

Cirkel-popout
Klicka på Framdragen tårtbit för att lägga till ett attribututtryck för att räkna ut huruvida tårtbiten som associeras till datapunkten ska ritas i ett framdraget läge. Attribututtrycket fungerar endast på cirkeldiagram.

Flytta stapel
Klicka på Flytta stapel för att ange ett attribututtryck för att kalkylera hur en stapel eller ett stapelsegment som associeras med datapunkten ska flyttas. Flytten kan vara positiv eller negativ och kan flytta stapeln eller segmentet åt motsvarande håll. Detta är t ex användbart när man gör så kallade vattenfallsdiagram. Den här typen av attribututtryck påverkar endast stapeldiagram.

Linjetyp
Klicka på Linjetyp för att ange ett attribututtryck för att beräkna linjetypen för den linje eller de linjesegment som associeras med datapunkten. Denna typ av attribututtryck kan endast användas med linje-, kombinations- och polärdiagram. Linjens relativa bredd kan kontrolleras genom att man lägger till taggen <Wn> där n är en multiplikationsfaktor som används på diagrammets standardlinjebredd. Talet n måste vara ett reellt tal mellan 0,5 och 8. Exempelvis: <W2,5>. Linjens typ ställer du in genom att inkludera taggen <Sn> där n är ett heltal mellan 1 och 4 som anger linjetypen (1=hel, 2= streckad, 3=prickad, 4=streckad/prickad). Exempelvis: <S3>. Taggarna <Wn> och <Sn> kan kombineras fritt men endast den första förekomsten av vardera tagg räknas. Taggarna måste omges av enkla citattecken.

Visa värde
Klicka på Visa värde för att ange ett attribututtryck för att beräkna om datapunktens rityta ska kompletteras med ett värde på datapunktsvärde även om Värden på datapunkt inte har valts som huvuduttryck. Om Värden på datapunkter är valt för huvuduttrycket ignoreras attribututtrycket. Den här typen av attribututtryck berör endast stapel-, linje-, tårt-, tratt-och kombinationsdiagram.

Lägg tillNya uttryck och hjälputtryck kan skapas med hjälp av Lägg till-knappen. Alternativet kan även nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar i listan över uttryck.
Ta bortMed knappen Tag bort kan tidigare skapade uttryck avlägsnas från listan. Alternativet kan även nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck i listan över uttryck.
KopieraAlternativet Kopiera kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck eller sub-/attribututtryck i listan över uttryck. När man använder kommandot på ett huvud-uttryck, kopieras alla data och inställningar som är associerade med diamgram-uttrycket (inklusive etikett) till Urklipp som en del av xml. Uttrycket kan därefter klistras tillbaka in i samma diagram eller vilket annat QlikView-diagram som helst i samma eller ett annat document. Om kommandot används på ett attribut-uttryck kommer endast dess definition att kopieras. Ett attribut-uttryck kan därefter klistras in i alla huvud-uttryck i samma eller i ett annat diagram.
Exportera...Alternativet Exportera kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck i listan över uttryck. När man använder kommandot på ett huvuduttryck, kan alla data och inställningar som är associerade med diagramuttrycket (inklusive etikett) exporteras till en xml-fil. Uttrycket kan därefter importeras tillbaka in i samma diagram eller vilket annat QlikView-diagram som helst i samma eller ett annat dokument. Kommandot öppnar dialogen Exportera uttryck där man kan välja var exportfilen ska sparas. Filen får tillägget Ex.xml.
Klistra inAlternativet Klistra in kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar på ett uttryck eller sub-/attribututtryck i listan över uttryck. Om ett huvud-uttryck tidigare har kopierats till Urklipp, kan det klistras in i den tomma ytan i listan över uttryck. Så skapas ett nytt uttryck som är identiskt med det kopierade. Om ett attribut-uttryck har kopierats, kan det klistras in i ett huvud-uttryck.
ImporteraAlternativet Importera kan endast nås via kontextmenyn som visas när man högerklickar i den tomma ytan i listan över uttryck. Kommandot öppnar en dialog där man kan bläddra till uttryck som har exporterats. Det importerade uttrycket visas som ett nytt uttryck i diagrammet.
Flytta fram
Flytta bak
Om flera uttryck visas, kan de sorteras inbördes med hjälp av knapparna Flytta fram och Flytta bak. Detta påverkar i vilken ordning kolumner etc. visas i diagrammet.
GruppGruppera-knappen kan användas för att sätta samman uttryck till en eller flera cykliska grupper, förutsatt att två eller flera uttryck finns tillgängliga. I QlikView-layouten kan man cykliskt växla mellan uttryck som tillhör en viss grupp genom att klicka på den cyklings-ikon som visas i diagrammet (= Cykla grupp). Högerklicka på en cyklings-ikon för att visa en popup-lista med de uttryck som ingår i gruppen och inte används för närvarande. De kan väljas direkt.
Observera:

Sammanblanda inte Cykelgrupp med cykliska grupper!

Cykliska (icke-hierarkiska) grupper

Dela upp gruppOm man väljer ett uttryck tillhörande en grupp och klickar på Dela upp grupp, extraheras uttrycket från gruppen. Om endast ett uttryck återstår i cyklings-gruppen efter extraktionen, extraheras även detta uttryck och gruppen upplöses.
AktiveraOm kryssrutan kryssas ur utelämnas uttrycket från diagrammet.
RelativOm denna kryssruta är markerad kommer diagrammet att visa resultatet i procent i stället för i absoluta tal. Detta alternativ saknas för pivottabeller.
OsynligOm detta alternativ markeras, ritas inte resultatet av uttrycket. Diagrammet kommer emellertid att reservera utrymme för uttrycket i ritytan.
VillkorOm du aktiverar detta alternativ kan du ange ett villkor, som bygger på det aktuella valet, som avgör om uttrycket ska visas eller ej. Om villkoret är TRUE eller NULL visas uttrycket. Om villkoret är FALSE visas uttrycket inte.
EtikettFramför uttryckets etikett visas en eller flera ikoner som indikerar aktuell diagramtyp och/eller Visningsalternativ för uttrycket (se nedan).
DefinitionVisar hur det markerade uttrycket är uppbyggt. Man kan redigera uttrycket direkt i denna ruta. När man klickar på knappen ... öppnas dialogen Redigera uttryck.
KommentarDetta är ett kommentarsfält där uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion.
VisningsmöjligheterGruppen används för vidare modifiering av hur datapunkter plottas eller av vad som skrivs i uttryckens celler i tabeller. Observera att vissa alternativ endast existerar för vissa diagramtyper, vissa alternativ ej kan kombineras samt att vissa alternativ kräver ett eller flera ytterligare uttryck för att kunna utföra kompexa plottningar.

Stapel
Visar det valda uttryckets värden som staplar. Alternativet är tillgängligt endast för stapel- och kombinationsdiagram.

Symbol
Visar värdena i det valda uttrycket som symboler. Alternativet är tillgängligt endast för linje- och kombinationsdiagram. Du kan välja mellan ett antal symboler i listrutan.

Linje
Visar värdena i det valda uttrycket som linjer. Alternativet är tillgängligt endast för linje- och kombinationsdiagram. I listrutan kan du välja mellan Normal, Jämn och tre sorters Trappsteg.

Aktie
Markera denna kryssruta om uttrycket ska ritas som en börsnotering. Uttrycket inleds med en specell ikon i listan över uttryck och visas som en tom platshållare med fyra sub-uttryck. Det första sub-uttrycket används för att rita den högsta punkten i börsnoteringen. Det andra sub-uttrycket används för en lägsta punkt. Dessa två sub-uttryck måste innehålla giltiga uttryck för att börsmarkören ska ritas. Det tredje sub-uttrycket är valfritt - om det används visar det stängningsvärdet. Det fjärde sub-uttrycket är valfritt - om det används visar det öppningsvärdet. När Börs markeras för uttrycket skapas automatiskt nya, tomma sub-uttryck. När Börs har valts för ett uttryck kan varken Stapel, Symbol, Linje, Lådagram eller Felstaplar väljas för samma uttryck. På samma sätt kan inte Börs väljas när något av dessa alternativ redan valts för ett uttryck. Alternativet finns endast för kombinationsdiagram.

Lådagram
Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska ritas som ett lådagram. Lådagram används ofta för att visa statistiska data. Uttrycket inleds med en specell ikon i listan över uttryck och visas som en tom platshållare med fem sub-uttryck. Det första sub-uttrycket används för att rita den högsta punkten i lådagrammet. Det andra sub-uttrycket används för en lägsta punkt. Dessa två uttryck måste innehålla giltiga uttryck för att lådagrammet ska ritas. Tredje, fjärde och femte sub-uttrycket är valfria. Om de används anger dessa sub-uttryck en median, ett övre morrhår och ett nedre morrhår. Ett vanligt komplement till lådagram är så kallade utliggare för extremvärden. Dessa kan skapas genom att rita separata uttryck som symboler. När Lådagram markeras för bas-uttrycket skapas automatiskt nya, tomma sub-uttryck. När Lådagram har valts för ett uttryck kan varken Stapel, Linje, Symbol, Börs eller Felstaplar väljas för samma uttryck. Lådagram kan inte väljas för ett uttryck om något av dessa alternativ redan är valt för uttrycket. Alternativet finns endast för kombinationsdiagram.

Felstaplar
Markera denna kryssruta om ett eller två uttryck som följer det valda uttrycket som hjälputtryck för felstaplar ska ritas ovanför datapunkterna. Om Symmetrisk väljs kommer endast ytterligare ett hjälputtryck att användas och ritas symmetriskt runt datapunkten. Om Asymmetrisk väljs kommer två hjälputtryck att användas och ritas ovanför respektive nedanför datapunkten. Uttrycken för felstaplarna ska returnera positiva tal. De hjälputtryck som används för felstaplar föregås av sina ikoner (symmetrisk) (asymmetrisk hög) eller (asymmetrisk låg) i listan över Uttryck och kan inte användas till något annat i diagrammet. Om inga uttryck finns definierade efter det valda uttrycket, kommer nya "attrapp-uttryck" att genereras automatiskt. Alternativet är tillgängligt endast för stapel-, linje- och kombinationsdiagram.

Värden på datapunkt
Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska skrivas som text ovanför datapunkterna. Alternativet finns endast för stapel-, linje-, kombinations- och cirkeldiagram. När det används för cirkeldiagram visas talen intill sektorerna.

Text på axeln
Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska skrivas som text på varje x-axelvärde, axel och axeletikett. Alternativet är tillgängligt endast för stapel-, linje- och kombinationsdiagram.

Text som pop-up
Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska visas som ett popup-meddelande när du hovrar över en datapunkt i diagrammet. Detta alternativ kan användas separat eller tillsammans med något av de andra visningsalternativen. Alltså kan man ha ett uttryck som inte visas i själva diagrammet utan bara i popup-meddelanden vid hovring.
Visningsmöjligheter

Representation
Alternativet finns bara för raka tabeller och pivottabeller.

Text
Uttryckets värden tolkas och visas alltid som text.

Bild
När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje uttrycksvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en lagrad bildfil (t ex C:\Mypic.jpg) eller direkt i själva qvw-dokumentet (t ex qmem://<Name>/<Peter>). Om QlikView misslyckas med att tolka fältvärdet som en giltig bildreferens, kommer själva värdet att visas istället, såvida inte alternativet Göm text när bild saknas har markerats.

Cirkelformad mätare, Linjär mätare, Trafikljus, LED-mätare
Oavsett vilken mätare du väljer kommer mätaren att sättas in i den tillgängliga cellen som en bild. Mätarens layout kan ändras i dialogen Egenskaper diagram: Presentation som nås från knappen Mätarinställningar.

Minidiagram
När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycksvärdena i form av ett stapel- eller linjediagram. Diagrammet visas i den tillgängliga tabellcellen. De visuella inställningarna för mätaren kan ändras via knappen Mätarinställningar. Alternativet finns bara för raka tabeller.

Mini chart settings

Observera: Minidiagrammet visas inte vid export till Excel.

Länk
Välj detta alternativ för att skriva in ett uttryck i fältet Definition och skapa en klickbar länk i tabellcellen. Uttrycket bör returnera en text som kan tolkas som VisadText<url>LänkTexten. VisadText kommer att visas i tabellcellen och LänkTexten är länken som öppnas i ett nytt webbläsar-fönster. Om en länk är definierad blir värdet i tabellcellen understruket. Om ingen länk är definierad blir inte värdet understruket. Observera att det inte är möjligt att göra urval i en cell som är representerad som Länk. När man klickar på knappen ... öppnas dialogen Redigera uttryck.
Exempel:
=Name & '<url>' & Link
=Name & '<url>www.qlikview.com'
där Namn och Länk är tabellfält som läses in i skriptet.

Formatering
Endast tillgänglig när alternativet Bild är aktiverat ovan. Alternativet finns bara för raka tabeller och pivottabeller. Denna inställning beskriver hur QlikView formaterar bilden så att den passar i cellen. Det finns fyra alternativ: 

Sträck inte ut
Bilden visas som den är utan att sträckas ut. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av cellen fylls.
Fyll
Bilden sträcks ut så att hela cellens yta fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av cellytan utan att bildförhållandet ändras.
Fyll med bibehållet bildförhållande
Bilden sträcks ut så att cellen fylls i båda riktningar med bibehållet bildförhållande. Detta brukar innebära att bilden beskärs i någon riktning.
Ackumulering

Via inställningarna i denna grupp väljer man om värdena i diagrammet ska ackumuleras eller ej. I ett ackumulerat diagram läggs varje y-värde till följande x-värdes y-värde. I ett ackumulerat stapeldiagram som visar summan av försäljning per år läggs till exempel värdet för år 2010 ihop med år 2011. Om diagrammet innehåller flera uttryck väljer du det uttryck vars värden ska ackumuleras i uttryckslistan. Detta alternativ saknas för pivottabeller.

Ingen ackumulering
Det valda diagramuttryckets y-värden ackumuleras inte.

Full ackumulering
Varje y-värde ackumulerar alla tidigare y-värden för uttrycket. Se ovan under Ackumulering. Fullständig ackumulering fungerar inte för flera dimensioner som innehåller värdena null eller 0.

Observera: Fullständig ackumulering fungerar inte om spaljédiagrammet är aktiverat.

Ackumulera n steg bakåt
Talet i rutan anger hur många y-värden i uttrycket som ska ackumuleras. Se ovan under Ackumulering.

Total/Relativ

Gruppen är endast aktiv för det valda uttrycket för raka tabeller. Det finns tre möjliga inställningar:

Inga totaler
Totaler beräknas inte för det valda uttrycket.
Uttryckets total
Uttryckets total utvärderad på nästa nivå. Om ett uttryck genererar de genomsnittliga månadslönerna för ett antal anställda, kommer Uttryckets total att generera det totala medelvärdet för samtligas löner.
F(x) of Rows
Med detta alternativ kommer de individuella värdena för varje datapunkt (varje stapel i ett stapeldiagram, varje rad i en rak tabell, etc.) för det valda uttrycket att aggregeras med hjälp av den valda aggregeringsfunktionen (typfallet är summering).

Observera: Värdet för Första sträng eller Sista sträng är det högsta eller lägsta värdet, i alfanumerisk ordning, som hittas i tabellen. Den alfanumeriska ordningen börjar med 0 till 9 följt av A till Z.
Bredd på stapelramAnger bredden för den kantlinje som omger staplar ritade av detta uttryck, för stapeldiagram och kombinationsdiagram. Värdet kan anges i mm, cm, tum (", inch), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Uttryck som teckenförklaringNär flera uttryck används samtidigt, kommer detta alternativ att visa en etikett med uttrycken och deras korresponderande färger intill diagrammet.
Trendlinjer

I vissa QlikView-diagram kan uttrycket kompletteras med eller ersättas av statistiska trendlinjer. Trendlinjer kan bara visas i X-Y-diagram, linjediagram samt i stapel- eller kombinationsdiagram med maximalt en dimension och ett uttryck i form av staplar. För andra diagramtyper är inställningarna i gruppen Trendlinjer inte tillgängliga. I X-Y-diagram behandlas datapunkterna som om y=f(x). I stapel-, linje- och kombinationsdiagram kan man avmarkera alla alternativ i Visningsalternativ och ändå lägga till trendlinjer. Dessa kommer då att ritas utan de bakomliggande datapunkterna. Trendlinjer i stapel-, linje-, och kombinationsdiagram kan extrapoleras genom inställningar för historik och/eller prognos på sidan Axlar. De extrapolerade linjerna blir streckade. Trendlinjer i diagram med en diskret x-axel visas som linjer med symboler. På en kontinuerlig axel visas bara linjer.

Medelvärde
Medelvärdet visas som en rak linje.
Linjär
Ritar en linjär regressionslinje.
Polynom av 2:a graden
Ritar en polynomanpassning av andra graden.
Polynom av 3:e graden
Ritar en polynomanpassning av tredje graden.
Polynom av 4:e graden
Ritar en polynomanpassning av fjärde graden.
Exponentiell
Ritar en exponentiell trendlinje.
Visa ekvation
Om denna kryssruta markeras för ett visst uttryck förses detta uttrycks trendlinjer med den trendlinje-ekvation som uttrycks som text i diagrammet.
Visa R2
Om denna kryssruta markeras för ett visst uttryck förses detta uttrycks trendlinjer med bestämningskoefficienten som uttrycks som text i diagrammet.

Linjär regression i tabelldiagram

Egenskaper diagram: Sortera

Sidan Egenskaper diagram: Sortera öppnas genom att högerklicka på ett diagram och välja Egenskaper från Objekt-menyn.

Här bestämmer du hur diagrammets dimensioner ska sorteras. Det finns flera valmöjligheter.

Sidan Egenskaper diagram: Sortering för raka tabeller innehåller några andra alternativ.

Egenskaper diagram: Sortera (Rak tabell)

Listan Dimensioner innehåller diagrammets dimensioner. När du vill välja en sorteringsordning markerar du en dimension och väljer en eller flera sorteringsordningar till höger.

Y-värdeDimensionsvärden sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
TillståndDimensionsvärden sorteras efter sitt logiska tillstånd, till exempel valda värden före möjliga, före uteslutna värden.
UttryckDimensionsvärden sorteras efter det uttryck som anges i textrutan nedanför detta sorteringsalternativ.
FrekvensDimensionsvärden sorteras efter antalet förekomster i tabellen.
Numeriskt värdeDimensionsvärden sorteras efter numeriskt värde.
TextDimensionsvärden sorteras i alfabetisk ordning.
LaddningsordningDimensionsvärden sorteras i ursprunglig laddningsordning.

Gruppen är hierarkiskt ordnad uppifrån och ned. När två sorteringsordningar väljs samtidigt kommer den övre att prioriteras. Du kan vända på sorteringsordningen genom att växla mellan Stigande och Fallande eller A -> Z och Z -> A.

Om du klickar på knappen Standard får dimensionsvärdena den standard som är angiven i dialogen Dokumentegenskaper: Sortera.

Kryssrutan Förbigå sorteringsordning inom grupp är endast tillgänglig när en gruppdimension är vald i listan över Dimensioner. Normalt bestäms sorteringsordningen i en gruppdimension för varje enskilt fält inom gruppen via Egenskaper grupp. Genom att aktivera detta alternativ kan man förbigå sådana inställningar på gruppnivå och istället tillämpa en enda sorteringsordning för dimensionen, oavsett vilket fält i gruppen som är aktiverat.

Egenskaper diagram: Presentation (Pivottabell)

I gruppen Dimensioner och uttryck visas alla fältdimensioner och uttryck som förekommer i pivottabellen i en lista. Välj en post i listan för att göra ändringar i den.

ListrutaOm alternativet är aktiverat för en fältkolumn kommer en listruteikon att visas till höger i kolumnrubriken. Klicka på ikonen för att fälla ut en listbox där det valda fältets alla fältvärden visas. Nu kan man göra val och söka på samma sätt som om fältet vore en rad i en multibox.
Etikett för kolumn/radDen text som skrivs in här kommer att visas som titeletikett för den valda dimensionen eller uttrycket (om sådant finns).
Etikett på totalerHär kan man ange den text som ska visas i cellerna för totaler. Om ingen etikett anges, används textsträngen "Total".
Visa delsummorVisar delsummor i pivottabellen.
JusteringI denna grupp kan etiketter och data i pivottabellens uttryck justeras. Etikett, Data (Numeriska) och Data (Text) kan oberoende av varandra ställas in på Vänster, Centrerat eller Höger. När celler och etiketter innehåller flera rader kan Etikett (Vertikal) och Data (Vertikal) anges till Övre, Centrerad eller Nederkant.

 

Tillåt pivoteringOm alternativet är avmarkerat avaktiveras pivottabellens vanliga pivoteringsfunktion.
Vertikal text på kolumnetiketterTexten i kolumnrubrikerna roteras och visas lodrätt.
UrvalsindikatorerNär detta alternativ är markerat visas en färgad indikator i rubriken för alla fältdimensioner där val har gjorts.
Alltid helt utfälldAlternativet innebär att det inte går att dölja dimensioner genom att klicka på "-"-ikonerna.
Visa inte expansionsikoner i utskriftMarkera denna kryssruta om "+"- och "-"-ikonerna för visa- och dölj-funktionen inte ska visas när pivottabellen skrivs ut.
Dölj nollvärdenKryssrutan tar bort kolumner eller rader som enbart innehåller nollvärden från tabellen.
Visa inte saknade värdenKryssrutan tar bort kolumner eller rader som är tomma från tabellen.
Komplettera med saknade värdenOm denna kryssruta är markerad kommer alla celler i korstabeller som motsvarar kombinationer av dimensioner som saknas att mappas till ett reguljärt null-värde. Detta gör det möjligt att använda uttryck för att testa null, attribututtryck och formatstilar som ska tillämpas. Denna inställning är aktiverad för alla pivottabeller som skapas i QlikView 7.5 och senare versioner.
Null-symbolSymbolen som anges här används för att visa null-värden i tabellen.
Symbol saknasSymbolen som anges här används för att visa saknade värden i tabellen.

I gruppen Subtotaler görs inställningar för hur totaler och subtotaler ska visas i pivottabellen.

Subtotaler överstOm detta alternativ är markerat kommer totalerna att visas längst upp till vänster i pivottabellen.
Subtotaler längst nerOm detta alternativ är markerat visas totaler längst ned till höger i pivottabellen.

I gruppen Radbrytning (dataceller för uttryck) kan du ange att värden ska visas på flera rader. Detta är användbart för längre textsträngar.

Radbryt rubriktextOm detta alternativ är markerat kommer innehållet i en etikettcell att brytas på två eller fler rader. Höjd på rubrikrad anger antal rader i cellen.
Radbryt celltext

Samma som ovan, men inställningen påverkar dataceller. Värdet anges som Cellhöjd_Rader.

Egenskaper diagram: Värdeindikatorer

Sidan Egenskaper diagram: Värdeindikatorer är endast tillgänglig för pivottabeller och raka tabeller. Den öppnas genom att högerklicka på ett tabellfönster och välja kommandot Egenskaper i flytmenyn.

Värdeindikatorer används för att markera uttrycksvärden och visas genom att tillämpa ett annat teckensnitt, annan teckensnittsfärg och/eller cellfärg. Värden för olika intervaller ges vanligtvis olika indikatorer.

Värden kan anges för tre olika intervaller med alternativen Övre >=, Normal och Nedre <=, var och en med olika inställningar. Det övre intervallet anger värden över det numeriska värde som angavs i redigeringsrutan, det nedre intervallet anger värden under det angivna värdet. Normala värden är värden mellan dessa två gränser. Text-värden är värden som saknar en giltig numerisk tolkning.

Egenskaper diagram: Format

Den här dialogen gäller för alla QlikView -tabeller: tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller. Här gör du inställningar för tabellens format

Aktuell stilVälj ett format i listrutan. Om värdet [Egen] visas i listrutan har en egen stil använts i tabellen. Om en av de fördefinierade stilarna åter väljs för inställningen för Stil går den egna formateringen förlorad.
Ränder var _ radHär kan man ange om tabellen ska ha ränder och vilka intervall som i så fall ska gälla för dessa.
IndragDenna inställning gäller endast pivottabeller. Om man markerar alternativet får man en variant på tabellen som är särskilt användbar när man behöver få plats till ett antal dimensionsetiketter inom en begränsad tabellbredd.
Använd endast etikett på första dimensionen
Denna inställning är endast tillgänglig för pivottabeller med Indrag och ändrar pivottabellen ytterligare.
Vertikala kantlinjer på dimensionscellerDenna inställning avgör ifall vertikala cellavgränsningar ska visas för dimensionskolumner.
Lodräta kantlinjer på uttryckscellerSom ovan, men för uttryckskolumner.
Kantlinje ovanför

Under förutsättning att ett Avstånd har angivits i dialogen Avancerade inställningar för fält kan tabellens stil anpassas något genom att markera detta alternativ.

Advanced Field Settings

Bakgrund... Öppnar dialogen Bakgrundsinställningar.
Genomskinlighet på cellbakgrundsfärgenOm en färg eller bild är angiven i Bakgrundsinställningar kan man här reglera genomskinligheten för denna färg eller bild i cellbakgrunden..
Genomskinlighet på cellkantenAnger hur mycket cellkanterna ska synas.

Egenskaper diagram: Tal

Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:

Uttryckets standardVisar numeriska värden i det talformat som uttrycket anger.
TalVisar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
HeltalVisar numeriska värden som heltal.
Fastställd tillVisar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimal.
ValutaVisar numeriska värden med angivet format i textfältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
DatumVisar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
TidVisar värden som kan tolkas som tider i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
TidsmarkörVisar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatsträng. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
IntervallVisar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Knappen Visa i (%) fungerar för följande format: Tal, Heltal och Fastställd till.

Decimal- och Tusental-avgränsare kan anges i redigeringsrutorna för gruppen Avgränsare.

I redigeringsrutorna Symbol kan symboler för enhet, 1000, 1000 000 och 1000 000 000 anges.

Knappen ISO ställer in formatet för tid, datum och tidsangivelse till ISO-standard.

Knappen System ställer in formateringen till systeminställningarna.

Teckensnitt

Här kan du ställa in Teckensnitt, Stil och Storlek för texten.

Teckensnittet kan ställas in för vilket enskilt objekt som helst (Objektegenskaper: Teckensnitt), eller alla objekt i ett dokument (Tillämpa på objekt under Dokumentegenskaper: Teckensnitt).

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Dokumentegenskaper: Teckensnitt. Det finns två standardteckensnitt.

  1. Det första standardteckensnittet (Listboxar, diagram etc.)används för de flesta objekt, bland annat listboxar och diagram.
  2. Det andra standardteckensnittet (Textobjekt och knappar) används för knappar och textobjekt — objekt som normalt behöver större teckensnitt.

Dessutom kan standarddokumentteckensnitt för nya objekt anges under Användarinställningar: Teckensnitt.

För diagram, knappar och textobjekt (utom sökobjekt) kan dessutom en färg anges för texten. Färgen kan vara fast eller beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Man kan även ställa in:

BakgrundsskuggaOm detta alternativ är markerat visas texten med en bakgrundsskugga.
UnderstrukenOm detta alternativ är markerat visas texten med understrykning.

Ett exempel på det valda teckensnittet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av angiven typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

Intensitet på skuggaI listrutan Intensitet på skugga kan du ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Du kan även välja alternativet Ingen skugga.
Format ramFöljande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Fylld
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjektet är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
KantbreddDetta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel), punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
FärgKlicka på denna knapp för att öppna en dialog där du från färgpaletten kan välja en lämplig grundfärg för alla ramtyper.
RegnbågeSkapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald som Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt kan du inte välja ramtyp, utan endast Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan du göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställningar gör det möjligt att rita allt från cirkelrunda, elliptiska och superelliptiska till rektangulära arkobjekt. Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Runda hörnMarkera alternativet för att kunna göra runda hörn.
HörnDe hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk formEtt variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform för att runda hörnen.
HörnradieHär ställer du in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar du ett skikt i vilket du vill placera arkobjektet.

NedreEtt arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Normal-- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
NormalNär arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Normal-skiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Normal kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet.
ÖvreEtt arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Normal-skiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
AnpassadSkikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är dock tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layoutteman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger du villkor för när arkobjektet ska visas.

AlltidArkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.

Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan du välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

Tillåt flytta/ändra storlekOm detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klonaOm detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

Info

Anpassa efter dataRamarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar du ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

RullningsknapparAnger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när du klickar på knappen.
Bakgrund

Anger bakgrundsfärgen på rullningslisten. Välj en färg genom att klicka på knappen.

Bredd på rullningslistKontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil

Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.

Layoutnivå måste anges som Avancerat för att rullningslistens stil ska visas. Den här inställningen finns på fliken Allmänt , och du hittar den genom att öppna listrutan Inställningar och välja Dokumentegenskaper.

Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där du kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.

Namnlist

En namnlistinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En namnlistinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dokumentets egenskapsdialog.

På sidan Namnlist kan du specificera layoutalternativ som avviker helt från de som gäller för objektets allmänna layout.

Visa namnlistOm detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
TiteltextHär kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Använd knappen Teckensnitt... för att ändra namnlistens teckensnitt.

Styr vilken färg namnlisten ska ha i olika tillstånd. Inställningarna för Aktiva färger och Inaktiva färger kan göras oberoende av varandra.

Klicka på Bakgrundsfärg eller Textfärg för att öppna dialogen Färgyta. Bakgrundsfärgen kan vara enfärgad eller en toning. Detta anges i dialogen Färgyta. Textfärgen kan anges som Fast eller Uträknad med hjälp av färgfunktoner.

Färgfunktioner

RadbrytningOm detta alternativ är markerat kommer namnlistens text att radbrytas på två eller fler rader.
Namnlisthöjd (rader)Ange antal rader för namnlisten i denna ruta.

Storlek och placering för QlikView-objektet kan anges och justeras med hjälp av inställningarna för storlek och placering för arkobjekt i läget Normal eller Minimerad. Inställningarna mäts i pixlar:

X-pos.Anger det horisontella placeringen av arkobjektets vänstra sida i förhållande till arkets vänstra kant.
Y-pos.Anger den vertikala placeringen av arkobjektets övre kant i förhållande till arkets övre kant.
BreddAnger QlikView-arkobjektets bredd.
HöjdAnger QlikView-arkobjektets höjd.

Inställningar för justering av namnlistens text kan göras under Justering av namnlist.

HorisontellEtiketten kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerad eller Höger i namnlistens område.
VertikalEtiketten kan justeras vertikalt. Övre, Centrerad eller Nederkant i namnlistens område.

Ikoner i namnlist
Flera av arkobjektens objektmeny-kommandon kan konfigureras som ikoner. Välj vilka kommandon som ska visas som ikoner i namnlisten genom att markera kryssrutan till vänster om kommandona i listan.

Observera: Använd namnlistikoner med måtta. Alltför många ikoner kan förvirra användaren.
Tillåt minimeringOm detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
Automatisk minimeringAlternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
Tillåt maximeringOm detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Hjälptexten kan definieras som en dynamisk formel. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Exempelvis en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.