Importera bokmärken

Bokmärken importeras till en bokmärkesfil genom att välja Importera... från menyn Bokmärken. Då öppnas en dialog där du kan välja en QlikView-bokmärkesfil (med fil-tillägget .qbm). Sedan öppnas dialogen Importera bokmärken.

I dialogen Importera bokmärken finns en lista med alla bokmärken som ingår i den markerade bokmärkesfilen.

Observera: Bokmärken ska endast importeras till ett QlikView-dokument med fält och fältvärden som bokmärkena hänvisar till.
Bokmärken som kan importeras Till vänster listas alla bokmärken som definierats i bokmärkesfilen.
Aktuella bokmärken Till höger listas alla befintliga användar- eller dokumentbokmärken i dokumentet. Bokmärkenmåste importeras antingen som användarbokmärken eller dokumentbokmärken. Alternativknapparna upptill i dialogen används för att ange hur bokmärken importeras.
Importera Markera ett eller flera bokmärken i listan Bokmärken som kan importeras och klicka därefter på denna knapp för att importera dem.
Byt namn Öppnar dialogen Byt namn på bokmärke där du kan ange ett nytt namn för det markerade bokmärket innan importen utförs.