Gå till huvudinnehåll

Felsökare

PÅ DEN HÄR SIDAN

Felsökare

Det blir mycket enklare att hitta skriptfel om man utnyttjar felsökaren. I felsökaren kan man gå igenom varje skriptsats och undersöka variabelvärdena medan skriptet exekveras.

Skriptet visas i ett fönster i felsökarens övre halva. En gul markör visar hur skriptexekveringen framskrider. Brytpunkter kan infogas genom att klicka på ett radnummer och avlägsnas genom att klicka en andra gång. Avlägsna samtliga brytpunkter genom att klicka på knappen Radera. När en brytpunkt påträffas stoppas skriptexekveringen tills ett kommando att fortsätta exekveringen ges.

Den skriptsats som för närvarande exekveras visas i fönstret i mitten.

Statuskoder och eventuella skriptfel visas i fönstret nere till vänster. Detta är i allt väsentligt samma information som den som visas i dialogen Skriptexekvering pågår när man laddar data på vanligt sätt (utanför felsökaren).

Det nedre högra fönstret visar alla skriptvariabler och deras respektive värden. Variabler som har förändrats färgas röda.

Brytpunkter Brytpunkter som har angivits i skriptfönstret till höger kan raderas. En brytpunkt markeras grafiskt med en röd cirkel.
Radera
Raderar alla brytpunkter.
Felsök I gruppen finns de knappar som avgör hur skriptet körs i felsökaren.
Kör
Detta är normalläget för skriptexekvering. Skriptet laddas till slutet eller tills en brytpunkt påträffas.
Animera
Skriptet laddas enligt ovan, men med en kort paus efter varje sats. Så blir det lättare att övervaka skriptexekveringen.
Steg
Skriptet exekveras en sats i taget.
Begränsad laddning Ange ett tal i rutan nedan. Talet anger det maximala antalet accepterade poster vid varje load och select-sats. Detta är ett mycket praktiskt sätt att minska exekveringstiden när ett skript laddas med skarpa data.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Avsluta här Stänger Felsökaren men behåller inlästa data.
Avbryt Avbryter skriptexekveringen och avlägsnar all inläst data.
Buffertar Öppnar flikar som visar externa skriptfiler som refereras via $(include).
Öppna
Visar en dialog där en skriptfil kan öppnas. Filens innehåll visas under en särskild flik och kan användas för felsökning.
Stäng
Stänger den aktuella felsökningsfliken för skriptet. Huvudfliken kan inte stängas.

See also