Verktygsfält

Verktygsfältet överst i webbläsaren innehåller följande ikoner:

Visar starturvalet i ett QlikView-dokument.
Backar ett steg i listan över gjorda val.
Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan.
Upphäver senast gjorda ändring av layouten.
Upprepar den senast ångrade layoutändringen.
Låser alla valda värden.
Låser upp alla låsta värden.
Öppnar aktuella val-fönstret.

Öppnar fönstret Anteckningar och kommentarer där du kan visa anteckningar.

Notes and Comments

Öppnar dialogen Lager.

Lager

Öppnar dialogen Nytt arkobjekt där du kan välja ett objekt och dra det till arket.

New Sheet Object

Öppnar dialogen Fält.

Fields

Öppnar dialogen Lägg till bokmärke. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från lagret. Från lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Öppnar en lista över alla bokmärken i dokumentet. Välj ett bokmärke för att ta bort det.
Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet.
Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet.
Öppnar hjälpen.