Filguiden: Alternativ

Filparametrar

Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I DIF-formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.

Satser

Urval... Öppnar dialogen Where-sats som gör det möjligt att skapa ett where-tillägg för load-satsen.
Rensa Återkallar omvandlingen och/eller where-satsen hos en korstabell.

Prefix

Crosstable Öppnar dialogen Korstabell där du kan ställa in parametrarna för att omvandla en korstabell till en tabell med tre (eller fler) kolumner.
Hierarki... Öppnar dialogen Hierarki – parametrar där du kan ange parametrarna för en hierarkisk tabell (parametrar så som de visas i skriptet inom parentes).
Radera Återkallar omvandligen för en korstabell eller hierarkisk tabell.

Observera att om både en korstabellomvandling och en where-sats används, kommer where-satsen att utvärderas först. Det är följaktligen inte möjligt att först omvandla en korstabell och därefter tillämpa en where-sats. Om man ändå behöver tillämpa en where-sats på en redan omvandlad tabell kan man lösa problemet med en tillfällig tabell:

TempTable: Crosstable (…) Load … från …;

RealTable: Load … resident TempTable där …;

Drop Table TempTable;