Sum - diagramfunktion

Sum() beräknar summan av de värden som ges av uttrycket eller fältet över aggregerade data.

Syntax:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
Observera: Även om DISTINCT-kvalificeraren stöds bör du vara mycket försiktig med att använda den eftersom den kan ge läsaren en felaktig bild av att ett totalt värde visas om vissa data har utelämnats.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Exempel Resultat

Sum(UnitSales)

38. Summan av värdena i UnitSales.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Summan av UnitPrice multiplicerat med UnitSales aggregerat.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 för alla rader i tabellen samt totalen, eftersom kvalificeraren TOTAL innebär att summan fortfarande är 505, och diagramdimensionerna ignoreras.

Välj Customer B.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505, oavsett vilket val som har gjorts, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} anger den uppsättning poster som ska evalueras som ALL, oavsett vilket val som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');