Kommentera i skriptet

Du kan infoga kommentarer och anmärkningar i skriptkoden eller avaktivera delar av skriptet genom att använda kommentarsmarkeringar. All text på en rad som följer // (två snedstreck) behandlas som en kommentar och exekveras inte när skriptet körs. Eller så kan du omsluta en koddel med /* och */.

Du kan även lägga till kommentarer i skriptet med hjälp av Rem-satsen.

Example:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

See also: