Kopieringslista i Urklipp

Dialogen Kopieringslista i Urklipp öppnas från Kopieringsläge) i Redigera-menyn. Denna dialog gör det mycket lätt att kopiera till Urklipp. Så länge dialogen är öppen kommer QlikView att arbeta i kopieringsläge, vilket innebär att värden som man klickar på automatiskt kopieras till kopieringslistan i Urklipp. QlikView-logiken avaktiveras medan dokumentet är i kopieringsläge.

Urklippsformat I denna grupp kan man ställa in kopieringslistans format. Kolumn, Kommaavgränsade rader och Tabbavgränsade rader finns som alternativ.
Citattecken I denna grupp anger man om de valda elementen ska omges med citattecken.
Citattecken ' omsluter alla element med enkla citattecken. Detta är användbart om de kopierade elementen ska klistras in som fältvärden i skriptet.
Citattecken " omsluter alla element med dubbla citattecken. Detta är användbart om de kopierade elementen ska klistras in i skriptet som fältnamn eller ska användas i ett Visual Basic-skript, exempelvis ett QlikView-makro.
Inga lämnar elementen utan citattecken.
OK Stänger dialogen Urklipp kopieringslista dialog och överför innehållet i textrutan till Windows Urklipp.
Avbryt Stänger dialogen Urklipp kopieringslista dialog utan att överföra innehållet i textrutan till Urklipp.