Gå till huvudinnehåll

Uttrycksöversikt

Dialogen visar alla dokument-, ark- och arkobjektuttryck i en enda lista. Från listan kan du redigera enstaka uttryck eller göra Sök/Ersätt på flera uttryck. Välj ett eller flera uttryck från listan. Vald rad visas i svart. Klicka nedanför det sista uttrycket för att avmarkera det.

I det översta vänstra hörnet på dialogen kan du markera fler än en kryssruta.

  • Uttryck i diagram

  • Diagramattribut

  • Färguttryck

  • Visningsvillkor

  • Övriga uttryck

Kolumner... Öppnar dialogen Kolumner där du kan ange vilka kolumner du vill visa i dialogen Uttrycksöversikt. Kolumnen Uttryck kan inte väljas bort.
Sök/Ersätt... Öppnar dialogen Sök/Ersätt där man kan söka efter och ersätta specifik text i den aktuella listan över uttryck. Det går också att göra flera ändringar i uttrycken.
Exportera... Knappen används för att exportera tabellen nedan till en textfil.
Använd Tillämpa de ändringar som gjorts i listan tillbaka till dokumentets, arkens och arkobjektens egenskaper utan att lämna dialogen. När man använder detta kommando sparas ändringarna även om man använder Avbryt för att lämna dialogen.
Redigera... När ett uttryck har valts i listan kan man använda denna knapp för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryckslistan i dialogens nedre del kan innehålla följande kolumner, beroende på de inställningar som gjorts i dialogen Kolumner (se nedan):

Ark-ID ID för arket där uttrycket finns. Är tom för dokumentuttryck.
Arknamn Namnet (fliktiteln) på arket där uttrycket finns. Är tom för dokumentuttryck.
ObjektID ID för arkobjektet där uttrycket finns. Är tom för dokument- och ark-uttryck.
Objektnamn Namnet på det objekt där uttrycket finns.
Läge Uttryckets placering med ett användarvänligt namn, t.ex. en enkel förklaring som visar vilken sorts uttryck det är.
Etikett Etiketten på objektets huvuduttryck.
Läge (Fullständigt) Uttryckets exakta placering inom egenskapsstrukturen. Beteckningen motsvarar objektegenskapshierarkierna i QlikView Automation- gränssnittet som förklaras i detalj i QlikView API-guiden.
Uttryck Uttryckets definition.

Ändringar som gjorts i denna dialog kan ångras med det vanliga Ångra-kommandot.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view