Gå till huvudinnehåll

Designverktygsfält

Designverktygsfältet i QlikView innehåller knappar för kommandon som utförs när man skapar eller ändrar ett dokuments layout. Verktygsfältet visas normalt inte. För att visa detta verktygsfält, välj Designverktygsfältet under Verktygsfält i Visa-menyn. Verktygsfältet som visas ovan är det ursprungliga verktygsfältet (före eventuell konfigurering).

Lägg till ark Lägger till ett nytt ark i dokumentet.
Flytta fram ark Flyttar det aktiva arket ett steg till vänster.
Flytta bak ark Flyttar det aktiva arket ett steg till höger.
Arkegenskaper Öppnar dialogen Arkegenskaper, från vilken man kan modifiera det aktiva arket.
Skapa listbox Skapar en listbox, som visar ett valt fält från en databastabell.
Skapa statistikbox Skapar en statistikbox, som visar statistiska fakta baserade på ett fälts möjliga värden.
Skapa tabellbox Skapar en tabellbox, som är lämplig för att visa information i form av poster.
Skapa multibox Skapar en multibox, som är lämplig för att visa olika egenskaper.
Skapa diagram Skapar ett diagram som visar fält och uträknade dimensioner.
Skapa indata-box Skapar en indata-box där man kan visa och föra in data i QlikView-variabler.
Skapa aktuella val-box Skapar en aktuella val-box där man kan visa de aktuella valen direkt i layouten.
Skapa knapp Skapar en knapp som utför kommandon i QlikView, t.ex. genväng, export m.m.
Skapa textobjekt Skapar ett objekt som kan innehålla textinformation eller bilder.
Skapa linje/pil-objekt Skapar ett linje/pil-objekt, vilket är lämpligt för att rita en linje eller pil i layouten.
Skapa Skjutreglage/kalenderobjekt Skapar ett nytt skjutreglage/kalenderobjekt.
Skapa Bokmärkesobjekt Skapar ett nytt bokmärkesobjekt.
Skapa sökobjekt Skapar ett nytt sökobjekt.
Skapa behållare Skapar en ny behållare.
Skapa Specialobjekt Skapar ett nytt specialobjekt.
Skapa tidsdiagram Öppnar Guiden Tidsdiagram där man kan skapa diagram där givna mått (uttryck) ska uppfyllas och ofta jämföras med olika tidsperioder, t.ex. innevarande år, förra året, i år till dags datum.
Hämta format Med denna knapp kan man kopiera formatering från ett arkobjekt till andra arkobjekt. För att kopiera format till ett enstaka objekt klickar man först på källobjektet, därefter en gång på knappen Hämta format och sedan på målobjektet. För att kopiera format till flera objekt klickar man först på källobjektet, därefter dubbelklickar man på knappen Hämta format och sedan på målobjekten. Avbryt kopieringen genom att klicka på knappen ännu en gång eller tryck på Esc. När man kopierar format mellan olika typer av arkobjekt eller när användaren klickar på målobjektens namnlist kommer endast ram/namnlistegenskaperna att kopieras. När man kopierar format mellan samma slags arkobjekt kopieras även objektspecifika egenskaper.
Designrutnät Växlar mellan att aktivera och inaktivera rutnätet för objektjustering.
Vänsterjustera Justerar de aktiva arkobjekten längs deras vänstra kant.
Centrera horisontellt Centrerar de aktiva arkobjekten runt deras gemensamma horisontella mittpunkt.
Högerjustera Justerar de aktiva arkobjekten längs deras högra kant.
Justera längs nederkanten Justerar de aktiva arkobjekten längs deras nederkant.
Centrera vertikalt Centrerar de aktiva arkobjekten runt deras gemensamma vertikala mittpunkt.
Justera längs överkanten Justerar de aktiva arkobjekten längs deras överkant.
Ordna horisontellt Ordnar de aktiva arkobjekten horisontellt, på jämna avstånd från varandra.
Ordna vertikalt Ordnar de aktiva arkobjekten vertikalt, på jämna avstånd från varandra.
Ordna vänsterifrån Ordnar de aktiva arkobjekten från vänsterkanten på det objekt som befinner sig längst till vänster och högerut, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten.
Ordna uppifrån Ordnar de aktiva arkobjekten från det översta objektets överkant och nedåt, så att det endast finns ett smalt utrymme mellan objekten.
Dokumentegenskaper Öppnar dialogen Dokumentegenskaper, där man kan ändra inställningarna för det aktuella dokumentet.
Användarinställningar Öppnar dialogen Användarinställningar, där man kan ändra inställningarna för det aktuella dokumentet.
Redigera makron Öppnar dialogen Redigera makron, där man kan redigera makron i VBScript eller JScript.
Tabellvy Öppnar dialogen Tabellvy där tabellstrukturen för inlästa data visas grafiskt.
WebView-läge Aktiverar eller avaktiverar WebView, som använder QlikViews interna webbläsare för att visa dokumentlayouten som en AJAX-sida.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view