Gå till huvudinnehåll

Dialogen Redigera uttryck

Dialogen Redigera uttryck öppnas genom att välja knappen Lägg till under uttryckslistan i Egenskaper diagram: Uttryck eller genom att högerklicka på ett befintligt uttryck och välja Lägg till uttryck eller Redigera uttryck.

Även om den framför allt används för diagramuttryck används samma dialog även för att bygga eller redigera andra uttryck när de behövs. Den nås alltid genom att klicka på knappen med tre punkter som finns bredvid textredigeringsrutor i hela programmet.

Dialogen består huvudsakligen av redigeringsområdet Uttryck som kan ändra storlek för att stora uttryck ska få plats. Nedanför redigeringsrutan ligger de fyra flikarna Fält, Funktioner, Variabler och Bilder.

Uttryck OK Här redigeras det valda uttrycket. Det går att skriva in hela uttrycket här, men ofta är det bekvämare att bygga det mesta av uttrycket med hjälp av funktionerna som beskrivs nedan.
Etiketten Uttryck OK visas bara så länge uttryckets syntax godkänns av programmet, dvs medan uttrycket är giltigt. Annars visar etiketten något av flera felmeddelanden: (Olämpliga fältnamn, Error in expression (=syntaxfel i uttryck), Garbage after expression (=skräptext efter uttryck eller ofullständigt uttryck)). Det är ofta meningslöst att lämna dialogen genom att klicka på OK om inte uttrycket är giltigt.

Fält

Fliken Fält innehåller flikar md kontroller som används för att skapa statistiska aggregeringsfunktioner baserat på fältdata.

Aggregering Den första listrutan innehåller en lista över tillgängliga statistiska aggregeringsfunktioner. (Funktionerna Första sträng och Sista sträng kan t.ex. användas för att visa text i en pivottabell).
Tabell Denna vallista medger begränsning av visade fält i listan Fält nedan till en enda intern tabell.
Fält

Listan visar tillgängliga fältnamn.

Fält som har lästs in som MEASURE med Direct Discovery-funktionen är markerade med [Measure]. MEASURE-fält kan endast användas med de grundläggande aggregeringsfunktionerna Sum, Avg, Count, Min och Max. För mer avancerad användning eller databasspecifika funktioner används SQL-satsen för att exekvera en giltig SQL-funktion. Det går bara att referera till tabeller eller vyer som är inlästa med Direct Discovery.

Visa systemfält Markera detta alternativ för att även visa systemfälten i listan Fält.
Distinkt Statistiska funktioner beräknas standardmässigt efter antal förekomster. Om alternativet Distinkt är markerat beräknas uttrycket utan duplikatvärden.
Klistra in Klicka på knappen för att föra in gjorda val som en uttryckskomponent.

Funktioner

Fliken Funktioner innehåller kontroller som används för att föra in allmänna QlikView-funktioner i uttrycket.

Funktionskategori Denna listruta medger begränsning av visade funktioner i listan Funktionsnamn nedan till en enda kategori i taget.
Funktionsnamn Listrutan visar alla tillgängliga QlikView-funktioner (förutom ett fåtal dedikerade skriptfunktioner).
Fönstret nederst i fliken Funktioner visar syntaxen för den valda funktionen.
Klistra in Klicka på knappen för att föra in gjorda val som en uttryckskomponent.

Variabler

Fliken Variabler innehåller kontroller som används för att föra in QlikView-variabler i uttrycket.

Variabler Listrutan visar alla variabler som för närvarande är definierade för dokumentet.
Visa systemvariabler Markera detta alternativ för att även visa systemvariablerna i listan Fält.
Klistra in Klicka på knappen för att föra in gjorda val som en uttryckskomponent.

Längst ner på fliken Variabler finns en ruta där det aktuella värdet på den variabel som valts i listan Variabler visas.

Bilder

Fliken Bilder innehåller kontroller som används för att nå de interna filer som medföljer QlikView. Man kan även nå andra associerade bildfiler. Observera att denna funktionalitet är begränsad till vissa delar av layouten.

Bildmapp Listrutan visar tillgängliga bildmappar.
Bild Listrutan visar tillgängliga bilder i den valda mappen.
Avancerat... Klicka på knappen för att välja bilder direkt i dialogen Välj bild.
Klistra in Klicka på knappen för att föra in gjorda val som en uttryckskomponent.

Till höger på fliken Bilder finns ett fönster som visar den bild som är vald för tillfället.

Dessutom innehåller dialogen Redigera uttryck följande menykommando och knappar.

Arkiv-menyn

Exportera till uttrycksfil... Man kan spara innehållet i redigeringsfönstret Uttryck som en tabellfil med hjälp av kommandot Exportera till uttrycksfil. Filen får tillägget .qve.
Infoga fil... En tidigare skapad uttrycksfil kan föras in i skriptet med hjälp av kommandot Infoga fil....
Guiden Färgmix... Ett uttryck för färgmix kan skapas med hjälp av guiden Färgmix.
Skriv ut Öppnar Windows vanliga utskriftsdialog (Skriv ut) för att skriva ut uttrycken. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+P.

Redigera-menyn

Ångra Upphäver den senaste förändringen. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Z.
Gör om Gör om den senaste ångrade ändringen (Ångra). Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Y.
Klipp ut Exporterar den markerade texten till Urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+X.
Kopiera Exporterar den markerade texten till Urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+C.
Klistra in Importerar innehållet i Urklipp till det ställe i dialogen där markören är placerad. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+V.
Radera Raderar hela uttrycket.
Markera alla Markerar hela uttrycket.
Sök/Ersätt... Öppnar en dialog där man kan söka och ersätta tal eller tecken i uttrycket. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+F.

Inställningar-menyn

Konfigurera... Öppnar Användarinställningar: Redigerare.